ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 81. zasedání rady města

Informace z 81. zasedání rady města

-Rada města bere na vědomí ústní žádost MUDr. Sobotové o zrušení stání pro invalidy v Děkanské ulici, Frýdlant a ukládá starostovi připravit informační materiál o možném řešení parkování v ul. Děkanská, Frýdlant.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant panu  Sochovi dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant paní Havrdové dle předloženého materiálu.

-Rada města odložila bod č. 5 pořadu jednání a ukládá starostovi na další jednání rady města pozvat Bc. Lucii Andršovou, vedoucí odboru sociálních věcí.

-Rada města po projednání bere na vědomí návrh na vítěze výběrového řízení na výměnu vchodových dveří do domu v ul. U Nemocnice  1242-1244, Frýdlant a to firmu Okna Tanvald a ukládá Soně Šlejtrové, aby bylo doručeno uchazeči Oznámení o přidělení zakázky a aby bylo zahájeno projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem.

-Rada města souhlasí s umístěním manželů Nekvindových do náhradního bytu na náměstí T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant z důvodu rekonstrukce objektu čp. 1141, Strmá, Frýdlant viz předložený materiál.

1. Rada města po projednání schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací kromě Školní jídelny Frýdlant za I. pololetí roku 2013.

2. Rada města po projednání schvaluje výsledek hospodaření společnosti TEPLO Frýdlant s. r. o.

3. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Frýdlant.

4. Rada města doporučuje materiály předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města schvaluje investiční záměr „Napojení objektu školní jídelny, čp. 692 na plyn a rekonstrukci vytápění“ v tomto rozsahu – investiční záměr, projekt plynovodní přípojky a projekt plyn. odběr. zařízení.

-Rada města ukládá starostovi připravit nabídkové řízení na výměnu oken ve II. NP Školní jídelny Frýdlant a předložit projekt části technologické linky v přepojení na plyn.

-Rada města po projednání bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 32/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 3.000.000,- Kč + 5.000.000,- použití rezervy, která je součástí zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 33/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 3.376.972,- a výdajů 15.545.212,- Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 34,35,36/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 379.190,- Kč a výdajů 503.190,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 34 tis. Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše nájemného pro organizaci - Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na r. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí informace o nových dopracovaných nabídkách na úvěr na financování zateplení budovy školy ve výši 10,5 mil. Kč dle předloženého materiálu a doporučuje tento materiál ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

-Rada města bere na vědomí zprávu nového vedení a majitelů Nemocnice Frýdlant s. r. o. (viz přiložený zápis).

-Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí informaci o přípravě projektové žádosti o dotaci z Fondu malých projektů ČR – Sasko dle předloženého materiálu a schvaluje její podání.

-1. Rada města bere na vědomí informaci o uvedení Městského kina Frýdlant do plného provozu po digitalizaci včetně Plánu provozu kina v měsících září – prosinec 2013

2. Rada města bere na vědomí informaci o výši vstupného do městského kina dle předloženého materiálu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 83/1 o výměře 2569 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do SJM manželů Krásných  za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. Termín splnění do 28. 8. 2013.

-1) Rada města souhlasí s uzavřením dohody o využití pozemků p. č. 1048/5 o výměře 284 m2 a p. č. 2993/2 o výměře 3464 m2, vše k. ú. Frýdlant s panem Kuchyňkou za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.

2) Rada města souhlasí s jednorázovou úhradou za pronájem pozemků p. č. 1048/5 o výměře 284 m2 a p. č. 2993/2 o výměře 3464 m2, vše k. ú. Frýdlant panu Kuchyňkovi ve výši 4.000,- Kč při každém pořádání Valdštejnských slavností. Pozemky se nacházejí v ul. Fügnerova, Frýdlant. Termín splnění do 31. 8. 2013.

-Rada města bere na vědomí výpověď podanou panem Plesarem,  z nájmu nebytových prostor – skladu v ul. Železná 824, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemního vztahu k 31. 8. 2013. Termín splnění do 31. 8. 2013.

-Rada města souhlasí s umístěním dopravní značky Zákaz stání před budovou ZŠ praktické a ZŠ speciální, Husova 784, Frýdlant. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 4088/1 o výměře cca 650 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města nesouhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Frýdlant a Antonií Hotels, s.r.o., Libřická 715, Praha 9 -  Klánovice o poskytnutí plochy na stěně skateparku Frýdlant pro umístění billboardu o velikosti 2,4 m x 5,1 m. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města souhlasí s umístěním dopravního značení „slepá ulice“ k objektu čp. 3134, Frýdlant.  Termín splnění do 30. 9. 2013.

Rada města souhlasí s návrhem odboru majetkosprávního na zápočet dlužného nájemného za pronájem nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant a souhlasí s návrhem na splácení investice městem.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2314/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní  Holické za cenu 310,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant. Termín splnění do 28. 8. 2013.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 s panem Janem Donátem, Sídlištní 1186, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let od 1. 9. 2013. Měsíční nájemné se stanovuje ve výši 6.200,- Kč bez služeb. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dvouměsíčního nájemného předem. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 15, ul. Kostelní, Frýdlant o výměře 32,6 m2 uzavřené s paní  Lajdovou na dobu neurčitou. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 381, ul. Husova, Frýdlant o výměře 46 m2 s firmou FOLDA, s.r.o. Frýdlantská 540, Raspenava na dobu neurčitou. Nájemné se stanoví ve výši 750,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant na pozemku p. č. 1075/6, k. ú. Frýdlant o výměře 18 m2. Termín splnění do 31. 8. 2013.

Rada města bere na vědomí zrušení žádosti o pronájem nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant podané panem Šoltou, Višňová 189.

Rada města bere na vědomí žádost pana Vlastníka, Ždírec 1, Doksy o umístění kontejnerů na textil ve Frýdlantě a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů. Termín splnění do 31. 8. 2013.

-Rada města souhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v ul. Míru 274, Frýdlant paní Ladislavě Liškové, Kunratice 7 do 31. 12. 2013 za podmínky podání výpovědi k 31. 12. 2013. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 9. 2013. Termín splnění do 31. 8. 2013.

-Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v 2. patře objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou panem  Polčákem. Nájemní vztah bude ukončen k 31. 10. 2013. Termín splnění do 31. 10. 2013.

-1. Rada města trvá na svém původním usnesení č. 1553/2013 ohledně kupní ceny pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant.

3. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyžádat od SŽDC další nezávislý znalecký posudek na zjištění ceny pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant.

-Rada města souhlasí s výběrem nájemce nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant včetně sociálního zařízení a společné chodby min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena nájemného se stanovuje ve výši 5.000,- Kč/měsíc bez služeb, min. výše příhozu ve výši 500,- Kč/měsíc. Podmínka pronájmu je neprovozování VHP, IVT a ostatních hracích přístrojů. Termín splnění do 31. 8. 2013.

-Rada města bere na vědomí stanovisko paní  Žážové  k žádosti města o odkoupení části pozemku p. č. 2405/3, k. ú. Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2405/3 o výměře cca 52 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 650,- Kč/m2. Veškeré náklady s odkoupením pozemku a s odstraněním stavby na pozemku ponese Město Frýdlant. Termín splnění do 28. 8. 2013.

-Rada města po projednání přiděluje byt č. 34 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská, Frýdlant paní Janě Bernhardové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na nákup nového služebního vozu pro Středisko sociální péče Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí s navrženými subjekty na provedení technického, autorského dozoru a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) stavby a bere na vědomí náklady související se zpracováním energetického auditu a za zpracování PD v rámci akce „Zateplení objektu a výměna oken nové části objektu ZŠ Bělíkova, čp. 891 Frýdlant“.

1. Rada města projednala snížení objemu stavebních prací na „Objekt čp. 74, dvorní část na náměstí TGM ve Frýdlantu – oprava izolace a sklepních prostor“ a souhlasí se snížením ceny o 61.882,79 Kč bez DPH a s obsahem návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou K.S.I., s.r.o.

2. Rada města ukládá starostovi pozvat na nejbližší jednání rady města Bc. Ubiasovou a Ing. Sobotovou k okomentování stavebních prací na objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

-Rada města projednala rozšíření stavebních prací na akci „Stavební úpravy JV a SZ štítu objektu čp. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu“ a souhlasí s navýšením ceny o 101.525,- Kč bez DPH za provedení víceprací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav, s.r.o.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu realizace rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu.

2. Rada města souhlasí s prodloužením termínu realizace akce maximálně do konce září 2013 z důvodu změn oproti schválené projektové dokumentaci (prodloužení opravy komunikace o cca 20 m, zjištění havarijní dešťové kanalizace a špatná únosnost pláně v dolní části komunikace).

-Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Frýdlant a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/13, Praha dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jejím podpisem.

-Rada města nesouhlasí s předloženým návrhem na pronájem přístroje na měření rychlosti na území v působnosti ORP III Frýdlant.

-Rada města souhlasí s umístěním vybavovacích předmětů (přístřešek a mapa) na p. p. č. 909/2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu v rámci projektu Hřebenovka, který v letošním roce realizuje Liberecký kraj.

-Rada města po projednání bere na vědomí stížnost proti konání akce Oldiesvideodiskotéka dne 20. 7. 2013 paní Evy Jurekové, Fügnerova 802, Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jmenování paní Jiřího Stodůlky za člena dozorčí rady Nemocnice Frýdlant s. r. o.

1. Rada města schvaluje zahraniční služební cesty starosty města Ing. Dana Ramzera do Chebu přes Polsko a Německo ve dnech 23. – 24. srpna 2013 a do Polska ve dnech 6. – 9. září 2013.

2. Rada města schvaluje služební cestu I. místostarosty pana Jaroslava Vančury do Frýdlantu nad Ostravicí přes Polsko ve dnech 23. – 26. 8. 2013.

-Rada Města byla seznámena s obsahem předložené žádosti o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Pořízení prostředků pro likvidaci povodňových škod“ a souhlasí s nákupem prostředků pro likvidaci povodňových škod s následným předáním SDH Frýdlant do bezplatného užívání.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Frýdlantský čtvrtletník o odpadech  
- díra v komunikaci v ul. Zámecká, Frýdlant
- ul. Raisova, Frýdlant  
- informace z jednání s obyvateli ulice Míru, Frýdlant  

9.1.2014 14:38:05 | přečteno 504x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load