ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 94. zasedání rady města

Informace z 94. zasedání rady města

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 0,- Kč.

2. Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotace dle předloženého materiálu v celkové výši 20.000,- Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 58/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč a výdajů -1.929.000,- Kč. Tato částka bude převedena do zůstatku účtu.Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 59/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 61.000,- Kč a výdajů 160.500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 291.161,- Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč panu Karlu Lupínkovi na pořízení a instalaci zpětné kanalizační klapky v čp. 933 Frýdlant. Rada města doporučuje poskytnutí dotace dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

-Rada města po projednání doporučuje rozpočtové opatření č. 61/2013 dle předložené tabulky předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-1. Rada města po projednání souhlasí se změnou platebního kalendáře - Přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční podpory a smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Frýdlant a HC Slovan Frýdlant.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

-Rada města odložila bod č. 19 pořadu jednání – Přijmutí daru od MV ČR (technické IT vybavení).

-Rada města odložila bod č. 20 pořadu jednání – Přidělení bytové jednotky v ul. Komenského 723, Frýdlant.

-Rada města schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant pro pořádání kurzu společenského chování a tance pro žáky 9. ročníků ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předložené žádosti.

-Rada města po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku nářadí pro údržbu a projekt „Zvyšování motivace žáků ZŠ ve vzdělávání v technických oborech a řemeslech.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání schválit doporučení pro volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014-2018 ve složení Ing. Ladislav Hošek a Bc. Dušan Václavíček.

-1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Jaroslava Vančuru.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Ing. Ludvíka Řičáře.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Mgr. Tomáše Kvasničku.

-Rada města schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí roku 2014 dle předloženého materiálu.

-Rada města odkládá bod č. 26 pořadu jednání – Stanovení jmenovitých úkolů pro ředitelku BHF na rok 2014 a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant předložit podklady pro jednotlivé akce do 13. ledna 2014.

-Rada města bere na vědomí žádost pana Václava Chaloupky a souhlasí s pořádáním prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant v roce 2014 vždy poslední pátek v měsíci počínaje březnem 2014. Cena se stanovuje ve výši 58,- Kč/m2 plochy stánku a den včetně DPH + skutečná spotřeba el. energie. Termín splnění do 28. 2. 2014.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků do 300 m2 dle upraveného předloženého návrhu. Termín splnění do 6. 1. 2014.

-Rada města odkládá bod č. 11 pořadu jednání – Žádost o přehodnocení směny pozemků – p. Klinger.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 890/1, 890/2, 890/3, 634, 635, 644/3, 657/2, 909/1, 909/2 a 937 v majetku Města Frýdlantu za část pozemku p. č. 657/1 a část pozemku p. č. 802/4, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu ve vlastnictví pana . Celková výměra směňovaných pozemků je 5040 m2. Termín splnění do 18. 12. 2013.

-Rada města bere na vědomí žádost společnosti Senior domy Pohoda a.s., Český Těšín o projednání odprodeje vhodného objektu ke zřízení domu pro seniory nebo domova se zvláštním režimem a nabídku neakceptuje.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva zřízeného v kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant   a panem na koupi pozemků a nemovitostí v areálu bývalého zahradnictví, ul. Kodešova, Frýdlant.  Termín splnění do 31. 1. 2014.

-Rada města stanovuje cenu pronájmu pozemků pro zemědělské účely ve výši 3000,- Kč/ha/rok u nově uzavíraných smluv o pronájmu.

-Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání – Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 241/1, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

-1. Rada města souhlasí s výběrem pojistitele makléřskou firmou RENOMIA, a.s. Liberec pro výběr nového pojistitele na pojištění majetku a havarijního pojištění vozidel města Frýdlant na období dvou let.

2. Rada města souhlasí s prodloužením stávající pojistné smlouvy do 30. 6. 2014.

3. Rada města souhlasí s provedením výběrového řízení na pojištění majetku města a havarijního pojištění vozidel města na období jednoho roku dle návrhu.

Termín splnění do 30. 4. 2014.

-Rada města bere na vědomí zprávu postupu vyřízení věcného břemene na pozemku p. Žáži.

-Rada města bere na vědomí vyplacení odměny Mgr. Věře Dunajčíkové, ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, z rozvojového programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem Frýdlant s výší odměny ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant – Mgr. Věře Dunajčíkové a ředitelce ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant – Mgr. Jaroslavě Smolové dle předloženého materiálu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2013 a pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků.

-Rada města ukládá starostovi předložit novou pravidla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací. Termín splnění do 15. 2. 2014

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TETRONIK, v. d., se sídlem Prokopa Holého 183, Terezín 411 55 na akci Pořízení vyvolávacího systému – MěÚ Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno oběma uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města vzala na vědomí zprávu o havárii vnitřního rozvodu vody na ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasí s výměnou havarijních rozvodů.

-Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a na „Centrální školní jídelna Frýdlant – plynové odběrné zařízení pro technologie CJ“ dle předloženého materiálu

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- regulace topení v ZŠ Bělíkova, Frýdlant

- Spojovací krček mezi ZŠ Husova Školní jídelnou Frýdlant  

- revitalizace Střelnice – lesopark – akce pod názvem „Než půjdeme do lesa“

- regenerace náměstí ve Frýdlantě – porušení rozpočtové kázně – vrácení dotace ve výši 25 % z rozdílu mezi firmami  

- poděkování p. Doudi za zásah hasičů ve Filipově – strom mu při silném větru spadnul na dům 

15.1.2014 15:51:49 | přečteno 686x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load