ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 86. zasedání rady města

Informace z 86. zasedání rady města

-Rada města souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí (24) navýšením o 4 děti na třídu mateřské školy ZŠ ZUŠ a MŠ Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí protokol o kontrolním zjištění technického stavu objektu ZŠ Husova spojovacího krčku mezi základní školou a Školní jídelnou Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí návrh změny rozpočtu hospodaření pro r. 2013 Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města ukládá řediteli ŠJ Frýdlant připravit návrh nájemného na zařízení v kantýně v nemocnici Frýdlant.

-Rada města ukládá řediteli ŠJ Frýdlant připravit návrh nápravných opatření ve Školní jídelně Frýdlant.

-Rada města souhlasí s pronájmem kantýny v nemocnici Frýdlant paní Miroslavě Zachové dle předložené žádosti.

-Rada města bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace zřízené městem Frýdlant Školní jídelna Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant 1. pololetí roku 2013 dle předloženého materiálu. Zároveň doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 40, 41, 42/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 704.641,- Kč a výdajů 778.141,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace na pořízení zpětné kanalizační klapky z rozpočtu Města Frýdlant dle stanovených podmínek.

2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2013 ve výši výdajů 100.000,- Kč, které bude hrazeno ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 44/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč a výdajů 525.000,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Frýdlant dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu FEDERAL CARS, spol. s r. o. se sídlem Doubská 424, Liberec 463 12  na akci Dodávka osobního automobilu pro SSP ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo  „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města bere na vědomí zprávu o postupu pořizování Územního plánu města Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 4088/1, k. ú. Frýdlant o výměře cca 650 m2 do SJM manželů na za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant. Termín splnění do 25. 9. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a HC Frýdlant, Fügnerova 1389, kterým se v článku I. doplňují pronajaté pozemky p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2 a p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, vše k. ú. Frýdlant. Tyto pozemky se pronajímají na dobu určitou do 30. 6. 2024. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

-Rada města schvaluje Provozní řád komunitní kompostárny města Frýdlant s účinností od 1. 11. 2013. Termín splnění do 31. 10. 2013.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města s účinností od 1. 11. 2013.

Termín splnění do 25. 9. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant o výměře 19 m2 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 na dobu neurčitou od 1. 10. 2013. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1,- Kč.

Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 30. 9. 2013

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant na pozemku p. č. 1075/6, k. ú. Frýdlant včetně pozemku p. č. 1075/6, k. ú. Frýdlant o výměře 18 m2 do vlastnictví pana  za cenu 130.000,- Kč. Termín splnění do 25. 9. 2013.

-Rada města bere na vědomí statický posudek na objekt bývalé mlékárny v ul. Havlíčkova, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit návrh postupu řešení objektu.

1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant včetně sociálního zařízení a společné chodby s panem Čopákem  na dobu určitou 5-ti let od 1. 10. 2013. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 15.000,- Kč/měsíční nájemné bez služeb. Podmínka pronájmu je neprovozování VHP, LVT ani jiných hracích přístrojů. Termín splnění do 30. 9. 2013.

2. Rada města souhlasí s tím, aby v případě neplnění podmínek nájemcem byla uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí.

-Rada města schvaluje změnu provozní doby hřbitova Frýdlant dle návrhu s účinností od 1. 10. 2013. Termín splnění do 30. 9. 2013.

-Rada města bere na vědomí zprávu o výsadbě stromové aleje na cyklostezce směrem na Raspenavu dle předloženého materiálu a požaduje doplnit cenu za prodej palivového dřeva a přehodnotit druh vysazovaného stromu.

-Rada města souhlasí s rozšířením osoby nájemce v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v 1. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant o paní Kiliánovou na dobu určitou do 31. 12. 2013 s účinností od 1. 10. 2013.

Termín splnění do 30. 9. 2013.

-Rada města souhlasí s rekonstrukcí povrchu komunikace v ul. Oblačná, Frýdlant a zadáním této opravy firmě Technické služby Jablonec nad Nisou s. r. o., Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, která předložila nejnižší cenovou nabídku na provedení.

-Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím obytných buněk v autokempu za jejich odvoz.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Československé armády 476, Frýdlant paní  Šimkové za podmínky uhrazení pohledávky vůči městu Frýdlant.

-Rada města odložila bod č. 22 pořadu jednání – Přemístění WC do bytu manželů Králových v ulici Míru 137, Frýdlant.

-Rada města po projednání schvaluje zahraniční služební cestu na výroční konferenci Asociace evropských hraničních regionů v Liége (Belgie) a částečně Maastrichtu (Nizozemsko) ve dnech 6. – 9. 11. 2013.

Rada města bere na vědomí informace o stavu dešťové kanalizace v lokalitě na Hágu, Frýdlant a zároveň bere na vědomí petice občanů z této lokality.

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2013 dle předloženého materiálu.


PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zpráva o postupu prací – rekonstrukce komunikace v ul. Mládeže, Frýdlant
- výměna oken v ZŠ Bělíkova, Frýdlant
- dětské hřiště v ul. Bezručova, Lesní, Březová a Bělíkova, Frýdlant
- zpráva o stavu akce „Zastřešení zimního stadionu Frýdlant“
- informace z Dozorčí rady FVS, a. s.
- zeleň
- slavnostní otevření fotbalového hřiště dne 4. 10. 2013
- zaměstnanci Technického oddělení města Frýdlant
- návrh na zrušení sběrného místa u „prádelny“ a přemístění zpátky k „tiskárně“
- informace ze dne s Integrovaným záchranným systémem dne 20. 9. 2013
- informace o převráceném kamionu v ul. Mánesova, Frýdlant
- informace o stavu povrchu komunikace v ul. Mánesova, Frýdlant
- pozvání na slavnostní otevření městského kina Frýdlant dne 27. 9. 2013  
- pozvání na koncert Václava Hudečka a Jiřího Stivína  
- požadavky na rozpočet do 15. 10. 2013 

10.1.2014 12:13:55 | přečteno 747x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load