ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 92. zasedání rady města

-Rada města bere na vědomí zprávy o jednání mezi Školní jídelnou Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o. přednesenou ředitelem Školní jídelny Frýdlant a o snížení ztráty za měsíc říjen 2013 a o možném snížení spotřeby elektrické energie na provozu.

-Rada města ukládá starostovi předložit návrh opatření energetické úspory v rámci klimatizační jednotky a zdroje vytápění. Termín splnění do 1/2014.

-Rada města ukládá starostovi města informovat radu města o připravovaném jednání se společností KODAP a AUDITEX o hloubkové kontrole Školní jídelny Frýdlant. Termín splnění do 16. 12. 2013.

-Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na vybavení interiéru v budově ZŠ Husova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na výměnu podlahové krytiny v chodbách a na schodišti v budově ZŠ Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města schvaluje obnovení provozu „spojovacího krčku“ mezi ZŠ Husova, Frýdlant a Školní jídelnou Frýdlant a ukládá starostovi předložit návrh souboru prací včetně rozpočtu, které povedou ke zprovoznění „spojovacího krčku“. Tato opatření budou směřovat ke zvýšení bezpečnosti žáků základní školy. Termín splnění do 31. 1. 2014.

-Rada města ukládá starostovi předložit k projednání návrh na regulaci topení v ZŠ Bělíkova, Frýdlant. Termín splnění do 15. 1. 2014.

-Rada města ukládá ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant předložit zprávu o množství placeného tepla za období 2010 – 2013. Termín splnění do 16. 12. 2013.

-Rada města bere na vědomí informaci vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu o průběhu propagace města Frýdlant v roce 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí varianty řešení objektu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit zprávu o finanční náročnosti opravy střechy na tomto objektu. Termín splnění do 15. 1. 2014.

-Rada města souhlasí nabídkou prodeje prostřednictvím Realitní společnosti České spořitelny, a. s. na pozemky v lokalitě Spojovací, Frýdlant, objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant, a objektu čp. 343 (bývalá družina) Školní ul., Frýdlant.

-Rada města souhlasí s úpravou cyklotrasy na pozemku p. č. 3106, k. ú. Frýdlant dle předloženého návrhu. Termín splnění do 16. 12. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem areálu čistírny odpadních vod v ul. Úzká, Frýdlant a to: pozemků p. č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 7318 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant od  1. 6. 2014 do 31. 12. 2015. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 150.000,- Kč bez DPH měsíčně. Termín splnění do  na dobu určitou 5-ti let od 1. 1.2014. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 12. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 318,69 m2 (OD Sever) s paní  na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2014. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 12. 2013.  

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2 s paní  na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2014. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 12. 2013.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 172 m2 s fi. Silueta–Bayers, s. r. o.  na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2014. Cena nájemného se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 12. 2013.

-Rada města souhlasí se zadáním zakázky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov Bc. Danielovi Koutovi, Jeronýmova 229/7, Liberec za cenu dle cenové nabídky. Termín zhotovení zakázky je do 31. 12. 2013.  

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 74, náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 83,1 m2. Termín splnění do 16. 12. 2013.

-Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Nákup elektrické energie pro Město Frýdlant“ na období jednoho roku prostřednictvím elektronické aukce, která bude realizována firmou eCentre, a.s., Jankovcova 1595/14, Praha 7 na období od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. Termín splnění do 31. 1. 2014.

-Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání – Zadání veřejné zakázky – pojištění majetku a vozidel města Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí záměr na prodej pozemků – zahrad dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního zahájit jednání o prodeji pozemků v ul. Písečná a ul. Alšova, Frýdlant.

-Rada města projednala snížení objemu stavebních prací na „Zateplení objektu a výměna oken nové části – ZŠ Bělíkova, č.p. 977 ve Frýdlantu“ a souhlasí se snížením celkové ceny o -133.729,52 Kč bez DPH a s obsahem návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KVAPRO, spol. s r. o.

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SDH plus s. r. o. se sídlem Radimovice 100, Sychrov 463 44 na akci Pořízení prostředků pro likvidaci povodní - Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města po projednání bere na vědomí přehled zpracovaných projektových dokumentací a zajištění technického a autorského dozoru stavby dle předloženého materiálu.

-1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria na r. 2014 dle předloženého návrhu. Takto sestavené rozpočtové provizorium generuje schodek ve výši 664,47 tis. Kč, který by byl hrazen z předpokládaného zůstatku účtu r. 2013. Rada města doporučuje toto rozpočtové provizorium předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu 2015 – 2019 a doporučuje ho předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 0,- Kč a doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 342.195,- Kč a doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 56/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 750.000,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací (v celkové výši 98.970,- Kč) v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru na odrazový můstek pro gymnastky TJ Slovanu Frýdlant o. s. ve výši 10 tis. Kč.

-Rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru na vánoční volejbalový turnaj Slovanu Frýdlant-oddíl volejbalu ve výši 3 tis. Kč.

-Rada města po projednání bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 10. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant k 31. 10. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o finančních kontrolách na příspěvkových organizacích zřízených městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání nesouhlasí se žádostí o sponzorování akce „Nejlepší sportovec Libereckého kraje“ společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., region Severní Čechy, Klíšská 1702/25, Ústí na d Labem dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ul. nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant  paní  dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 partnerské smlouvy mezi městem Frýdlant a společností Antonie Hotels, s. r. o. dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí přehled volných bytů ke dni 28. 11. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města nesouhlasí s odstraněním odpadů z lokality Arnoltice-Bulovka dle předloženého dopisu z České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, Třída 1. máje 858/26, Liberec.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o projektu Euroregionu Nisa na r. 2014-2020 – projekt rozhleden

- informace z jednání se společností TEDOM

- otevření veřejných záchodků vždy při rozsvícení vánočního stromu a dalších akcích na náměstí

- pozvání na prezentaci společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

- uložení kogenerační jednotky z nemocnice Frýdlant se odkládá 

15.1.2014 13:34:20 | přečteno 595x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load