ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 73. zasedání rady města

- Rada města schvalila program 20. jednání zastupitelstva města dne 24. 4. 2013 dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a výhled na 2013/2014 přednesenou Mgr. Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala  na vědomí výsledek výběrového řízení na vybavení školy ZŠ Husova šatními skříňkami dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Dodávka HW, SW, výukové a prezentační techniky dle předloženého materiálu.

- Rada města souhlasila se žádostí ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o poskytnutí dřeva z majetku města Frýdlant na opravu pískovišť v mateřské škole dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schvalila příspěvkové organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant čerpání z rezervního fondu ve výši 140.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb, které bude příspěvkové organizaci poskytovat externí firma po dobu nemoci mzdové a personální účetní příspěvkové organizace dle předloženého materiálu.

-  Rada města vzala na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 3. 2013 dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o překročení rozpočtu v roce 2012 přednesenou p. Havlínem, ředitelem Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města uložila starostovi, vedoucí finančního oddělení a řediteli Školní Frýdlant předložit do 3. 6. 2013 návrh komplexního řešení provozu Školní jídelny Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant.

- Rada města schvalila úpravu platu řediteli Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013.

- Rada města vzala  na vědomí zprávu o činnosti Základní školy praktické a Základní školy speciální ve školním roce 2012/2013 a výhled na školní rok 2013/2014 přednesenou Mgr. Smolovou, ředitelkou školy dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schválila  výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2012 dle předložených účetních výkazů kromě výsledku hospodaření Školní jídelny Frýdlant.

- Rada města po projednání schválila  rozdělení hospodářského výsledku u PO takto:

a) zisk ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant ve výši 43.569,07 Kč převést do rezervního fondu dle návrhu organizace

b) zisk ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v celkové výši 114.420,36 Kč převést do rezervního fondu dle návrhu organizace.

c) zisk Bytového hospodářství Frýdlant v celkové výši 6.420,23 Kč převést do rezervního fondu dle návrhu organizace.

Rada Města projednala vyúčtování limitovaných příslibů PO k 31. 12. 2012 a schválila převod zůstatku po vyúčtování příspěvku na energie roku 2012 od příspěvkových organizací na BÚ Města Frýdlant a to takto:

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant – 152 000,- Kč

- Rada města po projednání přidělila  byt č. 1 v ul. Zámecká, Frýdlant paníTomášové dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání přidělila byt č. 1 v ul. Havlíčkova, Frýdlant paní Tschiedelové dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schválila  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, peněžitých a věcných darů v jednotlivých případech do 20 tis. Kč v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města vzala na vědomí vývoj stavu pohledávek od r. 2009 dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 7, 8/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 3.058.959,- Kč. Rada města doporučila  toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila s poskytnutím daru dle předložené darovací smlouvy a doporučila  zastupitelstvu města tento dar schválit.

- Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 9 ve výši příjmů i výdajů  0,- Kč.

- Rada města po projednání souhlasila s dodatkem č. 1 ke smlouvě o úvěru dle předloženého návrhu. Rada města doporučila tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání schválila rozpočtové opatření č. 10/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů 412 tis. Kč a výdajů 500 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 887 tis. Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučila  toto rozpočtové opatření předložit Zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila  se smlouvou o poskytování právním pomoci JUDr. Veronikou Chytilovou dle předloženého návrhu. Rada města doporučila tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města souhlasila  s navýšením možnosti čerpání rozpočtu k 30. 6. 2013 v ORG 366 (INFO), paragraf 2143, položka 5169 dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala  na vědomí zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2012 přednesenou p. Šperlem, velitelem JSDH dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu v roce 2012 přenesenou Mgr. Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu dle předloženého materiálu.

- Rada města uložila starostovi najít v materiálech rady a zastupitelstva města materiál týkající se prodeje pozemku p. č. 586/1, k. ú. Frýdlant a předložit k nahlédnutí na dalším jednání rady města

- Rada města schválila  výši nájmu za pronájem ČOV Frýdlant od 1. 6. 2013 – 1. 5. 2014 ve výši 1.800 tis. Kč.

- Rada města uložila starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního připravit kalkulaci nákladů provozu ČOV Frýdlant.

- Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 2060/6 o výměře cca 340 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant.

- Rada města nesouhlasila  s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 3064/13 o výměře cca 100 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s pronájmem plochy o výměře 100 m2 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant fi. Auto Koutek Liberec dne 24. 5. 2013 za účelem prezentace nových vozidel. Cena pronájmu se stanoví ve výši 8.000,- Kč vč. DPH.

- Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Kostelní 15, Frýdlant (přízemí) o výměře 65 m2.

- Rada města projednala žádost firmy BaF spol. s r. o., Novoměstská 1443, Frýdlant o snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant a nesouhlasila se snížením nájemného na 15.000,- Kč měsíčně.

- Rada města souhlasila  s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor v ul. Míru 146, Frýdlant firmě BaF spol. s r. o., Novoměstská 1443, Frýdlant z důvodu neplacení nájemného v souladu s nájemní smlouvou.

- Rada města souhlasila s přečerpáním 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u ORG 224, paragraf 3632, položka 5137 – komunální služby, hřbitov a souhlasí s nákupem křovinořezu.

- Rada města vzala na vědomí přečerpání 40 % rozpočtu do 30. 6. 2013 u ORG 227, paragraf 3722, položka 5169 – zimní údržba komunikací.

- Rada města souhlasila  s výběrovým řízením na dodavatele generální opravy Multicar na středisku VPS. 

- Rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č..../2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 7. 2013.

- Rada města vzala  na vědomí žádost o zrušení parkovacího místa pro invalidu před vchodem do zubní ordinace dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala  na vědomí přehled nákladů na údržbu městské zeleně dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schválila vítěze výběrového řízení firmu Centrum Holdings, s.r.o., Moskevská 638/8, Liberec 1, 460 01 na akci „Dodávka MS Office Standart 2013“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

- Rada města stáhla  z projednání mimořádný bod č. 3 – Žádost o snížení nájmu v prodejně potravin v OD Sever.

- Rada města po projednání přidělila byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, manželům Martiničokovým dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti POSECu v roce 2012 dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- úklid komunikací po zimní údržbě

- Frýdlantský zpravodaj – náklady

- Valdštejnské slavnosti 2013

8.7.2013 12:06:58 | přečteno 517x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load