ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 76. zasedání rady města

-  Rada města  vzala na vědomí informaci o postupu realizace projektů, schválených řídícím výborem FMP ČR – Sasko v rámci programu Ziel3/Cíl3 dle předloženého materiálu.

- Rada města schválila  realizaci projektů a pověřila starostu podpisem smlouvy o dotaci dle předloženého materiálu.

- Rada města uložila vedoucímu odboru kultury zajistit umístění informačních tabulí na dopravních komunikacích.

- Rada města souhlasila se zřízením speciální třídy pro děti s vadami řeči při mateřské škole a přípravné třídy při základní škole, pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, pro školní rok 2013/2014 dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání přidělila byt č. 1 v ul. Míru, Frýdlant paní Daniové  a panu Tomášovi dle předloženého materiálu.

-  Rada města po projednání souhlasila se smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem  Frýdlant a Tělovýchovnou jednotou SLOVAN Frýdlant, o. s. dle předloženého návrhu a doporučila tuto smlouvu předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání ke schválení.

- Rada města po projednání schválila vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MĚSTA FRÝDLANT. Tyto vzory budou použity jen pro dotace schválené radou města a zastupitelstvem města – rozdělení části finančních prostředků přijatých na základě zákona o loteriích.  Doplněním vzoru smlouvy jednotlivými žadateli, účelem a výší dotace vzniknou smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MĚSTA FRÝDLANT. Rada města pověřila starostu podpisem těchto smluv.

- Rada města vzala na vědomí priority opatření na snížení nákladovosti Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání souhlasila s výše uvedenou  metodikou odpisování pro r. 2013 v příspěvkových organizacích zřízených městem.

- Rada města po projednání schválila výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o. na r. 2013 dle předloženého návrhu. A zároveň pověřila starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

- Rada města po projednání souhlasila se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. na r. 2013 dle předloženého návrhu. Zároveň rada města pověřila  starostu podpisem dodatku č. 8, kterým se stanovuje výše splátka pro rok 2013.

- Rada města přijímá podněty na další splátky za prodej tepelných zařízení a podněty pro výši nájemného pro rok 2014.

- Rada města po projednání odložila bod č. 10 pořadu jednání - odpis nedokončené investice (ul. Řasnická a ul. Strmá, Frýdlant).

- Rada města po projednání souhlasila s odpisem nedokončené investice (Projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště u Slovanky).

- Rada města po projednání souhlasila s darem projektové dokumentace na rekonstrukci tréninkového hřiště kopané Slovanu Frýdlant, oddíl kopané a zároveň doporučuje předložit toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 17, 18, 19, 20, 21/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 5.248.521,52 Kč a výdajů 4.998.768,56 Kč. Rada města doporučila tato rozpočtová opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 22/2013 dle předložené tabulky.

- Rada města vzala na vědomí záměr poskytnutí základních školních pomůcek „pastelkovné“ pro žáky 1. třídy ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pro školní rok 2013/2014.

- Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 15, ul. Kostelní, Frýdlant o výměře 65 m2 s panem  Křížkem  na dobu určitou 12-ti měsíců od 1. 7. 2013.

- Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na prodej těchto nemovitostí: Míru 1407, Míru 146, Údolí 809, Školní 343, Frýdlant s uveřejněním do 31. 8. 2013. Podmínky prodeje: předložit investiční záměr, doložit potvrzení o bezdlužnosti.

- Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou nájemcem firmou Fotografia Liberec, družstvo, ul. 8. března 12, Liberec V. Smlouva bude ukončena k 30. 6. 2013.

- Rada města revokovala usnesení č. 1399/2013 ze dne 8. 4. 2013.

- Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant o výměře 19 m2. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 10. 6. 2013.

- Rada města odložila bod č. 17 pořadu jednání – Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 2890/1 a p. č. 2892, k. ú. Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí žádost fi. BaF spol. s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant o odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené na rekonstrukci objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant ze dne 22. 12. 2011 a souhlasila s jejím ukončením za podmínky uzavření dohody mezi Městem Frýdlant a fi. BaF, spol. s r.o. o vypořádání skutečně provedené investice na základě nového splátkového kalendáře do roku 2020.

- Rada města souhlasila s pořádáním akce Oldies videodiskotéka oddílem kopané Slovanu Frýdlant dne 20. 7. 2013 na ploše zimního stadionu Frýdlant. Pronájem se poskytuje bezplatně pouze za úhradu spotřebované el. energie.

- Rada města vzala na vědomí žádost Hotelu Antonie, Zelená 905, Frýdlant a souhlasí  s uzavírkou části ulice Mánesova, Frýdlant dne 22. 6. 2013 z důvodu pořádání akce „Skoky do vody“.

- Rada města revokovala usnesení č. 1348/2013 ze dne 11. 3. 2013. Rada města souhlasila s odstoupením od záměru uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant s firmou Oculus, v. o. s., nám. T. G. Masaryka 104, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u ORG 207, paragraf 6171, položka 5162, 5163, 5164, 5169 – V4 správa a paragraf 6320, položka 5163 – pojištění dle předloženého materiálu.

- Rada města souhlasila s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u:

ORG 225, paragraf 3631, položka 5169 – veřejné osvětlení

ORG 227, paragraf 3722, položka 5169 – koše, kontejnery

ORG 232, paragraf 3722, položka 5169 – komunální odpady dle předloženého materiálu.

- Rada města uložila vedoucí odboru majetkosprávního oslovit majitele pozemku p. č. 2405/3, k. ú. Frýdlant s nabídkou na odkoupení části pozemku (komunikace) s tím, že veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku uhradí Město Frýdlant.

- Rada města odložila bod č. 24 pořadu jednání – Návrh dopravního značení ul. Větrná a Spojovací, Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu oplocení novostavby RD na pozemku p. p. č. 3537/1 v k. ú. Frýdlant v lokalitě Spojovací ul., Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasila se změnou druhu oplocení.

- Rada města vzala na vědomí akceptaci žádosti v Operačním programu ŽP na akci „Nákup komunálního nosiče nářadí do sběrného dvora“ a investičnímu oddělení ukládá, aby zajistilo výběrové řízení na dodavatele komunálního vozidla. Realizace akce bude provedena pouze za předpokladu, že projekt bude finančně podpořen v OPŽP (90 % - 2.580.930,- Kč a spoluúčast města Frýdlant ve výši 286.770,- Kč.

-  Rada města vzala na vědomí akceptaci žádosti v Operačním programu ŽP na akci „Zateplení objektu a výměna části oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977 Frýdlant“ a souhlasila s realizací akce. Realizace akce bude provedena pouze za předpokladu, že projekt bude finančně podpořen z OPŽP (90 % z uznatelných nákladů =3.299.972,- Kč a spoluúčast města Frýdlant 10 % z uznatelných nákladů = 366.633,- Kč a zbylé nezpůsobilé výdaje z rozpočtu města Frýdlant ve výši 6.463.309,- Kč.

- Rada města uložilka vedoucí investičního oddělení vyhlásit výběrové řízení na tuto akci.

- Rada města po projednání přidělila  byt v ul. Havlíčkova, Frýdlant panu Šrámkovi dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání přidělila byt v ul. Havlíčkova 304, Frýdlant paní Hang dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí stížnosti manželů  Lacinových, bytem J. A. Komenského, Frýdlant ohledně propustné stoky pro odtok vody dle předloženého materiálu a uložila starostovi provést místní šetření a podat informaci.

- Rada města vzala na vědomí prosbu o řešení problému se Spojovací ulicí, Frýdlant lokalita Větrov dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o setkání se zákazníky společností Teplo Frýdlant s. r. o. – p. Vančura

- 28. 6. 2013 návštěva hejtmana LK ve Frýdlantu

- špatný stav komunikací – Hág, Hajniště, Ludvíkov, Novoměstská, Raspenava

- ukončení akce na Větrovském potoce do 30. 6. 2013

- plán zastupitelstva a rady města Frýdlant na II. pololetí 2013

- informace o vyhlášeném II. SPA ve Frýdlantu

- informace z návštěvy autokempu – nutný posudek na likvidaci buněk

- prosba o vyjádření se k investičním záměrům MŠ Sídlištní a MŠ

- informace o vyúčtování finančních prostředků – VS 2013

- Frýdlantské MILLENIUM

- ucpaný kanál pod uhelným skladem v ul. na Předměstí

- pozvání na 5. 10. 2013 – koncert na zámku p. Hudeček, p. Stivín a další

8.7.2013 12:10:57 | přečteno 595x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load