ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 106. zasedání rady města konané dne 5 5. 2014

106. zasedání rady města konané dne 5. 5. 2014

Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole a Inspekční zprávu České školní inspekce z provedené státní kontroly v Základní škole praktické a Základní škole speciální Frýdlant, Husova 784, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 11 pořadu jednání – Příspěvek města Frýdlant pro DSO Mikroregion Frýdlantsko v roce 2015.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu města Frýdlant k 31. 3. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant přednesenou Mgr. Věrou Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh řešení spojovací chodby ze ZŠ Husova do Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního dopracovat finanční náklady řešení na zajištění přístupu do Školní jídelny Frýdlant ze ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí sdělení o nesplácení dluhu dle splátkového kalendáře dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole a Inspekční zprávu České školní inspekce z provedené státní kontroly v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant – pracoviště Purkyňova 510, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici ČSA čp. 476 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání nesouhlasí s převedením nájemní smlouvy na byt v čp. 3227, ul. Dětřichovská, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant za I. čtvrtletí roku 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 263/1, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 3101 m2 za cenu 330,- Kč/m2 a převod pozemku p. č. 264/3, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 430 m2 za cenu 280,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k Dohodě o vypořádání náhrady za honební pozemky přičleněné do honitby Honebního společenstva Bulovka – Obora po dobu platnosti rozhodnutí o honitbě, kterým se upravuje výměra honebních pozemků a doba platnosti dohody. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na koupi osobního automobilu pro Technické služby Města Frýdlantu s firmou Auto Koutek, s.r.o., Tanvaldská 1141, Liberec 30 za cenu dle předložené cenové nabídky. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Dana Ramzera, starosty města ve dnech 15. – 19. 5. 2014 do německého města Friedland/Mecklenburg dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu p. Jaroslava Vančury, 1. místostarosty do polského města Mieroslaw ve dnech 5. – 7. 7. 2014.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace k zastřešení zimního stadionu Frýdlant a o proběhlém JŘBÚ

- informace o částečně dodělaném schodišti na sídlišti v ul. Bezručova, Frýdlant směrem k zimnímu stadionu

- oprava komunikací

- od 1. 5. 2014 je ředitelem Nemocnice Frýdlant s. r. o. p. Ing. Benedikt

- návrh nové nájemní smlouvy mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

- návrh na členství v organizaci Pakt zaměstnanosti

- informace k situaci Domova u Spasitele Frýdlant

- Hejnická ul., Frýdlant – místní šetření ohledně kanalizační přípojky 

21.7.2014 15:11:35 | přečteno 288x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load