ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 87. zasedání rady města

Informace z 87. zasedání rady města

-Rada města po projednání bere na vědomí rozhodnutí manželů Králových a přemístění WC odkládá.

-Rada města neschvaluje předložený plán oprav v domě čp. 1141, ul. Strmá, Frýdlant.

1. Rada města schvaluje podmíněně provoz městské haly do konce roku 2013 dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant předložit reálnou kalkulaci ceny za pronájem haly.

3. Rada města ukládá jednateli společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. zadat studii na vytápění haly ze zbytkového tepla ze zimního stadionu Frýdlant.

4. Rada města ukládá starostovi zjistit cenu v místě obvyklou za pronájem takového zařízení.


1. Rada města bere na vědomí návrh odprodeje zboží na skladě v kantýně nemocnice Frýdlant ve výši 82.000,- Kč, které bude splaceno ve 3 splátkách novým nájemcem.

2. Rada města bere na vědomí zprávu k ukončení činnosti provozu kantýny pod Školní jídelnou Frýdlant v nemocnici Frýdlant dle předloženého materiálu.


1. Rada města schvaluje záměr pronájmu zařízení kantýny s tím, že nájemné bude vybírat Školní jídelna Frýdlant.

2. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny Frýdlant zpracovat celkovou bilanci provozu kantýny.

-Rada města bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na nákup nábytku do nové kanceláře Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí vyjádření ředitele ke ztrátám v hospodaření Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města navrhuje v I. etapě zřídit plynovou přípojku a část gastro technologie na plyn  (3 sporáky), s tím, že stará technologie se dá protiúčtem.

-Rada města bere na vědomí žádost o navýšení rozpočtu z důvodu špatného odhadu výše rozpočtu na rok 2013 dle předloženého materiálu.

-1. Rada města bere na vědomí Protokol č. 051301413 z kontroly Státní energetické inspekce, která proběhla v objektech Města Frýdlantu.

2. Rada města ukládá řediteli Tepla Frýdlant, s.r.o. předložit zprávu o kontrole kotelen ve správě

v objektech Města Frýdlant a jím zřizovaných příspěvkových organizacích.

Termín splnění do 30. 11. 2013.

-Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy, umístění vedení na pozemku p. č. 3537/25, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 75,- Kč/bm + DPH. Nepovoluje se překop komunikace. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Termín splnění do 20. 10. 2013.

-Rada města schvaluje plán zimní údržby pro rok 2013 – 2014 dle předloženého návrhu. Termín splnění do 31. 10. 2013.

-Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy, umístění vedení na pozemku p. č. 2043/2, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 75,- Kč/bm + DPH. Pozemek se nachází v ul. Na Cikánce, Frýdlant. Termín splnění do 20. 10. 2013.

-Rada města souhlasí s dodáním zboží za účelem obnovy aleje pod Školním statkem Frýdlant od firmy LESS a FOREST s.r.o. Bohdaneč dle cenové nabídky. Termín splnění do 20. 10. 2013.

-Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul.

Fügnerova 1124, Frýdlant s fi. Lenso s. r. o., Herlíkovická 1021/8, Praha 9 na dobu určitou 5-ti let od 7. 10. 2013. Cena pronájmu se stanoví ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Termín splnění do 9. 10. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant mezi fi. SEMPRO – SŠL, spol. s r. o., Londýnská 36a, Liberec 11 a panem za účelem provozování holičství, kadeřnictví s účinností ode dne schválení radou města za stejných podmínek nájemní smlouvy mezi fi. SEMPRO – SŠL, spol. s r. o. a Městem Frýdlant.

Termín splnění do 11. 10. 2013.

-Rada města souhlasí se zadáním zakázky na zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci mostu v ul. Vrchlického, Frýdlant“ firmě Ing. Naděžda Hájková; KH – mosty, Sosnová 105, Česká Lípa za cenu dle cenové nabídky. Termín splnění do: 20. 10. 2013.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/6575/ULB/2013, kterou se převádí pozemek p. č. 3238, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka o výměře 3453 m2 zapsaná v KN u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant. Termín splnění do 18. 12. 2013.

-Rada města bere na vědomí zprávu o stavu vybavení technických služeb Městského úřadu Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zpracovat a předložit k projednání návrh koncepce řešení obměny techniky. |Termín splnění do 4. 11. 2013.

-Rada města odložila bod č. 22 pořadu jednání – Směna pozemku v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního doplnit materiál o zákres budoucího koridoru vedení komunikace I/13.

-Rada města souhlasí se zadáním zakázky na opravu části kašnového vodovodu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Zahradní 468, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky s termínem realizace do 31. 5. 2013, při zahájení opravy do 5 po sobě jdoucích dnů.

Termín splnění do: 20. 10. 2013.

-Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání bere na vědomí informace o možnosti přeúvěrování stávajícího úvěru od České spořitelny a. s. na pořízení ČOV. Rada města doporučuje tyto informace předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

-Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Opravu havarijního propustku a zamezení dešťových vod v ÚK, v k. ú. Albrechtice“.

-1. Rada města bere na vědomí stavebně technický průzkum MŠ Jiráskova, čp. 1137, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s tím, že bude podána žádost do 50. výzvy Operačního programu životního prostředí, oblast podpory:  Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.

Zpracování žádosti o dotaci provede firma ARR, spol. s r. o.

Projektovou dokumentaci zpracuje společnosti DESIGN4, v. o. s.

Energetický audit provede p. Kout.

-Rada města bere na vědomí protokol o provedené kontrole na projekt „Ošetření stromové aleje Hartská cesta“ dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o tiskové konferenci KADDEMF dne 14. 10. 2013
- rekonstrukce kanalizační stoky v Raisově ul., Frýdlant 

10.1.2014 12:15:07 | přečteno 793x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load