ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 89. zasedání rady města

Informace z 89. zasedání rady města

-Rada města po projednání bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 9. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 dle předloženého materiálu a doporučuje k projednání na Finančním výboru Zastupitelstva města Frýdlant.

-1. Rada města po projednání souhlasí s vyřazením nedokončených investic a to: Bioskládka, studie nové ČOV Frýdlant-Raspenava, projektová dokumentace ul. Jarní, projektová dokumentace ul. Skřivánčí, projektová dokumentace ul. Jasmínová a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s darováním studie „Škody na Větrovském potoce“ Povodí Labe s. p. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

3. Rada města souhlasí s darováním projektové dokumentace  BMIS – rozhlasy DSO Mikroregionu Frýdlantsko a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-1. Rada města po projednání souhlasí se žádosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s prodloužením splatnosti půjčky za podmínky úročení dle aktuální sazby ČNB.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 45, 46/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 944.493,06 Kč. Rada města doporučuje tato rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 47/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 10.500.000 Kč. Položky výdajů i příjmů jsou položkami financování, plynoucí z uzavřené smlouvy o úvěru. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 194.000,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 55.000,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s. r. o. na rok 2014 dle předloženého návrhu. A zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

-Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. na r. 2014 dle předloženého návrhu. Zároveň rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 9, kterým se stanovuje výše splátky pro rok 2014.

-1. Rada města po projednání bere na vědomí posouzení nákladovosti variant řešení řízení Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu a doporučuje k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města.

2. Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 13. 11. 2013.

-Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Frýdlant k 30. 9. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí přehled řešení pohledávek se splatností v letech 2007 a 2008 JUDr. Chytilovou dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p. č. 890/1, p. č. 890/2, p. č. 890/3, p. č. 634, p. č. 635, p. č. 644/3, p. č. 657/2, p. č. 909/2 a p. č. 937 v majetku Města Frýdlant za část pozemku p. č. 657/1 a část pozemku p. č. 802/4, vše v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu ve vlastnictví pana . Celková výměra směňovaných pozemků je 5040 m2. Termín splnění do 15. 11. 2013.

-Rada města po projednání nesouhlasí se žádostí společnosti Rezidenční bydlení Březenecká Etapa II, s. r. o., Revoluční 36/2, 430 01 Chomutov ve věci výstavby a provozování vstupních bytů pro cílovou skupinu obyvatel financovaným z projektu RESTART 2014 vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle předloženého materiálu.

-1. Rada města bere na vědomí zprávu o vícepracích na akci „Rekonstrukce ulici Mládeže, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá starostovi dát na vědomí zastupitelstvu města.

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení provést přeměření nerovnosti povrchu komunikace v ul. Mládeže, Frýdlant

-Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

-Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda Frýdlant, ul. Tyršova, Frýdlant dne 26. 11. 2013 na akci O pohár města Frýdlant ve stolním tenise.

-Rada města bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na opravu ČOV Frýdlant, kterou předložila FVS a. s.

-1. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit materiál k obnově vodorovného značení na komunikacích ve městě Frýdlant. Termín splnění do 18. 11. 2013.

2. Rada města schvaluje umístění dopravního značení zákazu stání v obou směrech v ul. Mládeže, Frýdlant.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar ve výši 30 tis. Kč Ing. Danu Ramzerovi, starosta města Frýdlant.

-Rada města ukládá II. místostarostovi vyřešit problém s parkováním v ul. Husova, Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o žádosti na Státní fond životního prostředí na akce zateplení mateřských škol
- informace o postupu prací na ZŠ Bělíkova, Frýdlant
- vodorovné značení ve městě Frýdlant
- separovaný sběr – za měsíc říjen vybráno 1500 pytlů
- komunikace v ul. Mánesova, Frýdlant
- komunikace pod zámkem
- pokládka asfaltu na komunikaci v ul. Raisova, Frýdlant
- nespokojenost s propagací města Frýdlant v zahraničí
- výtahy v nemocnici Frýdlant 

15.1.2014 13:29:30 | přečteno 591x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load