ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 74. zasedání rady města

Informace ze 74. zasedání rady města

- Rada města po projednání schválila rozpočtové opatření č. 12/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 276.228,- Kč. Rada města doporučila toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením předložené smlouvy s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. týkající se financování zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska a pověřila tímto starostu k jejich podepsání.

- Rada města po projednání schválila rozpočtové opatření č. 13/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 0,- Kč. Rada města doporučila toto rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města souhlasila s pronájmem plochy na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant Zdravotní pojišťovně MV CR, Štefánikova 16, Ústí nad Labem dne 9. 5. 2013 za účelem akviziční činnosti. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 720,- Kč + DPH.  

- Rada města souhlasila se sponzirongem od Antonie Hotels s. r. o. ve výši 100.000,- Kč na výsadbu stromové aleje dle předloženého materiálu.

- Rada města souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem fi. SEMPRO – SŠL, spol. s r. o., Londýnská 36a, Liberec 11 a paní Žďárovou, Frýdlant v nebytových prostorách v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant za účelem provozování solária a půjčovny oděvů s účinností od 15. 5. 2013 za stejných podmínek jako má nájemce.

- Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Outdoor akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1 na pronájem části pozemku p. č. 1043/1, k. ú. Frýdlant za účelem umístění 2 ks billboardů za podmínky umožnění bezplatného pronájmu městu Frýdlant na období jednoho měsíce v roce. Pozemek se nachází v areálu Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

- Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant na pronájem čistírny odpadních vod v ul. Úzká, Frýdlant a to: pozemků p. č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 7318 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

- Rada města nesouhlasila se žádostí o snížení kupní ceny na prodej pozemku p. č. 98, k. ú. Frýdlant panu  Kučinovi,  Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí znalecké posudky na nemovitosti města Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města odložila bod č. 11 pořadu jednání – Dopravní značení v ul. Bělíkova, Frýdlant  - vjezd k ZŠ Bělíkova.

- Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant  podanou firmou BaF spol. s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant podanou ke dni 30. 4. 2013. Nájemní smlouva bude  ukončena ke dni 31. 7. 2013.

- Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Míru  146, Frýdlant o výměře 217 m2 s podnikatelským záměrem.

- Rada města uložila vedoucí odboru majetkosprávního předložit na příštím zasedání rady města přehled nákladů na rekonstrukci objektu čp. 146, ul. Míru Frýdlant a úhrad města firmě BaF, spol. s r.o.

- Rada města schválila výsledek nabídkového řízení na zpracování mostních listů na provedení prvních mostních prohlídek a evidenčních listů propustků a souhlasí se zadáním zakázky firmě s nejnižší nabídkovou cenou KH-Mosty, Hrnčířská 2985, Česká Lípa.

- Rada města vzala na vědomí základní možnosti řešení akce „Antonie Hotels s. r. o./ZŠ Purkyňova – odvodnění areálu“ dle předloženého materiálu a uložila  starostovi spojit se s jednatelem Antonie Hotels s. r. o. a jednat o finančních možnostech jeho investice do této akce.

- Rada města souhlasila se změnou složení hodnotící komise v rámci zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Mládeže ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí ceník za údržbu městské zeleně dle předloženého materiálu.

- Rada města schválila záměr výměny čedičového kamene z ul. Strmá, Frýdlant za drobnější materiál mezi Městem Frýdlant a společností CZ-ANEK´S s. r. o., Krátká 614, Frýdlant dle předložené žádosti.

- Rada města vzala na vědomí investiční záměr „Frýdlant – MŠ Bělíkova, zateplení objektu“ a „Frýdlant - MŠ Sídlištní, zateplení objektu a řešení bezbariérového přístupu“ dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o rozhodnutí ústavního soudu o výherních hracích přístrojích bude  projednáno na jednání rady města dne 20. 5. 2013 – starosta

- informace o výstavbě fotbalového hřiště – na kontrolním dnu vznesen požadavek na navýšení ochranné výšky sítí – p. Havel

- ukončení opravy mostu u pivovaru – 31. 5. 2013

8.7.2013 12:08:29 | přečteno 508x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load