ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 118. zasedání rady města konaného dne 18. 8. 2014

118. zasedání rady města konané dne 18. 8. 2014

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 68/5 o výměře 14 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s výběrem kupujícího části pozemku p. č. 819/2 o výměře 2414 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu min. 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 200,- Kč/m2 a min. příhozem 20,- Kč/m2.

2. Rada města souhlasí s výběrem kupujícího části pozemku p. č. 819/2 o výměře 1000 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu min. 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 200,- Kč/m2 a min. příhozem 20,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 941/5 o výměře cca 1000 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v II. NP objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 154 m2.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 47,5 m2 s organizací MOST K NADĚJI, o. s. P. Jilemnického 1929, Most na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 5. 2015. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vjezdem vozidel zn. Porsche na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 6. 9. 2014 v době od 14 – 16 hodin za podmínky, že nedojde k žádnému znečištění ani poškození plochy náměstí.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o vyčíslení nákladů na opravu objektu ul. Míru 146, Frýdlant – bývalé železářství dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s podáním výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant firmě OCULUS, v.o.s., nám. T. G. Masaryka 104, Frýdlant z důvodu neplacení nájemného. Nájemní smlouva bude ukončena k 30. 11. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o poskytnutí prostor klubovny v objektu Domu s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant k pořádání kurzů pro veřejnost s firmou BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8. Cena se stanovuje ve výši 800,- Kč vč. DPH/den.

Rada města po projednání schvaluje záměr žádosti o bezúplatný převod objektu čp. 46, Havlíčkova ul., Frýdlant a ukládá starostovi o tento objekt požádat.

Rada města nesouhlasí se snížením kapacity ZUŠ Frýdlant dle předložené žádosti.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o nabídce stravování pro Nemocnici Frýdlant s. r. o. předloženou p. Havlínem, ředitelem Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města projednala rozšíření objemu prací na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, č.p. 891, Frýdlant“ a souhlasí s navýšením ceny o 61.168,- Kč bez DPH za provedení dodatečných prací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o.

1. Rada města souhlasí s provedením posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) v rámci zjišťovacího řízení na akci “I/13 – Frýdlant – obchvat“ a z hlediska životního prostředí klade důraz především na to, aby komunikace nevedla zastavěným územím a požaduje provést vizualizaci obou variant.

2. Rada města preferuje jako vhodnější variantu obchvatu č. 2 předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Jiřího Baláše, se sídlem K. Světlé 1477, Frýdlant 464 01 na akci „Výstavba zpevněné přístupové cesty z ul. Bezručova k Rákosníčkovu hřišti, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Frýdlant – Vrchlického I. – prodloužení komunikace“.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Optimalizace a zvýšení účinnosti regulace a dodávky tepla v objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení TELMO, spol. s r. o., Štěrboholská 560/73, Praha 10 – Hostivař 102 00 na akci „Propojení objektů čp. 99, náměstí TGM a čp. 1259, ulice Úzká ve Frýdlantu Městským kamerovým systémem“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Ing. Eduarda Žaludu na akci „Zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Frýdlant v roce 2014“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje služební cestu starosty města Ing. Dana Ramzera do Korfantowa, Polsko ve dnech 28. - 29. 8. 2014.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o záměru odkoupit část pozemku před pivovarem

- informace o postupu prací na výtahu v DPS a na zateplení MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova, Frýdlant

- rekonstrukce komunikace v ul. Lužická, Frýdlant

- informace o vodovodech a kanalizacích ve správě města Frýdlant

- lavička na skateparku

- podněty na nové romské spoluobčany – agresivita a agresivní žebrání

- rekonstrukce komunikace II/290 Frýdlant – Hejnice

- informace o jednání s lidmi z Holandska o rekonstrukci autokempu


27.10.2014 10:10:49 | přečteno 403x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load