ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 108. zasedání rady města konané dne 19 5. 2014

108. zasedání rady města konané dne 19. 5. 2014

Rada města po projednání schvaluje výběrové řízení na dodavatele elektřiny na objekty čp. 99, nám. T. G. Masaryka a čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výměnou vodovodních, odpadních stoupaček a sanity v objektu Míru čp. 172, Frýdlant dle předložené nabídky s tím, že bude prováděna pravidelná kontrola na materiál a dodanou sanitu. V případě nedodané sanity a materiálu bude ponížena konečná fakturace na skutečnost.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o uzavřených nájemních smlouvách od 1. 9. 2011 dle předloženého materiálu.

1. Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant paní Šlejtrové prověřit nájemní smlouvy, které byly schváleny radou města a předložit seznam těch smluv, které v radě města nebyly projednány a schváleny.

2. Rada města ukládá starostovi prověřit právní stav uzavřených nájemních smluv od 1. 9. 2011.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10, 11/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů. 307.339,- Kč a výdajů 239.339,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost p. Bendy na financování Jazzové dílny v roce 2014 ve výši 300 tis. Kč a ukládá starostovi a vedoucí odboru finančního pí Němcové připravit rozpočtové opatření.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Frýdlant a ukládá vedoucí odboru finančního zařadit žádost do příspěvků z výherních hracích přístrojů.

Rada města vzala na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za r. 2013, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s.r.o. dle zákona č. 420/2004  a doporučuje tyto údaje předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu o vyjádření k vypořádání investice na zřízení bytové jednotky v ul. Školní čp. 343, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního na základě jednání se společností VGD, s. r. o. zadat soudní znalecký posudek na tuto investici v čp. 343, ul. Školní, Frýdlant.

1. Rada města ukládá starostovi informovat radu města o dalším postupu ve vypořádání investice na zřízení bytové jednotky v ul. Školní čp. 343, Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi svolat pracovní seminář pro zastupitele do 31. 5. 2014.

Rada města bere na vědomí žádost p. Jiřího Vondráčka, Hilarova 1, Ústí nad Labem a souhlasí s uspořádáním marketingové akce pro GE Money Bank na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 21. 5. 2014 od 9.00 – 17.00 hodin. V případě pronájmu veřejného prostranství bude účtována cena dle platné směrnice města. Termín splnění do 21. 5. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2890/1 o výměře cca 450 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 31. 5. 2014.

1. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. patře restaurace Beseda – vinárna k 31. 5. 2014 za podmínky úhrady zbývajícího nájemného do 31. 5. 2014. Termín splnění do 31. 5. 2014.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře restaurace Beseda – vinárna v ul. Tyršova 729, Frýdlant. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 95/4 o výměře cca 140 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází ve Filipově, Albrechtice u Frýdlantu. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 632 o výměře 700  m2 k. ú. Frýdlant za cenu 750,- Kč/m2.  Pozemek se nachází v ul. Mezibranská, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města bere na vědomí vyjádření k vyklizení pozemků a k trvání nájemní smlouvy. Na základě právního stanoviska trvá na ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Frýdlant a panem Františkem Vrátným, Kunratice 167, Frýdlant na pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu k 31. 12. 2013.

1. Rada města souhlasí s prodejem majetku ze Školní jídelny za celkovou cenu 32.000,- Kč (ohřívací vana 7.000,- Kč, myčka 20.000,- Kč, digestoře 2 ks 5.000,- Kč).

2. Rada města souhlasí s bezúplatným převodem lednice Liebherr DK0104  600L ze Školní jídelny Frýdlant příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 1922/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha za cenu 2.470,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

1. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního ke směně pozemků mezi Městem Frýdlant. 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby odvodnění a věcného břemene práva chůze, jízdy a oprav na pozemku p. č. 1472/2, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 23.750,- Kč/m2 + DPH. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant v majetku města za část pozemku p. č. 1472/5 o výměře cca 90 m2, k. ú. Frýdlant v majetku žadatele o směnu. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o umístění technického zařízení a umístění reklamního zařízení mezi Městem Frýdlant a firmou a-net Liberec, s.r.o., Hodkovická 109, Liberec v objektu čp. 1189, ul. Školní, Frýdlant. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 12.500,- Kč + DPH ročně. Termín splnění do 31. 5. 2014.

1. Rada města revokuje usnesení č. 2076/2014 bod 1. ze dne 17. 3. 2014.

2. Rada města bere na vědomí znalecký posudek na tržní ocenění pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant o výměře 87 m2 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávní zaslat výši ocenění SVJ, Okružní 311, Frýdlant s žádostí o vyjádření ke koupi pozemku.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem areálu nemocnice – budov a pozemků: budova čp. 860, čp. 861, čp. 862, čp. 863, čp. 864, čp. 921, čp. 1397, čp. 1414 a pozemky p. č. 1027/9 o výměře 836 m2, p. č. 1027/17 o výměře 30 m2, p. č. 1030/2 o výměře 2957 m2, p. č. 1030/3 o výměře 743 m2, p. č. 1033/1 o výměře 3024 m2, p. č. 1033/3 o výměře 112 m2, p. č. 1033/4 o výměře 130 m2, p. č. 1038/1 o výměře 8020 m2, p. č. 1038/2 o výměře 303 m2, p. č. 1038/6 o výměře 25 m2, p. č. 1042 o výměře 1156 m2, p. č. 1043/1 o výměře 2373 m2, p. č. 1043/2 o výměře 287 m2, p. č. 1046/15 o výměře 337 m2, p. č. 1056/2 o výměře 128 m2, p. č. 1073 o výměře 159 m2, vše k. ú. Frýdlant včetně všech staveb bez čp. na uvedených pozemcích. Podmínky pronájmu: oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.

Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí přípravu projektu „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“ a ukládá starostovi prověřit financování ze strany ostatních měst a obcí a případně připravit jiné financování ze strany města Frýdlant.

Rada města projednala rozšíření objemu prací na akci „Schodiště na p. p. č. 1136, 1168 a 1162/1, k. ú. Frýdlant“ a souhlasí s navýšením ceny o 14.988,- Kč bez DPH za provedení víceprací a ukládá místostarostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BENNE, s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu TR Antoš s. r. o., Na Perchtě 1631, Turnov v rámci akce „Venkovní fitness v ulici Strmá, Frýdlant“, která bude hrazena z položky kapitálového rozpočtu Rozšíření Skateparku – lezecké a šplhací prvky.Ukládá starostovi, aby bylo Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doručeno všem uchazečům a byla podepsána smlouva/objednávka na dodávku s vítězným uchazečem.

Rada města vybrala druhého uchazeče v pořadí s přihlédnutím k bezpečnostnímu hledisku a prodloužené životnosti herních prvků.

Rada města po projednání doporučuje zřízení speciální třídy pro děti s vadami řeči při mateřské škole a přípravné třídy při základní škole ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pro školní rok 2014/2015 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Opravu povrchu místních komunikací v ul. Erbenova a ul. Zelená ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele změny spádu střechy strojovny ZS Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s prodejem lednice DN002 lednice 600L ze Školní jídelny Frýdlant panu za cenu 6.000,- Kč.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- oprava komunikace v ul. Spojovací, Frýdlant

- doložení vlastnictví kanalizační a vodovodní přípojky p. Donáta

- informace o jednání s Domovem U Spasitele dne 22. 5. 2014

- regulace ZŠ Bělíkova, Frýdlant 

- výměna oken přímo v jídelně ŠJ Frýdlant

- financování rolby na zimní stadion Frýdlant

- práce na komunikaci v ul. Husova, Frýdlant

- propagační materiál města Frýdlant nebo DSO Mikroregionu Frýdlantsko – skládanka Tipy na dovolenou

- webové stránky města Frýdlant

- informace z jednání ohledně skládky v Arnolticích

- 150 let výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech, propagační jízda SH ČMS dne 17. 5. 2014

- informace o součinnosti s Policií ČR, oddělením hospodářské kriminality

- informace o kontrolním auditu z Ministerstva financí ČR na Špitálek

- pozvání na hasičskou soutěž ve vyprošťování osob dne 24. 5. 2014 u Hasičské zbrojnice Frýdlant  

- informace o přijatých opatřeních ohledně řešení autoškol a zkušebních komisařů

- informace o jednání na VGD, s. r. o. dne 19. 5. 2014, informace z tohoto jednání budou podány na radě města dne 2. 6. 2014

- navýšení finančních prostředků na právní služby

- na nejbližším jednání rady města budou připraveny materiály k odměnám ředitelů PO

- informace o jednání s maminkami dne 13. 5. 2014 ohledně doplnění herních prvků na  hřištích v okolí sídlišť

- umístění Rákosníčkova hřiště - bude výše než bylo původně zamýšleno z důvodu, že firma HAGS Praha s. r. o. nechce stavě na optickém kabelu

- volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. - 24. 5. 2014

- angličtina na prvních stupních základních škol

- uspořádání mateřských škol při realizaci zateplování mateřských škol 

21.7.2014 15:14:11 | přečteno 354x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load