ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 116. zasedání rady města konaného dne 21. 7. 2014

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Tomovy parky s. r. o., v rámci akce „Hřiště s herními prvky na frýdlantských sídlištích“, která bude hrazena z položky kapitálového rozpočtu Dětské hřiště a ukládá starostovi, aby bylo Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doručeno vítěznému uchazeči a aby byla podepsána smlouva /objednávka na dodávku s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje navýšení o 1 pracovní místo na odboru finančním dle předloženého materiálu pro zpracování rozšířeného účetnictví PAP.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 125.000,- Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 25/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.190.797,- Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2014 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 52.085,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o příjmech a výdajích na sport, provoz sportovních zařízení a investiční výdaje do sportovních zařízení v průběhu let 2011 - 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v předložených tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje podporu žádosti Gymnázia Frýdlant na výuku plavání pod názvem „Naučme se správně plavat“ za předpokladu, že se budou na nákladech žádané dotace rovným dílem podílet i studenti Gymnázia Frýdlant, popřípadě bude zajištěn z jiných zdrojů.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant k 31. 5. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní informace vedoucí odboru finančního a starosty o komunikaci mezi městem Frýdlant a Českou spořitelnou, a. s. ohledně pořízení úvěru na ČOV Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s finančním  partnerstvím Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant, Husova 784, Frýdlant v projektu financovaném z OP VK dle předloženého materiálu. Jedná se o projekt s názvem „Vzdělávání dotykem“.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o čerpání finančních prostředků na zastřešení zimního stadionu Frýdlant v průběhu realizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu B a F spol. s r. o. se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 na akci „Řešení bezbariérového přístupu do prostor 3NP, objektu DPS a úpravy bezbariérové trasy, Novoměstská 1065, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 27/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 860.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou B a F spol. s r. o. se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 na akci „Řešení bezbariérového přístupu do prostor 3NP, objektu DPS a úpravy bezbariérové trasy, Novoměstská 1065, Frýdlant“.

Rada města po projednání bere na vědomí vstupní informaci o regeneraci rozhledny ve Frýdlantu a ukládá starostovi předložit radě města rozpočtové náklady.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2398/8 o výměře cca 26 m2 a části p. p. č. 2407/5 o výměře cca 120 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.  Pozemek se nachází v ul. Palackého, Frýdlant. Termín splnění do 24. 9. 2014.

Rada města souhlasí s nákupem zařízení na měření kyslíku pro ČOV Frýdlant od firmy FIEDLER – MÁGR, Grünwaldova 18, České Budějovice za cenu dle cenové nabídky.

Termín splnění do 10. 8. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant dle předloženého materiálu a s ohledem na skutečnost, že byl objekt zasažen povodní v roce 2010 a více jak rok není o objekt zájem, souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant na pozemku p. č. 666, k. ú. Frýdlant včetně pozemku p. č. 667 o výměře 400 m2 (parkoviště) a pozemku p. č. 669 o výměře 160 m2 (stavební pozemek), vše, k. ú. Frýdlant za minimální cenu 2.500.000,- Kč na základě předloženého záměru na využití objektu.

Rada města po projednání bere na vědomí přehled nákladů vynaložených na vyrovnání investice v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1586 o výměře cca 400 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant. Termín splnění do 10. 8. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavky Společenství vlastníků jednotek Kaplického 1253-1255, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá starostovi projednat tyto požadavky se Společenstvím vlastníku jednotek.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 68/4 o výměře 14 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant. Termín splnění do 10. 8. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant v majetku města za část pozemku p. č. 1472/5 o výměře cca 90 m2, k. ú. Frýdlant. Cena za rozdílnou výměru se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2. Termín splnění do 24. 9. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2890/1 o výměře cca 300 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 280,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 24. 9. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na opravu podlah na radnici v kancelářích odboru majetkosprávního s firmou BENNE s.r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle předložené cenové nabídky. Termín splnění do 31. 8. 2014.

Rada města souhlasí s umístěním reklamního banneru firmy Stanislav Vršťala – výroba cementového zboží, Raspenava na oplocení areálu Nemocnice Frýdlant, s.r.o. Termín splnění do 10. 8. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní informace starosty o jednání mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o. ohledně majetku města Frýdlant v nemocnici Frýdlant.

Rada města souhlasí s navrženou metodikou koncepčního řešení bytové problematiky osob ohrožených sociálním vyloučením dle navržených pravidel a kritérií.

Rada města po projednání schvaluje vyhrazené parkovací místo v ulici Družstevní dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s Dodatkem č. 10 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant o doplnění činnosti úřadu územního plánování dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění jmenovitých úkolů Bytového hospodářství Frýdlant za 1. pololetí roku 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant paní Soně Šlejtrové odměnu za I. pololetí roku 2014 v navržené výši za plnění jmenovitých úkolů a kladný hospodářský výsledek.

Rada města po projednání schvaluje firmu Santo - Pavel Hrdlička, Frýdlant na opravu rozvodů ZTI v objektu čp. 302, Havlíčkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

18.8.2014 9:49:21 | přečteno 282x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load