ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 85. zasedání rady města

Informace z 85. zasedání rady města

-Rada města schvaluje Směrnici Městského úřadu Frýdlant č. S- 04/2013 pro všechny zaměstnance MěÚ -  Vysílání zaměstnanců městského úřadu na pracovní cesty a ruší Vnitřní směrnici MěÚ Frýdlant č. S 01/2012 -  Vysílání  zaměstnanců městského úřadu na pracovní cesty.

-Rada města bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Směrnici Města Frýdlant č. S- 05/2013 pro členy zastupitelstva a členy výborů a komisí - Zásady pro poskytování cestovních náhrad.

-Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda Frýdlant pro občanské sdružení MASIF, nám. T. G. Masaryka 99, Frýdlant dne 25. 9. 2013 od 1130 do 1330 hodin dle předložené žádosti.

-Rada města nesouhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda Frýdlant pro dechovou hudbu „Valdštejnka“, zastoupenou p. Miloslavem Janouškem, Minkovice 17, Frýdlant a nabízí bezplatný pronájem místnosti v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant.

-Rada města souhlasí s umístěním propagačních stánků volnočasových aktivit dne 13. 9. 2013 od 1100 do 1700 hodin na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant

1. Rada města schvaluje předložený postup prací na objektu čp. 137, ul. Míru, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant připravit návrh rozpočtu a vizualizaci technického řešení objektu čp. 137, ul. Míru, Frýdlant.

- Rada města schvaluje výběrové řízení na dodavatele plynu na objekt Beseda, Tyršova ul. 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje Výroční zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant, příspěvková organizace za rok 2012 dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí zprávu o uzavření kantýny v nemocnici Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí vyjádření odboru sociálních věcí k situaci pana  Vávry, trvale bytem  dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 148/2012 o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 38/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 2.302.343,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 100.000,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání souhlasí s recipročním darem mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. Rada města doporučuje předložit toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s odpisem zbylých nákladů na nedokončené investici ul. Strmá a Řasnická, Frýdlant. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí zprávu o stavu mostu v ul. Vrchlického, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit radě města cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k opravám. Termín splnění do 30. 9. 2013.

-Rada města souhlasí s provedením těchto oprav:

1. Oprava komunikace v ul. Oblačná, Frýdlant – havarijní stav, v zimě nejde vyjet do horní části ulice

2. Oprava chodníku v ul. Čapkova, Frýdlant

3. Dofinancování komunikace v ul. Spojovací Frýdlant – odvodnění

4. Technická příprava opravy dešťové kanalizace u Garni, křižovatka ul. Vrchlického, ul. Nádražní a ul. Komenského – propadlá a zničená kanalizace, která neodtéká

1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Fügnerova 1124, Frýdlant s firmou Lenso s. r. o., Herlíkovická 1021/8, Praha 9 na dobu určitou 30-ti dnů.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 42,49 m2. Termín splnění do 30. 9. 2013.

1. Rada města bere na vědomí žádost o koupi objektu čp. 809, Údolí, Frýdlant podanou manželi Michalkovými, bytem  Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s nabídnutím náhradního bytu manželům Cvejnovým, Údolí 809, Frýdlant na nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi projednat nabídku náhradního bydlení s manželi Cvejnovými.

-Rada města ukládá vedoucí majetkosprávního odboru vyhlásit záměr na prodej budovy čp. 146, ul. Míru, Frýdlant a připravit propagaci prodeje nemovitosti.

-Rada města bere na vědomí seznam akcí realizovaných v období 2007 – 2012 za pomoci dotačních programů a bere na vědomí jejich dobu udržitelnosti dle předloženého materiálu.

-Rada města projednala rozšíření stavebních prací na akci „Stavební úpravy JV a SZ štítu objektu čp. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu“ a souhlasí s navýšením ceny o 101.525,- Kč bez DPH za provedení víceprací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav, s. r. o.

-Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy k provedení stavby na akci „Frýdlant – ul. Míru – Smědá odlehčovací komora a stoka do Smědé“ SO 301 – odlehčovací komora a stoka, SO 302 – rekonstrukce stoky A“ s firmou Snowplan, spol. s r. o., Valdštejnská 7, Jilemnice.

Termín splnění do 30. 9. 2013.

-Rada města bere na vědomí zprávu o nevyhovujícím stavu veřejné kanalizace v ul. Raisova, Míru a Mezibranská, Frýdlant předloženou Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem FVS a. s. dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schvaluje návrh novelizace směrnice o „Zásadách pro zadávání veřejných zakázek městem Frýdlant a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“ a ruší směrnici č. 11/07 ze dne 20. dubna 2007.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zpráva o rekonstrukci objektu čp. 74 a čp. 99, T. G. Masaryka, Frýdlant
- vyhláška o zákazu pití alkoholických nápojů na veřejnosti
- pohyb velkého množství podezřelých osob na Hartě a rozhledně, Frýdlant
- zákaz parkování v Zámecké ul, Frýdlant 
- návrh na zaměstnání autorizovaného technika specialisty na dopravní, mostní, pozemní a vodohospodářské stavby 

9.1.2014 14:57:18 | přečteno 441x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load