ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 72. zasedání rady města

Informace ze 72. zasedání rady města

- Rada města po projednání souhlasila  s rozpočtovým opatřením č. 6/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.607.300,49 Kč a dále doporučila  toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila  s konáním veřejné sbírky dle předloženého materiálu. Rada města doporučila materiál předložit k projednání a schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila  s podáním žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje 2013, Program resortu dopravy - podprogram č. 6.4 – Výchova a vzdělávací programy s názvem akce „Prevence v silničním provozu – DDH Frýdlant“, kde celkový rozpočet činí  21.600,-  Kč. V případě schválení žádosti bude spoluúčast města Frýdlant min. ve výši 6 480,- Kč.

- Rada města byla seznámena s obsahem předložené žádosti o poskytnutí dotace finanční podpory z Operačního programu ŽP na akci „Nákup komunálního nosiče nářadí do sběrného dvora“ dle předloženého materiálu a souhlasila  s podáním žádosti o dotaci.

- Rada města schvalila záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Školního statku Frýdlant.

- Rada města souhlasila s doplněním změny užívání v části nebytových prostor v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o kadeřnictví.

- Rada města souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy mezi fi. SEMPRO-SŠ, Liberec  a sl. Draveckou na nebytové prostory v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant za účelem provozování kadeřnictví na dobu určitou do 31. 3. 2015. Firma SEMPRO-SŠL předloží kopii podnájemní smlouvy odboru majetkosprávnímu do 10-ti dnů od jejího uzavření.

- Rada města nesouhlasila s odpisem pohledávky ve výši 10.149,- Kč za pronájem veřejného prostranství vyměřený p. Lan, nám. T. G. Masaryka 73, Frýdlant.

- Rada města uložila  vedoucí odboru majetkosprávního vybírat platby za pronájem veřejného prostranství - předzahrádky na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant vždy do 15. dne předcházejícího měsíce před zahájením pronájmu.

- Rada města vzala na vědomí žádost pana Zverky o instalaci veřejného osvětlení a kamerového systému v ul. Husova, Frýdlant a nesouhlasila s jeho návrhem.

- Rada města souhlasila s provedením startu závodu „Frýdlant – Lázně Libverda, Memoriál Oldřicha Hrdličky st.“ na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke Komisionářské smlouvě č. 1/2012 uzavřené mezi Městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant na provozování DDH Frýdlant, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2013.

- Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant o výměře 19 m2. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

- Rada města souhlasila s vyhlášením výběrového řízení a  s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Mládeže ve Frýdlantu“.

-  Rada města vzala na vědomí výroční zprávu společnosti ELTODO-CITELUM s. r. o. o veřejném osvětlení ve městě Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o vyřizování reklamací komunikací (ul. Větrná, ul. Spojovací a lávka pod gymnáziem – starosta
- předběžné informace o účetním auditu města Frýdlant - starosta
- nedostatečnost financování sociálních služeb - starosta
- informace o řešení skládky v Arnolticích - starosta
- informace o žádosti o dotaci na Ministerstvo dopravy na dopravní opatření - starosta
- informace o Letní jazzové dílně - starosta
- informace o sponzoringu VS 2013 - starosta
- informace z jednání se společností Valbek, s. r. o. – vodorovné značení – starosta
- informace z jednání o Územním plánu města Frýdlant - starosta
- informace o seniorském setkání v Předláncích - starosta
- dopis p. Blažka – p. Havel
- karavany u Autokempu – p. Havel
- pokácení kaštanové aleje – panelová cesta u Školního statku Frýdlant – p. Havel
- zimní stadion – p. Stodůlka
- příčné spáry v asfaltu na komunikacích – potřeba je opravit – p. Stodůlka
- využití aut jako reklamu na VS 2013 - p. Stodůlka
- Teplo Frýdlant s. r. o. – informace o výběrovém řízení na plyn – p. Vančura
- informace o dovozu popílku ze spalovny Liberec na skládku Větrov – p. Beran

8.7.2013 12:06:08 | přečteno 449x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load