ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 75. zasedání rady města

- Rada města vzala na vědomí žádost p. Zverky o provedení opravy zdi mezi p. p. č. 358/1 a p. p. č. 360 v k. ú. Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města uložila vedoucí odboru majetkosprávního a vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí prověřit majetkoprávní a technické záležitosti týkající se žádosti p. Zverky o provedení opravy zdi mezi p. p. č. 358/1 a p. p. č. 360 v k. ú. Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí informace k předpisu č. 112/2013 Sb. – nález Ústavního soudu dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant za rok 2012 dle předložených účetních výkazů.

- Rada města bere na vědomí celkovou ztrátu hospodaření Školní jídelny Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí finančního oddělení předložit návrh řešení úhrady ztráty této příspěvkové organizace.

- Rada města ukládá řediteli Školní jídelny Frýdlant předložit návrh nápravných opatření včetně vyčíslení finančních prostředků a stanovení termínů popřípadě jejich alternativy.

- Rada města vzala na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za r. 2012, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s.r.o. dle zákona č. 420/2004 Sb. a doporučila tyto údaje předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města projednala závěrečný účet města za r. 2012 a doporučila  tyto údaje předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení.

- Ze závěru zprávy nezávislého auditora vyplývá, že v hospodaření MĚSTA FRÝDLANT za r. 2012 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

- Rada města po projednání schválila příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant žádost o čerpání investičního fondu ve výši 135.396,- Kč dle předloženého materiálu na nákup vybavení tříd, nákup travní sekačky a výmalbu tříd 2. stupně.

- Rada města po projednání schválila vítěze výběrového řízení firmu S a D, v. o. s. se sídlem  J. Želivského 14a, Jablonec nad Nisou na akci „Rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu“ a uložila starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

- Rada města souhlasila s vyhlášením výběrového řízení a  s návrhem zadání výběrového řízení a s postupem v zadávací dokumentaci na akci „Digitalizace kina ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu technického dozoru (SNOWPLAN, s. r. o. Ing. Kořínek) o vývoji pokládky asfaltu na komunikaci v ul. Spojovací, Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí žádost o směnu pozemků manželů  Válkových, Frýdlant dle předloženého materiálu a uložila starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního věc prodeje se žadateli předjednat.

- Rada města nesouhlasila s umístěním inženýrských sítí a se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 2042/2 a p. č. 2060/6, k. ú. Frýdlant ve prospěch manželů Cýrusových, Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 1200 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u ORG středisko 228 VPS, položka 5137, paragraf 3639 o 75 tis. Kč dle materiálu jednání rady města ze dne 22. 4. 2013, s tím rozdílem, že bude zaúčtován nákup na položku 5137, to znamená, že peníze, které byly určeny na opravu, se přesunou z položky 5169 na položku 5137.

- Rada města souhlasila se zakoupením vozidla Multicar M25 od fi. Lusta Štětí za cenu 175.000,- Kč vč. DPH pro technické oddělení Města Frýdlant.

- Rada města nesouhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant – sklepní prostory.

- Rada města vzala na vědomí žádost p. Sirůčka ohledně směny pozemků v lokalitě Údolí, Frýdlant a uložila starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního vyvolat jednání.

- Rada města po projednání schválila rozpočtová opatření č. 14, 15, 16/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 663.839,- Kč. Rada města doporučila toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města vzala na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 30. 4. 2013 dle předloženého materiálu.

 PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zhodnocení VS 2013
- most u pivovaru pod zámkem uzavřen do cca 23. 6. 2013 – starosta
- Teplo Frýdlant s. r. o. – nákup plynu – Komoditní burza Kladno – p. Vančura
- žádost o dodání čestných prohlášení – tajemnice
- odcizená fotopasti v Bažantnici

8.7.2013 12:09:34 | přečteno 532x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load