ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 88. zasedání rady města

Informace z 88. zasedání rady města

-Rada města po projednání schvaluje firmu Michal Jurkovič jako nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení na opravu a sanaci omítek, podlahových konstrukcí a opravu konstrukcí příček, podhledů v kadeřnictví ČSA 483, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí s výměnou bytu pana , Frýdlant za byt č. 1 v ulici ČSA 68, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ul. Míru 172, Frýdlant paní  dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí s tím, aby byt na nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant zůstal v rezervě pro možné sestěhování nájemníků bytů v majetku města Frýdlant, kde se budou řešit povodňové škody a havarijní stavy.

2. Rada města nesouhlasí s přidělením bytu na nám. T. G. Masaryka 4, Frýdlant

-Rada města odložila bod č. 6 pořadu jednání – Investiční záměr – zřízení knihovny v OD Sever.

-Rada města schvaluje plán inventur pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

-Rada města bere na vědomí žádost pana a nesouhlasí se zrušením poplatku za pronájem veřejného prostranství za účelem umístění lešení v ul. Husova, Frýdlant u objektu čp. 98. Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města bere na vědomí rozhodnutí č. 514036113 o uložení pokuty ČR – Státní energetickou inspekcí, územní pracoviště, Liberec Městu Frýdlant za nedodržení povinností vyplývajících ze zákona č.  406/2000 Sb.

-Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit možnosti náhradní výsadby stromové aleje u cyklostezky na Raspenavu. Termín splnění 18. 11. 2013.

- Rada města souhlasí se snížením poplatku za pronájem přísálí v restauraci Beseda, Frýdlant Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Frýdlant a stanovuje ho ve výši 500,- Kč. Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kantýny v areálu Nemocnice Frýdlant s.r.o. paní Zachové. Termín splnění do 20. 10. 2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod objektu čp. 809, Údolí, Frýdlant včetně pozemku p. č. 4635 o výměře 271 m2 a p. č. 4634 o výměře cca 1200 m2 do SJM  za cenu 1.618.000,- Kč formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uhrazena částka 809.000,- Kč. Po splnění záměru využití na základě kolaudace, která musí být provedena do 31. 12. 2015, bude uzavřena řádná kupní smlouva. Před podpisem kupní smlouvy musí být uhrazena zbývající část kupní ceny ve výši 809.000,- Kč. V případě nesplnění lhůty pro splnění záměru využití na základě kolaudace, nebude převod realizován a uhrazená polovina kupní ceny bude budoucímu kupujícímu vrácena po odpočtu částky za pronájem objektu v ceně obvyklé. Termín splnění do 18. 12. 2013.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem areálu čistírny odpadních vod v ul. Úzká, Frýdlant a to: pozemků p. č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 7318 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku. Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 318,69 m2 (OD Sever). Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 396,65 m2 (OD Sever). Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2. Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 172 m2. Termín splnění do 5. 11. 2013.

-Rada města bere na vědomí návrhy řešení situace okolo Školní jídelny Frýdlant.

-Rada města ukládá starostovi dopracovat materiál přehledu Školní jídelny Frýdlant s ohledem na ekonomickou náročnost v těchto bodech:

- snížení energetické náročnosti
- vypracování auditu
- zavedení ekonomického řízení
- dopad na sloučení Školní jídelny Frýdlant se ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

-Rada města bere na vědomí provedení auditu na ŠJ Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant firmou AUDITEX, s. r. o. a schvaluje spolupráci s firmou Kodap s. r. o.

-Rada města ukládá starostovi svolat mimořádné jednání zastupitelstva města na 13. 11. 2013 ohledně projednání situace Školní jídelny Frýdlant.

-Rada města odkládá bod č. 19 pořadu jednání – Reklamní poutač na objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant a ukládá starostovi materiál dopracovat.

-Rada města bere na vědomí sdělení k výběrovému řízení na doplnění nábytku pro pracoviště ZŠ Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje nákup zásahového materiálu pro JSDH Frýdlant za nejnižší nabídkovou cenu a to: přenosné plovoucí čerpadlo PH – 800, hadice B65 s konc./20 m, hadice C52 s konc./20m, proudnice 52 Turbosupon, hasičský hák dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje nákup zásahového materiálu pro JSDH Frýdlant za nejnižší nabídkovou cenu a to: čerpadlo motorové proudové Heron EPH 80 6,5HP a HERON EGM 65 AVR-3E 8896120 dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje nákup zásahového materiálu pro JSDH Frýdlant za nejnižší nabídkovou cenu a to: přilba MSA Gallet FISF se zátylníkem, ruksak vybavený – ER-20/HZS/III, svítilna PARAT – PXI LED bílá s držákem na Gallet FISF, zásahová obuv HAIX Fire Flash, pracovní stejnokroj PS II 100 % bavlna, výstražný přehoz MODEL 1 – dle EN 741, rukavice Karla, polohovací pás AP1/2 s karabinou, SUNIT IV.A dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí dopis Benháka dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí se snížením poplatku za pronájem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant dne 1. 12. 2013 a pro Sdružení frýdlantských žen, Příčná 1183, Frýdlant, a stanovuje ho ve výši 500,- Kč.

-Rada města schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Ing. Dana Ramzera do Drážďan, Německo dne 24. 10. 2013 dle předloženého materiálu

-Rada města bere na vědomí zprávu p. Vlka o protipovodňových opatřeních na Větrově, Frýdlant přednesenou starostou města.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- volby PS Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. 10. 2013
- komunikace v ul. Dlouhá, Frýdlant – prohloubený příkop
- komunikace v ul. Spojovací, Frýdlant – sloupy VO – prověřit reklamaci
- komunikace v ul. Oblačná, Frýdlant – položená vrstva asfaltu
- stromy v ul. Mládeže, Frýdlant – jiný rozměr proti rozpočtu, původně do 8 cm průměru, nově do 14 cm průměru
- informace k 60. výročí gymnastiky ve Frýdlantu
- pozvání na Svatomartinské posvícení dne 1. 11. 2013

10.1.2014 12:16:46 | přečteno 691x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load