ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 79. zasedání rady města

Informace z 79. zasedání rady města

-Rada města po projednání souhlasí s uvolněním čerpání rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, příspěvková organizace dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2012 Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí stížnost nájemníků domu čp. 729, Tyršova ul., Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant zajistit náhradní byt pro p. Kužela a vyrozumět ho o tom.

-Rada města po projednání přiděluje byt. č. 3 v ulici Havlíčkova, Frýdlant panu Tomáši Krausovi dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant panu Zemenčíkovi dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice, Frýdlant paní Poncové dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje na základě výsledků výběrového řízení firmu pana Veselého jako dodavatele akce „Oprava střešní krytiny na objektu tělocvičny – Fügnerova 1389, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

-Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 182/64 o výměře cca 20 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant. Termín splnění do 30. 6. 2013.

-Rada města nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 2890, k. ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p. č. 2891, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 2. 8. 2013.

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant o výměře 217 m2 s panem Šoltou s účinností od 1. 8. 2013 na dobu neurčitou, za podmínky zaplacení 2 měsíčních nájmů dopředu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 1200 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Stránského Frýdlant.

-Rada města bere na vědomí žádost p.Koukala, Raspenava a souhlasí s poskytnutím plochy na náměstí T. G. Masaryka o výměře 26 m2 pro informační akci dne 6. 9. 2013. Cena za pronájem plochy se stanoví ve výši 1.101,- Kč.

-Rada města bere na vědomí vyjádření firmy BaF spol. s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant k podmínkám města k odstoupení od smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant a trvá na svém původním usnesení. Termín splnění do 12. 8. 2013.

-Rada města bere na vědomí vyjádření paní Žážové k žádosti města o odkoupení části pozemku p. č. 2405/3, k. ú. Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního vyvolat jednání a stanovuje maximální vyjednávací cenu dle předloženého materiálu. Termín splnění do 12. 8. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant včetně sociálního zařízení a společné chodby.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2314/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant. Termín splnění do 12. 8. 2013.

- Rada města souhlasí s umístěním přípojky splaškové kanalizace pro Antonii Hotels s. r. o. do stávající šachty za podmínky plošné opravy komunikace po dokončení prací a souhlasí s úplnou uzavírkou ul. Mánesova, Frýdlant po dobu 14 dní. Termín splnění do 31. 7. 2013.

1. Rada města revokuje usnesení č. 1552/2013 ze dne 17. 6. 2013.

2. Rada města souhlasí s výběrem nájemce nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 3.379,- Kč měsíční nájemné bez služeb a min. příhozem ve výši 338,- Kč.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 15, ul. Kostelní, Frýdlant o výměře 32,6 m2. Termín splnění do 31. 7. 2013.

-Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 381, ul. Husova, Frýdlant o výměře 46 m2. Termín splnění do 31. 7. 2013.

-Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Kostelní 15, Frýdlant uzavřenou s panem  Křížkem, kterou se mění doba nájmu na dobu neurčitou. Termín splnění do 31. 7. 2013.

-Rada města schvaluje ceník za úpravu travnaté plochy na fotbalovém hřišti Frýdlant s účinností od 1. 8. 2013. Termín splnění do 31. 7. 2013.

-Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemků p. č. 3145, p. č. 3146/1 a p. č. 3147 o celkové výměře 5027 m2 uzavřenou mezi pronajímatelem Školním statkem Frýdlant, s. r. o., Zámecká 4005 a Městem Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 8. 2013. Cena pronájmu se stanoví v celkové výši 50.000,- Kč/rok. Pozemky se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 716.179,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 66.596,- Kč a výdajů 642.596,- Kč, Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na krytí provozních nákladů spojených se zajištěním 30. Letní jazzové dílny K. Velebného konané ve dnech 17. – 24. srpna 2013. Zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

2. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 29. Ve výši příjmů i výdajů 0,- Kč. Zároveň doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

-Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Komerční bankou a. s. o poskytnutí úvěru na financování projektu „Zateplení objektu a výměna oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977, Frýdlant ve výši 10,5 mil Kč za podmínek v předloženém materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 112.363,96 Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 31/2013 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 495.689,- Kč.

-Rada města po projednání bere na vědomí informaci o uskutečnění veřejnoprávních kontrol na místě ve všech příspěvkových organizacích zřízených městem Frýdlant a pověřuje starostu podpisem pověření osob k výkonu kontrolní činnosti.

-Rada města bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 5. 2013 dle předloženého materiálu.

-Rada města vzala na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2012, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko provedenou  KÚLK dle zákona č. 420/2004 a doporučuje tyto údaje předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

-Rada města bere na vědomí zprávu o stavu služebního vozidla a žádost o uvolnění dotace MPSV na nákup nového vozidla pro Středisko sociální péče Frýdlant a ukládá vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant ocenit staré auto a dát k podklady ke koupi nového vozidla (značka, cena).

1. Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti využití dotačních prostředků u dvou školských objektů a souhlasí s podáním žádostí do Operačního programu životního prostředí v rámci 50. výzvy z Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory - 3.2.1 Realizace úspor energie do konce srpna 2013.

2. Rada města ukládá starostovi, aby bylo zahájeno jednání se zpracovateli energetických auditů, žádostí v systému Benefill a se zpracovateli realizační PD na „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Sídlištní, čp. 1228, Frýdlant“, a na „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, čp.  891, Frýdlant“.

1. Rada města projednala rozšíření opravované plochy komunikace v křižovatce mezi Nerudovou a ulicí Mládeže ve Frýdlantu na akci „Rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu“ a souhlasí s navýšením ceny o 151.801,- Kč bez DPH za provedení víceprací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou S a D, v.o.s.

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení prověřit stav dodávky a informovat radu města o stavu dešťové a splaškové kanalizace.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant Větrov 464 01 na akci „Oprava povrchu komunikace a úprava odvodnění v ulici Spojovací – II. část“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Výměnu rozvaděče MaR a elektro v kotelně Frýdlant“.

-Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na “Schodiště na p. p. č. 1136, 1168, 1162/1, k. ú. Frýdlant“.

-Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu realizace ulice Spojovací včetně rozpisu nákladů za stavební část.

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu D-Cinema, s. r. o. se sídlem Husarova 857/58, Praha 7, 170 00 na akci „Digitalizace kina ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem městského kina a sálu v restauraci Beseda Frýdlant pro TJ Slovan Frýdlant, oddíl gymnastek dne 19. října 2013 dle předložené žádosti.

-Rada města po projednání odkládá bod č. 40 pořadu jednání - Výroční zprávu Školní jídelny Frýdlant.

-Rada města schvaluje finanční příspěvek do výše 5 tis. Kč na kanalizační zpětnou klapku pro majitele nemovitostí v ul. Míru, Frýdlant za podmínky doložení účetního dokladu a fotodokumentace o usazení zpětné klapky na kanalizační přípojku.

-Rada města ukládá starostovi pozvat na jednání rady města vedení společnosti EUROCLINICUM GROUP a nové vedení Nemocnice Frýdlant s. r. o.

-Rada města souhlasí se zaplacením faktur na tendrovou studii na zimní stadion Frýdlant (PD pro zadání stavby a PD pro opravu strojovny a sociální zařízení) z kapitálového rozpočtu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o poděkování Města Kralupy nad Vltavou za pomoc po povodních
- zeď u čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant
- zapůjčení stánků zakoupených na VS 2013 – nebudou se půjčovat
- depozitář muzea ze staré školy v Údolí se přestěhuje do III. NP v OD Sever
- jedna strana fasády na Špitálku
- odvodnění dešťové vody ze zimního stadionu Frýdlant
- smlouva s projektantem na Rekonstrukci ul. Mládeže, Frýdlant
- vyčištění kanalizace v ul. Fügnerova, Frýdlant
- Nemocnice Frýdlant s. r. o – nová smlouva
- komunikace v ul. Zámecká, Frýdlant – díra v komunikaci
- Frýdlantský zpravodaj – nejsou usnesení z rady města – z důvodu výměny za jiné články, tam ani nebudou 

9.1.2014 14:35:11 | přečteno 370x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load