ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 117. zasedání rady města konaného dne 4. 8. 2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2014 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 67.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí informace o nabídce snížení úrokové sazby u úvěru na pořízení ČOV od České spořitelny, a.s. a  doporučuje tento materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 564/10/LCD.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 10 ke kupní smlouvě o prodeji tepelných zařízení mezi Městem Frýdlant a firmou TEPLO Frýdlant s.r.o. – splátka za rok 2014 ve výši 1.500.000,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o připravované změně značení ulic ve Frýdlantě – I. etapa – Předměstí a souhlasí s návrhem řešení na daném území a s dalším navrženým postupem v této věci.

Termín splnění do 31. 12. 2014.

Rada města souhlasí se zápůjčkou 2 ks prodejních stánků městu Nové Město pod Smrkem pro účely oslav vzniku města – bezúplatně.

Termín splnění do 11. 8. 2014.

Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro objekt na p. p. č. 923/2 a 923/4 k. ú. Frýdlant do pozemku komunikace ul. Březinova, s vydáním územního souhlasu a s realizací této stavby. Termín splnění do 18. 8. 2014.

Rada města odkládá bod č. 7 a pověřuje starostu jednáním s firmou SMP CZ, a.s. o prověření realizace možností.  Termín splnění do 18. 8. 2014.

Rada města souhlasí s umístěním plynovodní přípojky pro objekt č. p. 102 ve Frýdlantě do pozemku komunikace ul. B. Němcové, s vydáním územního souhlasu a s realizací této stavby. Termín splnění do 18. 8. 2014.

Rada města souhlasí s uspořádáním marketingové akce na podporu obchodních aktivit společnosti GE Money Bank na náměstí TGM ve Frýdlantě dne 15. 8. 2014 za úplatu ve výši 100 Kč. Termín splnění do 11. 8. 2014.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 38 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí Zápis z výměny vodovodních stoupaček a odpadního potrubí v objektu ul. Míru č. p. 172, Frýdlantdle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se záměrem stavby „Přístavba ke stávajícímu objektu čp. 34 plánovaná na pozemku č. 593/6 ulice Míru, Frýdlant. Termín splnění do 18. 8. 2014

Rada města ukládá vedoucí OSUŽP, v případě výstavby nových objektů v památkové zóně, zajistit diskuzi s odborníky a informovat samosprávu.

Rada města schvaluje záměr na financování podílu Města Frýdlant v roce 2015 dle předloženého materiálu (cca 49,- Kč za jednoho obyvatele) na projekt „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, který bude realizován z rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko a zároveň pověřuje starostu podpisem prohlášení dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje předložený investiční záměr k optimalizaci a zvýšení účinnosti regulace a dodávky tepla v objektu ZŠ Bělíkova a souhlasí s řešením dle varianty č 1. Rada města ukládá vedoucí investičního oddělení, aby byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci a bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele „Regulace a dodávky tepla v objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Jiráskova, čp. 1137 ve Frýdlantu„

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Ing. Pavel Janďourek – podlahářství, Nákladní 424, Liberec 460 01 na akci „Dodávka a montáž podlahových krytin na MŠ Bělíkova a na MŠ Sídlištní, Frýdlant“ a ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí návrh dopravního řešení v ulici Bělíkova a Nádražní ve Frýdlantu a souhlasí s návrhem rozsahu dopravních úprav a cenovou nabídkou na zpracování realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu firmou Transport Advisory, s.r.o.

Rada města bere na vědomí návrh rozšíření okapového chodníčku a ukládá starostovi připravit dodatek smlouvy.

Rada města bere na vědomí návrh na prodloužení chodníku u Rákosníčkova hřiště mezi ulicemi Družstevní a Bezručova ukládá vedoucí investičního oddělení, aby dodala výsledky výběrového řízení do dalšího zasedání rady města.

Rada města po projednání schvaluje nabídku pana Bohumila Budky jako vítěznou v poptávkovém řízení na zhotovení chodníku v ulici Družstevní u Rákosníčkova hřiště.

Rada města schvaluje investiční záměr na výměnu oken ve stravovací části v 1. NP Školní jídelny Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu pořizování Územního plánu Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasí s termínem veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Frýdlant, který byl stanoven na 1. 10. 2014 v 16:00 hodin.

Rada města po projednání schvaluje program mimořádného zasedání zastupitelstva města dne 6. srpna 2014.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- místní hřbitov je hezky upravený a posekaný

- kontejnery na třídění odpad – někteří občané je vybírají a vozí do sběru

- Rákosníčkovo hřiště – pravidelně kontroluje MP

- Valdštejnské slavnosti – začít s přípravami, sponzoři, větší akce

- návrh na polep nového auta technických služeb

- Školní jídelna – stravování pro Nemocnici Frýdlant, pana Havlína pozvat na další RM

- kanalizace Hejnická – běží podle plánu

- zámecký rybník – částečné vypuštění z důvodu opravy hráze

- vydatné srážky minulý týden, pan Lupínek děkoval, že neměl vodu v domě, SŠHL Frýdlant vlastní školní meteorologická stanice, problémy s vodou v ulici Míru – kanalizace vodu nepobrala, výskyt drobných kamínků v kanalizaci

- lesopark střelnice – 1.etapa hotová, město se bude podílet na udržování

- Špitálek – řeší se reklamace ve služebním bytě

- Domov u Spasitele – proběhla středisková rada

- na radnici v podatelně je instalovaný městský rozhlas

- jednání s Nemocnicí Frýdlant o nové nájemní smlouvě 

18.8.2014 9:50:36 | přečteno 338x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load