ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 90. zasedání rady města

Informace z 90. zasedání rady města

-Rada města po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení výměny podlahových krytin a dlažby v budově ZŠ Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o zprovoznění „spojovacího krčku“ v ZŠ Husova, Frýdlant přednesenou ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá starostovi předložit k projednání na nejbližším jednání rady města.

-1. Rada města ukládá vedoucí Střediska sociální péče předložit výkupní ceny služebního vozu Renault Trafic na nejbližším jednání rady města.

2. Rada města ukládá starostovi připravit rozpočtovou úpravu – převod finančních prostředků z kapitoly POSEC do kapitoly SSP

-Rada města po projednání schvaluje sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby s účinností od 1. 1. 2014 dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 dle předloženého materiálu a ukládá vedoucí finančního oddělení zapracovat požadavky do návrhu rozpočtu na rok 2014.

-Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a doporučuje návrh smlouvy předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 51, 52, 53/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 357.794,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Miroslav Velcl, se sídlem Spojovací 3294, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava havarijního propustku a zamezení dešťových vod z ÚK, v k. ú. Albrechtice“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města schvaluje záměr pořízení vyvolávacího systému na budově „B“ Městského úřadu Frýdlant a ukládá tajemnice připravit výběrové řízení.

-Rada města bere na vědomí zprávu o měření rovnosti povrchu komunikace v ul. Mládeže ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s. r. o. o stanovisko k nefunkční kogenerační jednotce a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit demontáž kogenerační jednotky na náklady Nemocnice Frýdlant s. r. o. Demontovaná kogenerační jednotka bude uskladněna na zimním stadionu Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí plán oprav a investic na rok 2014 na ČOV Frýdlant a souhlasí s provedením oprav a investic dle předloženého materiálu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 265 o výměře 362 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Frýdlantu. Zastupitelstvo města předmětný bezúplatný převod projedná po doručení smluv od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek se nachází v ul. Husova, Frýdlant.

-Rada města souhlasí se zadáním stavebních prací na opravě zhlaví usazovací nádrže SO – 08 v areálu ČOV Frýdlant firmě BENNE s. r. o., Železná 824, Frýdlant dle předložené cenové nabídky.

-Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o opravě poškozené komunikace v ul. Mánesova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města odkládá bod č. 14 pořadu jednání – Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch.

-Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 272/6 a p. č. 299, k. ú. Frýdlant ve prospěch majitelů objektu čp. 1168, ul. Čapkova, Frýdlant. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH. Pozemek se nachází v ul. Čapkova, Frýdlant. Termín splnění do 30. 11. 2013.  

-Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání – Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1319, k. ú. Frýdlant.

-1. Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání – Soupis nutných investic do objektu Nemocnice Frýdlant s. r. o.

2. Rada města se tímto bodem bude zabývat po podpisu nové nájemní smlouvy s Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

-Rada města bere na vědomí žádost pana Mirka Holce, V Úvoze 1064, Frýdlant o opravu chodníku na pozemku p. č. 1027/6, k. ú. Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí návrh na prodej pozemků Města Frýdlant dle předloženého materiálu.

-1. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit stanovisko PF ČR k prodeji dotčených pozemků převedených z PF ČR na Město Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vytipovat pozemky vhodné k prodeji do 300 m2 a zahrady.

-1. Rada města bere na vědomí vysvětlení k návrhu na navýšení rozpočtu na rok 2014 v kapitole SPRÁVA/NÁJEMNÉ a DHIM dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá tajemnice do konce ledna předložit zprávu o službách od společnosti GORDIC s. r. o.

-Rada města souhlasí se žádosti Základní školy praktické a Základní školy speciální, Frýdlant, Husova 784 o prominutí placení poplatků za pronájem haly, využívané k výuce tělesné výchovy.

-Rada města po projednání schvaluje firmu FDLnet.cz na výměnu zvonkového tabla rozvodů po domě, nových telefonů v domě U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 Partnerské smlouvy  - vybudování naučné cyklostezky uzavřené mezi městem Frýdlant a Antonie Hotels, s. r. o. dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí informace o postupu pořizování Územního plánu Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města ukládá starostovi připravit materiál o odvolání z funkce ředitele Školní jídelny Frýdlant na nejbližší jednání rady města.

-Rada města ukládá tajemnici Městského úřadu Frýdlant pozvat na jednání rady města vedoucího odboru kultury Ing. Štroma.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit delegování pana Jiřího Havla na jednání řádné Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. dne 16. ledna 2014 a jako náhradníka p. Jaroslava Vančuru

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o výběrovém řízení na poskytovatele bankovní záruky projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“

- řešení dopravní situace ve městě Frýdlant
- nárůst drobné kriminální činnosti ve městě Frýdlant
- informace z jednání Bezpečnostní rady ORP Frýdlant
- informace o zahájení činnosti pivovaru  
- Pozvání na rozsvícení vánočního stromu dne 1. 12. 2013
- parkování v ul. Zámecká, Frýdlant v době obědů
- pokácení náletových dřevin v AUTOKEMPU – použití dřeva na pálení čarodějnic
- parkování u České pošty
- reklamace laviček na náměstí
- veřejné osvětlení
- zprávy za odbory v roce 2014 – informovat radu města o požadavcích na zkvalitnění práce a služby občanům
- vynaložené finanční prostředky na projektanta
- nepořádek na náměstí o víkendu – úklidová pohotovost o víkendu

15.1.2014 13:30:45 | přečteno 559x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load