ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 103. zasedání rady města konané dne 14. 4. 2014

103. zasedání rady města konané dne 14. 4. 2014

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 23. 4. 2014.

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2013, přednesenou In. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem a schvaluje plán hospodaření na rok 2014.

Rada města souhlasí s realizací I. a II etapy v rámci akce „Stavební úpravy ve staré části objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“ pro provizorium mateřských škol a pro jeho následné využití.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a s vyhlášením výběrového řízení na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Bělíkova, čp. 891, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a s vyhlášením výběrového řízení na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Sídlištní, čp. 1228, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí podmínku FVS, a. s. v rámci stavby „Splašková kanalizace v ulici Hejnická ve Frýdlantu“ a souhlasí s výměnou splaškové kanalizace v části ulice Mlýnská z vedení o průměru DN 200 na kapacitní splaškovou kanalizaci o průměru DN 300mm do 3 let od dokončení splaškové kanalizace v ulici Hejnická ve Frýdlantu, t. z. do konce roku 2017.

Rada města bere na vědomí informaci o realizaci opravy povrchu Jizerské ulice ve Frýdlantu Krajskou správou silnic LK v roce 2014 a bere na vědomí propočet investičních nákladů na realizaci splaškové kanalizace v ulici Jizerská v délce cca 600m od železničního mostu za autokempem k obytné části Na Hágu ve Frýdlantu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SIZ, s.r.o., Velké Hamry 394, IČ 272 654 80 na akci „Frýdlant – ul. Hejnická, rekonstrukce kanalizace“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání přiděluje byt ve Školní ul., čp. 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí předložené nabídky na rekonstrukci koupelny v bytě v objektu čp. 456, ul. Mlýnská, Frýdlant dle předloženého materiálu a schvaluje nabídku pana Tichého s nabídnutou cenou 115.775,- Kč bez DPH.

2. Rada města ukládá tajemnici zajistit možnosti čerpání mimořádných dávek na byt v objektu čp. 456, ul. Mlýnská, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí odmítnutí bytu v ul. Tyršova čp. 729, Frýdlant.

2. Rada města po projednání souhlasí s přidělením bytu v ul. Tyršova 729, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu za rok 2013 a výhled na rok 2014 přednesenou Mgr. Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje s okamžitou účinností Zásady pro fotografování svatebních obřadů dle předloženého materiálu.

Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor neziskové organizace MOST K NADĚJI - terénní služby: Terénní program pro uživatele drog a Program sociální prevence a bude hledat vhodné nebytové prostory na společné administrativní zázemí pro tyto dva programy.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti pracoviště krizového řízení za rok 2013 přednesenou p. Hurníkem, referentem obecního živnostenského úřadu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2013 přednesenou paní Prokopovou, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 2094, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Liberecká, Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního pozvat pana Donáta na jednání rady města dne 28. 4. 2014 a zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města a do konce týdne ho předložit radě města ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje změnu využití území v rámci územního plánu města Frýdlant na pozemcích p. č. 2096/1, p. č. 2097, p. č. 3919/1, k. ú. Frýdlant (Betonárka) na ESR2 a OV.

1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu města Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit výběr výsledné varianty řešení trasy koridoru obchvatu silnice I/13 dle předloženého materiálu.

Rada města projednala závěrečný účet města Frýdlant za rok 2013 a doporučuje tyto údaje předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Ze závěru nezávislého auditora vyplývá, že v hospodaření města Frýdlant za rok 2013 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.025.430,- Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 32.100,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku společnosti ARCH consulting s.r.o. a doporučuje předložit materiál k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant a doporučuje předložit materiál k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí předložené žádosti o příspěvek na veřejně prospěšné účely na rok 2014 dle předloženého materiálu.

1. Rada města vzala na vědomí rozpočet svazku obcí SMRK na r. 2014 dle předloženého materiálu a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

2. Rada města schvaluje členský příspěvek Svazku obcí SMRK na r. 2014 ve výši 95.830,-- Kč.  Zároveň pověřuje vedoucí finančního oddělení přípravou rozpočtového opatření ve výši výdajů 18.000,00 Kč.

3. Rada města po projednání vzala na vědomí zápis z jednání SO Smrk ze dne 3. 4. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá vedoucí odboru finančního zpracovat nabídku na revolvingový úvěr k financování akcí roku 2014 a předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s využitím náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 12. 5. 2014 a 15. 5. 2014 pro akci 16. Mistrovství psovodů služebních psů Celní správy ČR dle žádosti. Plocha se poskytne bezplatně. Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města souhlasí s návrhem oprav místních komunikací v roce 2014 dle předloženého materiálu. Termín splnění do 30. 11. 2014

Rada města bere na vědomí požadavek na vybudování stomatologické ordinace ve Frýdlantu dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního v této věci dále jednat.

1. Rada města doplňuje pravidlo pro vybírání jistoty 2-měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání. Jistota se nebude vybírat u nájemních smluv, které se prodlužují min. po 5-ti letech a nemění se nájemce ani rozsah smlouvy a nájemce nemá žádné dluhy a nedoplatky vůči Městu Frýdlant v době trvání nájmu..

2. Rada města souhlasí s odpuštěním jistoty u pronájmu prostor sloužících k podnikání v ul. ČSA 406, Frýdlant.

Termín splnění do 30. 4. 2014.

1. Rada města souhlasí se změnou užívání budovy bez čp. na pozemku p. č. 1488/3, k. ú. Frýdlant na pohostinskou činnost za podmínky, že veškeré náklady s tím spojené uhradí Obec Baráčnická Frýdlant – Větrov.

2. Rada města uděluje plnou moc Obci Baráčnické Frýdlant – Větrov ke všem úkonům spojených s provedením změny užívání dle bodu1). Termín splnění do 15. 5. 2014

Rada města bere na vědomí žádost p. Babičové, a souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v ul. ČSA 483, Frýdlant. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let od 1. 5. 2014.

Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města bere na vědomí žádost o přehodnocení směny pozemků a trvá na svém původním usnesení.

1. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Frýdlant o zřízení služebnosti umístění stavby odvodnění a věcného břemene práva chůze, jízdy a oprav na pozemku p. č. 1472/5, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 1250,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem o zřízení služebnosti umístění stavby odvodnění a věcného břemene práva chůze, jízdy a oprav na pozemku p. č. 1472/2, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 23.750,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

3. Rada města souhlasí se započtením doplatku za směnu pozemků do ceny za zřízení služebností dle bodu 1. a 2.

Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města bere na vědomí žádost o řešení situace ohledně odvodnění pozemku p. č. 4173/1, k. ú. Frýdlant a ukládá starostovi informovat pana Jaroslava Klingera o důvodu zamítnutí jeho žádosti. Termín splnění do 30. 4. 2014

Rada města bere na vědomí vyjádření ke kupní ceně pozemků a bere na vědomí odstoupení od koupě pozemků.

Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou SEOPS s.r.o., Sadová 229, 687 51 Nivnice na opravu plošiny MP 13-2 na podvozku AVIA A30 za cenu dle cenové nabídky. Termín splnění do 30. 6. 2014.

Rada města odkládá bod č. 31 pořadu jednání – Žádost o odsouhlasení projektového záměru – komplexní rekonstrukce vodovodu.

Rada města odkládá bod č. 32 pořadu jednání – Místní úpravu provozu v ulici Mládeže, Frýdlant

Rada města souhlasí s rozšířením provozní doby hřbitova ve Frýdlantě, a to v období od  1. června do 30. září od 7.00 – 19.00 hodin. Termín splnění do 31. 5. 2014.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení k pozemku p. č. 182/98, k. ú. Frýdlant ve prospěch firmy FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant. Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 632 o výměře 700 m2, k. ú. Frýdlant. Termín splnění do 15. 5. 2014

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Okružní 311, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního nechat zpracovat znalecký posudek na tržní ocenění pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant. Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města souhlasí s provedením výměny rozvodů vody v budově chirurgie a interny a s nainstalováním klimatizační jednotky na oddělení JIP v Nemocnici Frýdlant, s.r.o. na náklady Nemocnice Frýdlant, s.r.o.

Rada města zamítá žádosti o umístění dopravních zrcadel do ulice Kodešova při výjezdu z ulice Purkyňova a Lesů ČR, do ulice Žitavská při výjezdu z ul. Větrovská. Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města souhlasí s vymáháním pohledávky ve výši 2.363,- Kč od fi. Black Devil, s.r.o., Zavadilka 2, Nymburk a s vymáháním pohledávky ve výši 1.936,- Kč soudní cestou prostřednictvím JUDr. Veroniky Chytilové.

Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části nebytových prostor – ve věži rozhledny Frýdlant o výměře 3 m2. Termín splnění do 30. 4. 2014.

Rada města nesouhlasí s prodejem bytové jednotky v čp. 1289, ul. Lesní, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 3268/1 o výměře cca 8 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant.

Termín splnění do 15. 5. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí předložené nabídky na opravu a servis hasičského vozu Renault Midlum a schvaluje cenovou nabídku společnosti ČSAD Turnov s. r. o., Přepeřská 1602, 511 01 Turnov dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s opravou střechy na zimním stadionu Frýdlant, která bude financována z provozních prostředků města Frýdlant (úspora z provozu zimního stadionu), dle opravené projektové dokumentace.

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu společnosti ELTODO-CITELUM s. r. o. dle předloženého materiálu a doporučuje k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a s vyhlášením výběrového řízení na „Stavební úpravy pro provizorium mateřské školky, 1. a 2. etapa – výměna oken a stavební úpravy v 1. NP“ dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o provedeném auditu na nájemní smlouvy BHF  

- informace k prodeji objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant

- Cyklostezka (ovocná alej)

- Frýdlantský zpravodaj – slovo zastupitele

- herna

- úpravna vody ve Frýdlantu

- Domov u Spasitele, Frýdlant

21.7.2014 15:06:09 | přečteno 289x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load