ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 101. zasedání rady města konané dne 31. 3. 2014

101. zasedání rady města konané dne 31. 3. 2014

1. Rada města souhlasí se změnou termínů jednání rady města od května 2014 dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí žádost o vrácení finančních prostředků za okna a dveře dle předloženého materiálu.

2. Rada města zamítá navrácení částky ve výši 59.455,- Kč za okna.

3. Rada města zamítá proplacení částky za nové dveře.

Rada města bere na vědomí zprávu o úhradě energií na provoz haly Fügnerova 1389, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Tyršova 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici ČSA čp. 406, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o přesažení částky 50 tis. Kč na havárii vodovodních stoupaček v bytě, ul. ČSA 476, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí rekonstrukci koupelny v bytě, ul. Mlýnská 456, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant předložit 3 finanční nabídky na tuto rekonstrukci.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění jmenovitých úkolů ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2013 Bytového hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1062, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucí finančního odboru Městského úřadu Frýdlant paní Hanu Němcovou s účinnosti od 1. dubna 2014.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2013 přednesenou Ing. Štromem, vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu jednat o možnostech spolupráce s dalšími organizacemi. Termín splnění 5/2014.

3. Rada města ukládá vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu prověřit možnosti zřízení cyklobusu do saského příhraničí. Termín splnění do 4/2014.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o věrnostním programu Městského kina Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasí s jeho spuštěním od 1. 5. 2014.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti finančního oddělení odboru finančního a obecního živnostenského úřadu za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 28. 2. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s posunutím data ukončení sbírky na 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3,4/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 404.722,- Kč a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 2.349.007,10,- Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace panu Marcelu Koktovi na pořízení zpětné kanalizační klapky do výše 5.000,- Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s pověřením Ing. Petra Berana k provedení finanční kontroly dle přiloženého materiálu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 38.895,50 Kč a výdajů 30.000,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení a s vyhlášením výběrového řízení na provedení akce „Frýdlant – ul. Hejnická, rekonstrukce kanalizace“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení a s vyhlášením výběrového řízení na provedení akce „Opravy mostu M-07, Frýdlant, ul. Vrchlického“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se zněním návrhu Smlouvy o spolupráci mezi Městem Frýdlant a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci akce „ I/13 Frýdlant, ul. Komenského“ a souhlasí, že zpracování zadávací dokumentace a výběr zhotovitele provede ŘSD ČR v rámci své činnosti v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Pravidla pro umísťování dopravních zrcadel ve městě Frýdlant dle předloženého materiálu. Termín splnění 18. 4. 2014.

1. Rada města souhlasí se změnou projektu a s napojením dešťové kanalizace zimního stadionu Frýdlant do stávající betonové šachty dle předloženého projektu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit napojení dešťového odvodnění haly.

1. Rada města bere na vědomí podanou výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 30. 6. 2014.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 15 m2. Termín splnění do 15. 4. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 2143 o výměře 10058 m2, k. ú. Frýdlant uzavřenou s Českým zahrádkářským svazem Frýdlant, kterým se prodlužuje výpovědní lhůta na 2 roky. Pozemek se nachází v ul. Alšova, Frýdlant. Termín splnění do 15. 4. 2014. 

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku o. s. MASIF na adrese Děkanská 74, Frýdlant. Termín splnění do 15. 4. 2014.

Rada města po projednání souhlasí s podáním výpovědi firmě RAILREKLAM spol. s r.o. ze smlouvy na umístění billboardu na pozemku p. č. 325/1, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant. Termín splnění do 20. 4. 2014.

Rada města bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Březová 1306-1307, Frýdlant o vybudování parkoviště před domem a ukládá starostovi, vedoucí odboru majetkosprávního a vedoucí investičního oddělení předložit možnosti parkování v této lokalitě. Termín splnění do 15. 4. 2014.

Rada města odkládá bod č. 29 pořadu jednání – Žádost o zřízení služebnosti umístění inženýrské - umístění zasakovacího drénu na pozemku p. č. 4633, k. ú. Frýdlant. Termín splnění do 14. 4. 2014.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1472/25 a p. č. 1280/1, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant. Termín splnění do 15. 4.2014.

Rada města souhlasí s konáním předvolebního shromáždění Strany svobodných občanů dne 7. 5. 2014 v době od 9.00 – 18.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

Termín splnění do 15. 4. 2014.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního k prošetření stížnosti na užívání pozemku p. č. 1155, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Bezručova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1155, k. ú. Frýdlant za podmínky nabídnutí náhradního pozemku.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1922/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 15. 4. 2014.

Rada města souhlasí se zadáním opravy střechy na objektu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant panu Rybarikovi za cenu dle cenové nabídky. Termín splnění do 31. 7. 2014.

Rada města odkládá bod č. 35 pořadu jednání – Přehodnocení směny pozemků. Termín splnění do 14. 4. 2014.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na nákup osobního automobilu pro Technické služby Města Frýdlantu a pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního oslovit prodejce dle návrhu.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zametací stroj z dotační výzvy Operačního programu životního prostředí Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o doplnění podkladů pro prodej objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant včetně pozemků dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí právní posudky Advokátní kanceláře JUDr. Miloš Pleštil a Advokátní kanceláře Milner, Stehlík, Zapotil a spol. dle předloženého materiálu.

3. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zadat posudek soudního znalce na zpětnou hodnotu provedené rekonstrukce bytu v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant.

4. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyžádat si oficiální cestou veškerou dokumentaci spojenou s financováním a rekonstrukcí bytu v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant

5. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat radu města o dalším postupu. Termín splnění do 14. 4. 2014.

1. Rada města souhlasí se zapojením Města Frýdlant do výzvy 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí se zadáním zpracování žádosti včetně povinných příloh a studie proveditelnosti odborné firmě.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem městské haly dne 5. dubna 2014 na fotbalový turnaj pro FunaLollipen, studentská společnost, Mládeže 884, Frýdlant dle předložené žádosti.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o výběrovém řízení na vedoucí/ho Obecního živnostenského úřadu

- informace ke kontrole na akci „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“

- možnost prezentace Města Frýdlant na Pražském hradě

- informace z jednání se společností Venkovský prostor, o. p. s.

- vyvrcholení Frýdlantského Millenia dne 21. 6. 2014 akcí „Frýdlant se baví“

- informace o spolupráci se seniory

- Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2014

- akce 11. 4. 2014 – pokus o vypuštění tisícovky vlaštovek

- nový videostream o Frýdlantu

- 5. – 6. 4. 2014 – proběhne ve městě Frýdlant soustředění Miss Liberec ve spolupráci s Antonia Hotels a Státním hradem a zámkem Frýdlant

- 23. 4. 2014 GRASSROTS (mimikopaná)

- informace o spuštění vyvolávacího systému

- informace o vztazích – SINGLTREK POD SMRKEM, o. p. s.

- vyčištění kanálových vpustí na komunikacích

- informace ohledně požadavku na navýšení počtu laviček u hřbitova – lavičky jsou, ale na zimu se uklízí, budou opět umístěny na své místo

- parková úprava v parčíku u traktorky

- oživení zeleně ve městě Frýdlant

- lesopark na Střelnici

- nedostatek zkušebních komisařů na MěÚ Frýdlant – informace o řešení

- sražení hrany na odfrézované komunikaci v ulici Zámecká

- provozování veřejných záchodků o víkendu

- ul. Děkanská, Frýdlant – kostel a k němu přilehlé veřejné prostranství 

21.7.2014 14:15:38 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load