ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 105. zasedání rady města konané dne 28. 4. 2014

105. zasedání rady města konané dne 28. 4. 2014

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče za rok 2013, přednesenou Bc. Věrou Jurkovičovou, vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi zahájit úkony spojené s výběrovým řízením na vybudování výtahu v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2013, přednesenou p. Ludvíkem Pflegrem, pověřeným vedoucím odboru dopravy dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu kulturních památek ve vlastnictví města Frýdlant nacházejících se na území městské památkové zóny Frýdlant. Dále doporučuje, aby navržené práce na objektech čp. 447, čp. 15 a konzervátorské zásahy na sousoší Piety a Sloupu byly dle návrhu po administrativní stránce připraveny a akce byly zařazeny do Programu regenerace MPZ v roce 2015.

2. Rada města souhlasí s vypracováním posudků – diagnostiky stavebních konstrukcí a statického posudku pro objekt čp. 74 na náměstí T. G. Masaryka.

Rada města bere na vědomí zprávu ke zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 2094, k. ú. Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti POSECu v roce 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o projektu KADDEMF 2013 dle předloženého materiálu a doporučuje zařadit všech pět opatření ke snížení užívání omamných látek u dětí a mládeže do Komunitního plánu města Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o protidrogové politice města Frýdlant v roce 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o výši odměny a způsobu platby správce Sdružení obecních a soukromých lesů Frýdlantska uzavřenou mezi městem Frýdlant a Ing. Pánkem jako správce Sdružení obecních a soukromých lesů Frýdlantska dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 dle tabulky v celkové výši příjmů 161.507,- Kč a výdajů 184.299,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s předloženou metodikou odpisování pro rok 2014 v příspěvkových organizacích zřízených městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s udělením plné moci paní Soně Šlejtrové, ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant a dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jejím podpisem s účinnosti od 28.4.2014.

Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem zemědělských pozemků p. č. 3543/2 o výměře 64 m2 a p. č. 3535/6 o výměře 2209 m2, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant. Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města odkládá bod č. 13 pořadu jednání  - Dodatek k Dohodě o vypořádání náhrady za honební pozemky.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem zemědělských pozemků - p. č. 4714 o výměře 1485 m2, p. č. 4723 o výměře 1645 m2, p. č. 4722 o výměře 434 m2, p. č. 4716 o výměře 454 m2, p. č. 4704 o výměře 1301 m2, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 1319 o výměře cca 350 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání – Prodej majetku ze Školní jídelny Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 917/3 o výměře 56 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 2640/8 o výměře 199 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 100,- Kč/m2. Podmínkou prodeje je zajištění šíře komunikace 6 m po celé délce. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 3189/2 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 68/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant. Termín splnění do 18. 6. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost obyvatelů čp. 1194-1195, ul. Husova o úpravu prostoru před jejich domem.

Rada města nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla do ulice Raisova, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s projektovou dokumentací a souhlasí s realizací stavby rekonstrukce vodovodu v ul. Tylova, Frýdlant na pozemcích města p. č. 1087/1, p. č. 182/64, p. č. 1150, p. č.1074/1, vše k. ú. Frýdlant. Termín splnění do 15. 5. 2014.

2. Rada města ukládá vedoucí majetkosprávního odboru svolat koordinační schůzku k rekonstrukci vodovodu v ul. Tylova, Frýdlant. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města po projednání souhlasí s odstraněním dopravní značky Zákaz stání v ul. Mládeže Frýdlant dle předloženého materiálu. Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města po projednání souhlasí s provedením výměny nástěnného plynového kotle  v budově údržby nemocnice Frýdlant. Náklady nebude Nemocnice Frýdlant s. r. o. po městu Frýdlant požadovat.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nájemní smlouva mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

- informace o chodu oddělení chirurgie v nemocnici Frýdlant

- vyplněné čestné prohlášení odevzdat do 31. 5. 2013 (radní)

- drobné vícepráce na schodech od zimního stadionu na sídliště v ul. Bezručova

- prodej domu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant

- uzavření komunikace od pivovaru proběhne po 12. - 17. 5. 2014

- informace z jednání s obyvateli v ul. Hejnická, Frýdlant

- projektový záměr na zvýšení stávající rozhledny není připraven z důvodu problému s Českými radiokomunikacemi

- finální úprava zimního stadionu Frýdlant

- projekt úpravny vody – Dozorčí rada FVS a. s. zrušila výběrové řízení na poskytovatele bankovní záruky

- betonárka Větrov

- odevzdání projektových záměrů, které by se měli realizovat v příštím období (Strategické období MASIF) do 5. 5. 2014

- informace z jednání s Mgr. Dunajčíkovou ohledně uspořádání škol 

21.7.2014 15:09:19 | přečteno 273x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load