ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 114. zasedání rady města konaného dne 7. 7. 2014

114. zasedání rady města konaného dne 7. 7. 2014

Rada města po projednání bere na vědomí záměr Základní školy praktické a Základní školy speciální, Frýdlant zúčastnit se projektu pod názvem „Vzdělávání dotykem“ a ukládá ředitelce školy Mgr. Jaroslavě Smolové doložit podrobnosti tohoto projektu.  Termín splnění do 21. 7. 2014.

Rada města po projednání schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 5. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením pohledávky za společnostmi Vis Com s.r.o. a SKOF CZ s.r.o. dle předloženého návrhu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje zřízení 2. výdajového pracoviště na budově „B“ na cestovních a občanských dokladech.

2. Rada města ukládá předložit tajemnici kalkulaci nákladů na pořízení a provoz výdajového pracoviště do 21. 7. 2014.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2014 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 554.153,- Kč a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města odkládá projednání rozpočtového opatření č. 22/2014 v bodě programu č. 6.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014 dle předložené tabulky ve výši příjmů 300.000,- Kč a výdajů 290.045,- Kč a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Rozdíl ve výši financování 9955,- Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2014 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 448.000,- Kč a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města ukládá starostovi předložit na nejbližším jednání rady města zprávu o čerpání dotace na „Zastřešení zimního stadionu Frýdlant“ a zároveň mu ukládá požádat předsedkyni finančního výboru o kontrolu čerpání finančních prostředků, které se týkají této dotace.

1. Rada města po projednání bere na vědomí informace o možnostech zavedení cyklobusové linky Frýdlant – Berzdorfer See dle předloženého materiálu a ukládá vedoucímu odboru kultury Ing. Štromovi v této věci dále jednat.

2. Rada města ukládá starostovi projednat možnosti zavedení cyklobusové linky Frýdlant – Berzdorfer See v rámci Euroregionu Nisa.

1. Rada města schvaluje zapůjčení historického modelu renesanční radnice pořadateli Czech Architecture Week pro prezentaci v expozici festivalu Architecture Week Praha 2014, v době konání festivalu.

2. Rada města ukládá vedoucímu odboru kultury Ing. Štromovi podat zprávu o pojištění historického modelu renesanční radnice. Termín splnění do 21. 7. 2014.

Rada města neschvaluje změnu názvu městského kina na název „Fénix“.

Rada města projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na akci „Územní plán k. ú. Frýdlant a k. ú. Albrechtice u Frýdlantu“ souhlasí s jeho obsahem a pověřuje starostu podpisem tohoto rozhodnutí.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 74, Děkanská, Frýdlant s MAS Frýdlantsko, z. s., Děkanská 74, Frýdlant, kterým se upravuje změna názvu organizace. Termín splnění do 21. 7. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht zemědělských pozemků p. č.  4714 o výměře 1485 m2, p. č. 4723 o výměře 1645 m2, p. č. 4722 o výměře 434 m2, p. č. 4716 o výměře 454 m2, p. č. 4704 o výměře 1301 m2, vše k. ú. Frýdlant, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2019. Cena se stanovuje ve výši 4.500,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht zemědělských pozemků p. č.  3543/2 o výměře 64 m2 a p. č. 3535/6 o výměře 2209 m2, vše k. ú. Frýdlant na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2019. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí ve Větrově, Frýdlant. Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 819/2 o výměře 3414 m2,  k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města odkládá bod č. 14 pořadu jednání – žádost o podporu a vyjádření veřejného zájmu – chemický posyp při zimní údržbě a požaduje k tomuto bodu stanovisko p. Mráze, referenta odboru majetkosprávního a Ing. Berana, II. místostarosty.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě kanalizačního přepadu domovní ČOV na pozemku p. č. 1578/2, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm.

Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání – vinárna v restauraci Beseda od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2019. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 5.000,- Kč/měsíc.

Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání – Výběrové řízení – havarijní stav podlah v kancelářích radnice – odbor majetkosprávní.

Rada města ukládá starostovi zpracovat kalkulaci výdajů spojených s dohodou o narovnání mezi městem Frýdlant a Lucii Lašákovou ve věci pronájmu bytu v ulici Školní 343.

1. Rada města bere na vědomí informaci vedoucí odboru majetkosprávního o uzavření dohody o narovnání za zřízení bytové jednotky v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant

2. Rada města souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant v předloženém znění.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 47,5 m2. Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SaM silnice a mosty, a.s., se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa 470 01 na akci „Oprava povrchů místních komunikací Erbenova a Zelená ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu B & F spol. s r.o. se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Sídlištní, č.p. 1228 Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla po zákonné námitkové lhůtě podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí se zaúčtováním nedoplatku Školní jídelny Frýdlant, příspěvková organizace za stravné ke dni 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o splácení uznaného dluhu pana Wilfera vůči Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s přijetím daru pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace od Lesů České republiky, s. p. ve výši 25.000,- Kč na vybudování naučné stezky v areálu mateřské školy v ulici Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

18.8.2014 9:47:38 | přečteno 331x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load