ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 112. zasedání rady města konané dne 16. 6. 2014

112. zasedání rady města konané dne 16. 6. 2014

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 16/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.000.000,- Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 17/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.777.000,- Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 18/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 640.000,- Kč a výdajů 840.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 200 tis. Kč bude hrazeno ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 19/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů (čerpání rev. úvěru) 10.251.000,- Kč a výdajů 10.936.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování 8115) bude hrazen ve výši 650 tis. Kč z rezervy na účtu a 35 tis. ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 20/2014 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 2.363.000,- Kč, které budou hrazeny z rezervy na účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí darovací smlouvu na materiál a elektroinstalaci veřejného osvětlení od společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, FRÝDLANT, OKRES LIBEREC a souhlasí s převodem zisku ve výši 94.127,65 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.

Rada města po projednání souhlasí s návrhy dodatků č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční podpory (de minimis) a smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Městem Frýdlant a HC FRÝDLANT a doporučuje tento návrh předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant se společností Nemocnice Frýdlant s.r.o. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění financování ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání bere na vědomí účetní závěrku města Frýdlant a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru od České spořitelny, a. s. a doporučuje tento návrh předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí vyjádření Ing. Jana Šumy ze společnosti VGD, s.r.o. ke smlouvě na pořízení ČOV Frýdlant z roku 23. 4. 2010 dle předloženého materiály a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2013, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o kontrole nájemních smluv na byty ve správě Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě IV-12-4010381/VB/003-LBC, Frýdlant, Holečkova s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8748, Děčín k pozemku p. č. 2651/6, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 1000,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. Termín splnění do 30. 6. 2014.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – vodovodu na pozemcích p. č. 2733/4, p. č. 2734, p. č. 2776/1, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH (překop ul. Strmá) + 10,- Kč/bm + DPH (ul. Růžová). Pozemky se nacházejí v ul. Strmá a Růžová, Frýdlant.

Termín splnění do 30. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků p. č. 1230/2 o výměře 227 m2, p. č. 525 o výměře 877 m2, p. č. 473/1 o výměře 1999 m2, p. č. 1230/6 o výměře 158 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec do vlastnictví Města Frýdlantu na základě darovací smlouvy. Pozemky se nacházejí v ul. ČSA a Nádražní, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města trvá na prodeji pozemku p. č. 264/3 a p. č. 263/1, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o

celé výměře. Termín splnění do 30. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant, s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant ze dne 6. 9. 1996 na pronájem areálu nemocnice, kterým se upravuje výše nájemného s účinností od 1. 7. 2014. Dodatek se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.

Rada města ukládá starostovi připravit materiál pro zastupitelstvo města, který se bude týkat technického zhodnocení areálu nemocnici ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení stavebních prací s fi. Vodohospodářské stavby, s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice jako náhradu za pronájem veřejného prostranství. Termín splnění do 30. 6. 2014.

1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem Komunitního plánu města Frýdlant pro léta 2015-2020 (KPMF) a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města bere na vědomí přípravu Akčního plánu na r. 2015 ke Komunitnímu plánu města Frýdlant. Termín splnění září 2014.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Řešení bezbariérového přístupu do prostor 3.NP Domu s pečovatelskou službou a úpravy bezbariérové trasy, Novoměstská 1065, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Štěpán Záruba – Design, se sídlem Na Vinici 30, Děčín 4 na akci „Naučná zahrada – Než půjdeš do lesa“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o., Hejnická 608, Frýdlant 464 01 na akci „Vestavba požárního schodiště v rámci provizoria na ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu URBAN TREES – Marek Šíma, v rámci akce „Ošetření stromů v areálu MŠ Bělíkova“, která bude hrazena z položky kapitálového rozpočtu - Naučná stezka. Ukládá starostovi, aby Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo doručeno zúčastněným uchazečům a byla podepsána smlouva/objednávka na služby s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 1342, k. ú. Frýdlant. Při realizaci stavby „Frýdlant – Komenského  - chodníky a přechod pro chodce“ dojde k uložení vedení veřejného osvětlení pro osvětlení nového přechodu pro chodce. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti činí 440,- Kč.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví města Frýdlantu:

- pozemky stavby akce „Silnice I/13, Frýdlant, ul. Komenského“ – p. p. č. 1419, p. p. č. 1915/4, p. p. č. 1915/6, 1974, k. ú. Frýdlant

- pozemky stavby akce „Okružní křižovatka I/13 a III/3511, Frýdlant“ – p. p. č. 1895, p. p. č. 1898, p. p. č. 2083, p. p. č. 2084, p. p. č. 2094, k. ú. Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a rady města Frýdlant na II. pololetí roku 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace společnosti AB Studio na financování Letní jazzové dílny K. Velebného v srpnu 2014 a doporučuje tento návrh ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města pověřit člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti ČSAD Liberec a. s. IČ 25045504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 9:15 hodin v sídle společnosti.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města pověřit člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti FinReal Liberec a. s. IČ 28714181, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 10:15 hodin v sídle společnosti.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města pověřit člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti Autocentrum NORD, a. s. IČ 28714199, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 11:15 hodin v sídle společnosti.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit člena zastupitelstva města pana Jiřího Havla jako náhradníka pana Jaroslava Vančuru zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 24. června 2014 od 9:00 hodin v budově Obecního úřadu Habartice.

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení o konání „afterparty“ na předzahrádce podniku Snack Bar na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu od 21. 6. 2014 do 22. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit pro volební období 2014-2018 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 67 21 členů Zastupitelstva města Frýdlant.

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města Frýdlant dne 18. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání neschvaluje žádost o přijetí splátkového kalendáře předloženou panem Vladislavem Hronem, bytem Dětřichovská čp. 3227, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá tajemnice Městského úřadu Frýdlant připravit materiál o možnostech prodloužení pracovní doby na budově „B“ na občanských průkazech a cestovních dokladech v měsíci červenci a srpnu 2014. Termín splnění do 7. 7. 2014.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- studie optimalizace parkovacích ploch Frýdlant – ul. Březová

- autobusová zastávka v ul. Bělíkova, Frýdlant

- dodání čestných prohlášení

- informace o situaci na budově „B“ – OP a CD – možnosti dalšího výdejového místa a další kompletní kabiny – nabídky pouze do roku 2015

- opuštění bytu ve Špitálku vedoucím odboru kultury Ing. Štromem

- náhon za kostelem u řeky Smědá (TOBIS s. r. o.)

- poděkování za opravu komunikace v ul. Spojovací, Frýdlant

- technické zhodnocení na majetku FVS a. s. – řeší se komplexně v ul. Mládeže, ul Děkanská, ul. Kostelní, ul. Spojovací, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant

- cyklobus na jezero BERZDORFER SEE

- pozvání na vystoupení v rámci Millenia dne 21. 6. 2014 ve 2300 hodin

- nové lavičky na náměstí T. G. M., Frýdlant od společnosti EUROVIA CS, a. s.

- informace o předání staveniště MŠ Bělíkova, Frýdlant stavební firmě SYBAN, s. r. o.

- dne 28. 6. 2014 se začne vyklízet MŠ Sídlištní, Frýdlant

- zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti od 22. 6. – 6. 7. 2014 – zastupuje Jaroslav Vančura, 1. místostarosta, pouze ve dnech jeho nepřítomnosti zastupuje v krizovém řízení p. Jiří Havel, radní a zastupitel (27. – 30. 6. 2014 a 5. - 6. 7. 2014)

21.7.2014 15:41:27 | přečteno 351x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load