ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 78. zasedání rady města

Informace ze 78. zasedání rady města

Rada města bere na vědomí zprávu o zápise do 1. třídy a organizaci základní školy ve školním roce 2013/2014 přednesenou Mgr. Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o činnosti a hospodaření ve školním roce 2011/2012 dle předloženého materiálu.

- Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku auditu na Městský kamerový dohlížecí systém ve Frýdlantě dle předloženého materiálu a ukládá starostovi připravit návrh řešení Městského kamerového dohlížecího systému ve Frýdlantě do 15. 7. 2013.

1. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 24/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,-  a výdajů 66.164,22 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s darovací smlouvou na humanitární pomoc po povodni městu Kralupy nad Vltavou. Rada města doporučuje tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.


1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,-  a výdajů 9.795,31 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu na humanitární pomoc po povodni městu Liběchov.

3. Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu na humanitární pomoc po povodni obci Vojkovice.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 26/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 774.134,- Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v celkové výši 79.200,- Kč (800,00 Kč na každého žáka 1. ročníku ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant „pastelkovné“ ve školním roce 2013/2014) fyzickým osobám dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23 ve výši výdajů 79.200,-- dle předloženého materiálu. Výdaje budou hrazeny ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města odkládá bod č. 10 pořadu jednání – Žádost o navýšení možnosti čerpání rozpočtu k 30. 6. 2013 a ukládá ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant předložit podrobný přehled školních pomůcek.

Rada města souhlasí s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u:

1. ORG 211, paragraf 4351, položka 5171 – V2 sociální péče

2. ORG 211, paragraf 4351, položka 5154 – V2 sociální péče dle předloženého materiálu

1. Rada města po projednání souhlasí s přijetím revolvingového úvěru dle předloženého materiálu.

2. Rada města doporučuje možnost financování zateplení a výměnu oken v budově ZŠ v Bělíkově ul. předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ praktické a ZŠ speciální za školní rok 2011/2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí změnu uvedenou v dodatku č. 2 ke smlouvě OLP/3618/2011 - článek X. Snížené odvody (grantovém projektu „Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“, realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II) dle předloženého materiálu, souhlasí s obsahem dodatku č. 2 a pověřuje starostu podpisem.

Rada města bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu pro období od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání nepřiděluje byt č. 4 v ul. ČSA 476, Frýdlant paní Davidové a panu Mikovi.

Rada města schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na II. pololetí roku 2013 dle předloženého materiálu.

1. Rada města revokuje usnesení č. 658/2012 ze dne 9. 1. 2012.

2. Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemků v areálu zimního stadionu s HC Frýdlant, Fügnerova 1389 dle návrhu na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2024 Nájemné se stanoví ve výši 1,- Kč/rok. Termín splnění do 30. 6. 2013.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka,  Frýdlant o výměře 107,1 m2  s  panem Kratochvílem  s účinností od 1. 7. 2013 na dobu určitou 5-ti let.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant o výměře 19 m2 do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město

Rada města bere na vědomí žádost p.  Svobody o opravu komunikace Jiráskova, Frýdlant a ukládá II. místostarostovi a p. Mrázovi, referent odboru majetkosprávního odpovědět na tuto žádost.

Rada města po projednání nesouhlasí se žádostí o zrušení vyhrazeného stání pro zdravotně postižené dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyřazením majetku města v Nemocnici Frýdlant, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby zatrubnění vodoteče a právo vstupu za účelem oprav a údržby mezi oprávněným Městem Frýdlant a povinným Rewenta Fond 7 s. r. o. na pozemcích p. č. 490/3 a p. č. 504/3, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 83/1 o výměře 2569 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází Albrechticích, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního nechat vytyčit přístupovou komunikaci.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č 3064/2 o výměře 357 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 4176/19 o výměře 10772 m2, k. ú. Frýdlant s p. Bubeníčkem  na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2014.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene umístění stavby distribuční soustavy na pozemcích p. č. 2596, p. č. 2650/131, p. č. 2650/133 a p. č. 2709, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 3.600,- Kč bez DPH. Pozemky se nachází v ul. Mánesova, Frýdlant. Termín splnění do 12. 7. 2013.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2060/8 o výměře 375 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant. Termín splnění do 12. 7. 2013.

Rada města bere na vědomí žádost o místní úpravu provozu v ulici Horská, Frýdlant a souhlasí s umístěním dopravní značky Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkovou mimo dopravní obsluhu.

Rada města souhlasí s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u:

1. ORG -, paragraf 3639, položka 5169,5362 – komunální služby – daně, pozemky

2. ORG -, paragraf 3639, položka 5139, 5169 – komunální služby – tříděný odpad

3. ORG 200, paragraf 1031,6,9, položka 5139, 5169 – komunální služby – les

Rada města bere na vědomí žádost společnosti outdoor akzent, s. r. o., Štětkova 1638/18, Praha 4 a souhlasí se snížením nájemného za pronájem plochy pro umístění 2 ks billboardů v areálu Nemocnice Frýdlant s. r. o. na částku 8.500,- Kč/ks/rok. Termín splnění do 30. 6. 2013

Rada města odkládá mimořádný bod č. 3 pořadu jednání – Žádost o souhlas s umístěním přípojky, splaškové kanalizace a souhlas s uzavírkou ul. Mánesova, Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního vyvolat společné jednání a poté podat zprávu radě města. Termín splnění do 30. 6. 2013.

1. Rada města souhlasí s pronájmem části pozemků p. č. 3145, p. č. 3146/1 a p. č. 3147 o celkové výměře 5027 m2 od Školního statku Frýdlant, s. r. o., Zámecká 4005 na dobu neurčitou od 1. 8. 2013. Cena pronájmu se stanoví v celkové výši 50.000,- Kč/rok. Pozemky se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit na příštím zasedání rady města návrh nájemní smlouvy. Termín splnění do 15. 7. 2013.

Rada města bere na vědomí plánované opravy a údržbu v roce 2013 předložené Nemocnicí Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu.

Rada města odložila bod č. 26 pořadu jednání – Novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek na jednání rady města dne 19. 8. 2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 1245/1, k. ú. Frýdlant pro zaústění zatrubněné vodoteče podél ul. Fügnerova, Frýdlant, které jsou součástí stavby „Povodně 2010, Frýdlant – vodoteč Zahradní, úvoz u stadionu“. Vtokový objekt se nachází v pravobřežní zdi před mostem v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Zateplení objektu a výměna oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977 Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí ústní informace ohledně veřejného jednání v rámci akce „Rekonstrukce ul. Mládeže ve Frýdlantu“

Rada města po projednání souhlasí s řešením dopravního značení v lokalitě Větrov – Spojovací ul., Frýdlant ve variantě 1 předloženého materiálu a to takto:

-navržené řešení je minimalistické a nenavrhuje umístění žádných DZ v souvislosti s novou výstavbou

- počítá se pouze s úpravou DZ v ul. Okrouhlá:

- od ul. Dlouhá osadit IP4b - jednosměrný provoz

- od ul. Okrouhlá osadit C3a - přikázaný směr jízdy vpravo

- od křižovatky s Potoční osadit B2 - zákaz vjezdu všech vozidel

- výjezd od "doktorů" do ul. Spojovací osadit zrcadlem

Rada města bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.

Rada města bere na vědomí potenciál energetických úspor Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se žádostí o výmaz dobíhajícího oboru  79-01-C/001 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, příspěvková organizace dle předloženého materiálu

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- odvodnění hotelu Antonie Hotels, s. r. o.
- park – chybějící nebo uvolněné šrouby u dětských prvků
- kryt na pískovišti
- řešení centrální jídelny
- otevírání obálek na opravu komunikací 

9.1.2014 14:33:02 | přečteno 349x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load