ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 110. zasedání rady města konané dne 2. 6. 2014

110. zasedání rady města konané dne 2. 6. 2014

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a výhled na školní rok 2014/2014 Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant přednesenou ředitelkou Mgr. Jaroslavou Smolovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na akci „Oprava školního hřiště“ na Základní škole praktické a Základní škole speciální Frýdlant, Husova 784 dle předloženého materiálu. Vítězem je JB Estate s. r. o., Provodín 76.

Rada města bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení v rámci zakázky na stavební práce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, čp. 891, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o vystavených nájemních smlouvách po 1. 9. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant uvést uzavřené nájemní smlouvy po 1. 9. 2011 do právního stavu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ulici Zámecká čp. 4051, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o odmítnutí se vystěhovat a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant nájemníka do 15. 6. 2014 vystěhovat.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál „Pokyny projektantovi“ k úpravě dokumentace Návrhu Územního plánu Frýdlant pro veřejné projednání dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje doplnění skateparku o stůl na stolní tenis, dle předloženého materiálu, financován bude z položky rozpočtu na dětská hřiště.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12, 13/2014 dle předložený tabulky v celkové výši příjmů. 638.240,- Kč a výdajů 760.125,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14, 15/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů. 422.749,- Kč a výdajů 709.749,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 4. 2014 dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního připravit čerpání rozpočtu v položce oprava komunikací.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant a souhlasí s převodem zisku ve výši 3.442,45 Kč do rezervního fondu dle předloženého návrhu příspěvkové organizace.

Rada města projednání přiděluje byt č. 43 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu – Městského úřadu Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na nového pojistitele majetku města a havarijního pojištění vozidel města a souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění majetku a havarijního pojištění vozidel s Uniqua pojišťovna, a.s. na období dvou let.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2398/8 o výměře cca 26 m2 a části p. p. č. 2407/5 o výměře cca 120 m2, vše k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Palackého, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města nesouhlasí s místní úpravou provozu v ul. Okrouhlá, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2423/1 o výměře cca 65 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.
Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemků p. č.  3543/2 o výměře 64 m2 a p. č. 3535/6 o výměře 2209 m2, vše k. ú. Frýdlant na základě min.5-ti kolové obálkové metody s min. vyvolávací cenou 3000,- Kč/ha/rok a s min. příhozem ve výši 100,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí ve Větrově, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemků p. č. 4714 o výměře 1485 m2, p. č. 4723 o výměře 1645 m2, p. č. 4722 o výměře 434 m2, p. č. 4716 o výměře 454 m2, p. č. 4704 o výměře 1301 m2, vše k. ú. Frýdlant na základě min.5-ti kolové obálkové metody s min. vyvolávací cenou 3000,- Kč/ha/rok a s min. příhozem ve výši 100,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k Dohodě o úhradě a vyúčtování nákladů za údržbu pozemků v okolí zahrádkářské kolonie „za nemocnicí“ ve Frýdlantě mezi Městem Frýdlant a Českým zahrádkářským svazem, MO Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 10.000,- Kč/rok.  Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města nesouhlasí s místní úpravou provozu v ul. Na Hágu, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě na pronájem části nebytových prostor a souhlas s umístěním telekomunikační technologie - rozhledna s firmou FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant, kterým se prodlužuje smlouva na dobu neurčitou. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost SVJ ul. Březová čp. 1306-1307, Frýdlant o vybudování parkoviště před domem a ukládá starostovi prověřit parkovací plochy v ul. Družstevní a Březová, Frýdlant. Termín splnění do 16. 6. 2014.

Rada města bere na vědomí realizace akce výsadba stromů „Strom za každé nové dítě“ dle předloženého materiálu a schvaluje na tuto výsadbu lokalitu v ul. Jabloňová, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí nabídku na převod pozemků od Krajské správy silnic Libereckého kraje dle předloženého materiálu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního jednat o dalším postupu v této věci.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3268/1 o výměře 8 m2, k. ú. Frýdlant s Tenisovým klubem Frýdlant od 2. 6. 2014 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 72,- Kč/rok. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant. Termín splnění do 2. 6. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územního plánu města Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Rada města po projednání schvaluje paní Soně Šlejtrové, ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant vyplacení mimořádné odměny za II. pololetí 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace k realizaci „Rákosníčkova hřiště“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 653/1, k. ú. Frýdlant. Při realizaci akce „Frýdlant – ul. Raisova, rekonstrukce inženýrských sítí, dojde na předmětné parcele (křižovatka ul. Míru a ul. Raisova) k uložení části jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 3.630,- Kč

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 1230/3, k. ú. Frýdlant. Při realizaci akce „Frýdlant – ul. Hejnická, rekonstrukce kanalizace, dojde na předmětné parcele k uložení části kanalizace. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 1.210,- Kč

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- pojištění zimního stadionu

- informace o získání ocenění v soutěži „Dobrá půlka“

- informace z dětského dne v Antonii dne 1. 6. 2014

- propadlý kanál na křižovatce ul. Fügnerova a ul. Novoměstská, Frýdlant

- cyklobus na jezero v Německu

- realizace přechodu u ZUŠ, Frýdlant

- využití hřiště pod gymnáziem  

- smlouva o přidělení dotace na naučnou stezku

- informace o návštěvě litoměřického biskupa v neděli dne 8. 6. 2014

- informace z pracovního jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2014  

- vítězství JSDH Frýdlant ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel  

- informace o blížícím se problému se zajištěním výjezdu JPO II. 1+3

- informace o nadcházejícím jednání 3. 6. 2014 s Agenturou pro soc. začleňování

- 21. 6. 2014 turnaj Bílých tygrů Liberec na sportovním hřišti ve Frýdlantu 

21.7.2014 15:39:39 | přečteno 287x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load