ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 100. zasedání rady města konané dne 17. 3. 2014

100. zasedání rady města konané dne 17. 3. 2014

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ZANAP Liberec s.r.o., se sídlem Hynaisova 75/2, Liberec 7 460 07 na akci „Výměna technologie ve Školní jídelně Frýdlant, ulice Školní 692, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána kupní smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Míru čp. 172, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Tyršova 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ulici nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s provedením snížení stropní konstrukce v bytě na nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant firmou TOBIS, s. r. o. a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant zajistit složení kauce na byt na nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant

Rada města bere na vědomí podnikatelský záměr ke koupi objektu čp. 343, ul. Školní 343, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního a ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant prověřit veškeré náležitosti spojené s technickým zhodnocením objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant včetně nájemních vztahů a výsledek tohoto šetření předložit radě města nejpozději do 14. 4. 2014.

Rada města po projednání schvaluje předložený investiční záměr optimalizace a zvýšení účinnosti regulace a dodávky tepla vč. systému vzduchotechniky v objektu ZŠ Husova, Frýdlant a Centrální jídelny a ukládá starostovi, aby byla zadána KEenergy, s.r.o. realizační projektová dokumentace pro výběr a realizaci investičního záměru.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení za I. a II. část firmu Marvin Style, s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava střešního pláště, oprava fasády a výměna výplní otvorů v ul. ČSL armády objektu čp. 65, Frýdlant a oprava střešního pláště bytového domu v ul. Míru 274, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, p.o. aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a schvaluje návrh zadání výběrového řízení na provedení „Naučné zahrady – Než půjdeš do lesa“ v areálu MŠ Bělíkova, Frýdlant.

Rada města odložila bod č. 10 pořadu jednání – Návrh zadání veřejné zakázky „ Kanalizační přípojka – Praktická škola, Husova ul. 784, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o projektu Rákosníčkova hřiště, kde jsme v soutěži společnosti LIDL Česká republika v. o. s. vyhráli nové dětské hřiště dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje umístění nového dětského hřiště do ul. Bezručova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2014 přednesenou Bc. Lucií Andršovou, vedoucí odboru sociálních věcí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s prodejem přívěsného vozíku Kobra – Hobby RZ 99LBM77  za cenu 600,- Kč. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 110, k. ú. Frýdlant s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 100,- Kč + DPH. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků p. č. 3046 o výměře 1989 m2, část p. č. 3064/13 o výměře 27506 m2, p. č. 3105/3 o výměře 21725 m2, p. č. 3105/4 o výměře 10836 m2, p. č. 3105/6 o výměře 14530 m2, p. č. 3112/8 o výměře 25890 m2, vše k. ú. Frýdlant na dobu určitou 6-ti let od 1. 4. 2014. Cena pachtovného se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská, Bělíkova, Bažantnice, Frýdlant.

Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v ul. ČSA 483, Frýdlant o výměře 36,4 m2,každé ½ na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2019. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s připojením se ke kampani Hodina Země 2014 dne 29. 3. 20174 bez mediální a finanční podpory dle předloženého materiálu.

Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání – Umísťování dopravních zrcadel na 31. 3. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 593/2 o výměře cca 4 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 600,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant. Termín splnění do 23. 4. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v ul. ČSA 406, Frýdlant o výměře 129 m2 na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2019. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 23 m2 se Zdravotnickou záchrannou službou LK, Husova 976/37, Liberec na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2019. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města odkládá bod č. 21 pořadu jednání – Prodej části pozemku p. č. 1319, k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s úpravou trasy v souvislosti s transportem vrtulí pro větrnou elektrárnu dle návrhu za podmínky složení vratné kauce ve výši 100.000,- Kč a úhradou 10.000,- Kč za pokácený strom. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 263/1 o výměře 3101 m2 a pozemku p. č. 263/4 o výměře 430 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2640/8 o výměře 199 m2,  k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy č. 1/2014 mezi Městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant o.s., Jizerská 4077, Frýdlant na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města bere na vědomí žádost TJ Sokol Lázně Libverda a souhlasí s provedením startu běhu „Frýdlant – Lázně Libverda, Memoriál Oldřicha Hrdličky st.“ na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 8. 5. 2014 od 830 hodin. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3189/2 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s opravou výtahů v Nemocnici Frýdlant, s.r.o., která bude provedena na náklady Nemocnice Frýdlant, s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 4542 o výměře 114 m2, p. č. 4669 o výměře 94 m2, p. č. 2801/2 o výměře 156 m2, p. č. 3595/5 o výměře 145 m2, p. č. 4849/2 o výměře 164 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Termín splnění do 23. 4. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 3438/3 o výměře 160 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví firmy FKP Frýdlant, s.r.o., Černousy 50 za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Zátiší, Frýdlant. Termín splnění do 23. 4. 2014.

Rada města odkládá bod č. 31 pořadu jednání – Prodej pozemku p. č. 917/3, k. ú. Frýdlant.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 4423/2 o výměře 92 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 23. 4. 2014.

2. Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemků p. č. 4425/3 o výměře 190 m2, p. č. 4425/2 o výměře 62 m2 a p. č. 4425/1 o výměře 182 m2, vše k. ú. Frýdlant min.5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2, min. příhoz se stanovuje výši 10,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Termín splnění do 18. 4. 2014.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant o výměře 87 m2 Společenství vlastníků jednotek, Okružní 311, Frýdlant za cenu 600,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkoprávního před prodejem pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant vložit na tento pozemek věcné břemeno práva chůze a jízdy.

Termín splnění do 18. 4. 2014.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat o odsouhlaseném prodeji pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti a věci movité (Betlém) uzavřené mezi Městem Frýdlant a paní Kubátovou, kterým se upravuje platba za služby spojené s výpůjčkou. Termín splnění do 31. 3. 2014. 

Rada města odkládá bod č. 36 pořadu jednání – Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby a smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 73/4, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 1.000,- Kč + DPH. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 68/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant. Termín splnění do 31. 3. 2014.

1. Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků p. č. 62 o výměře 4109 m2, p. č. 73/1 o výměře 9712 m2, p. č. 73/4 o výměře 2278 m2, p. č. 199/1 o výměře 2196 m2, p. č. 215/2 o výměře 3356 m2, p. č. 239/1 o výměře 1765 m2, p. č. 2471/1 o výměře 3078 m2, p. č. 247 o výměře 5509 m2, p. č. 261/1 o výměře 1933 m2, p. č. 294/1 o výměře 11216 m2, p. č. 819/2 o výměře 3414 m2, vše v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu s firmou Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2020. Pachtovné se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok. Termín splnění do 31. 3. 2014.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předkládat ke schválení radě města vyhlašování záměrů na pronájem zemědělských pozemků.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit minimálně tři cenové nabídky na pořízení bazarového vozidla Avia A30 plošina. Termín splnění do 31. 3. 2014.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na nákup vozidla pro technické služby Města Frýdlantu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit radě města specifikaci zadání veřejné zakázky. Termín splnění do 31. 3. 2014.

1. Rada města souhlasí s podáním výpovědi z Účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací firmě Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle.

2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací a dohody o podmínkách mobilních služeb elektronických komunikací s firmou Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle na období 2 let od skončení stávající smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu S-01/2014 bez položky č. 4,5 v tabulce č. 12 dle předloženého materiálu

Rada města pověřuje tajemnici Městského úřadu Frýdlant přípravou projektu na budovu C v prostorách čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města souhlasí se změnou termínů ohledně využití pozemku p. č. 1689, p. č. 3562/2, p. č. 3567 ve vlastnictví města Frýdlant k dočasnému pořádání sportovní akce „tréninkové jízdy“ pro Auto-Klub Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí vítěze výběrového řízení firmu ENERGIE MaR, s. r. o., se sídlem Na Ležánkách 1813, Pardubice 530 03 na akci „Výměna rozvaděčů M a R a elektro v kotelně Frýdlant“.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- dodávka el. energie do ŠJ Frýdlant

- informace o kontrole vodoprávního úřadu ve Strmé ulici, Frýdlant

- nové webové stránky Města Frýdlant

- připomínky k novému webu Města Frýdlant doručit k rukám Mgr. Švejdové

- informace o projektu na sociálně-právní ochranu dětí

- parkování v ul. Dvořákova, Frýdlant

- komunální odpad – Bonusový systém pro občany

- neuvážené mytí komunikace v ul. Pod Rozhlednou a v ul. Mánesova, Frýdlant - štěrk se dostal do kanálu

- zaslání oficiálního dopisu na KÚLK ohledně topolů v Zátiší, Frýdlant

- ležící značky u mostu v ul. Raisova, Frýdlant

- umístění Rákosníčkova hřiště

- parčík u traktorky – ul. U Potoka, Frýdlant

- otevření komunikace na Souši

- Komunitní plán na období 2015-2020

- informace o probíhajícím auditu

- informace o nahlášení kontrole na Špitálek

- lavička na hřbitov

- posílení úklidu města o víkendech

- rozšíření dopravní obslužnosti směrem ul. Kodešova, část Údolí

- rozšíření obřadní síně na hřbitově

- čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant

21.7.2014 14:14:22 | přečteno 287x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load