ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 71. zasedání rady města

Informace ze 71. zasedání rady města

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2012 přednesenou p. Pflegerem, pověřeným vedoucím odboru dopravy dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích Frýdlant v roce 2012 a plán na rok 2013 přednesenou Ing. Pánkem, odborným lesním hospodářem dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2012 přednesenou paní Jurkovičovou, vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání přidělila byt  v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant paní  Kratochvílové  dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí podklady o kategorizaci městské zeleně a formu její údržby dle předloženého materiálu.

-  Rada města vzala na vědomí záměr obměny alejí u Školního statku Frýdlant a aleje podél  náhonu cyklostezky do Raspenavy včetně financování v roce 2014.

- Rada města uložila I. místostarostovi do konce dubna 2013 připravit finanční analýzu na údržbu městské zeleně.

- Rada města vzala na vědomí informaci o finančním zajištění výroby a distribuce  Frýdlantského zpravodaje.

- Rada města vzala na vědomí informaci o zajištění městského kina po digitalizaci dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti finančního oddělení odboru finanční a obecní živnostenský úřad za rok 2012 přednesenou pí Němcovou, vedoucí finančního oddělení dle předloženého materiálu.

- Rada města vzala na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 12. 2012 dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání schválila rozpočtová opatření č. 2-4/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.325.187,77 Kč.

- Rada města po projednání schválila rozpočtová opatření č. 5/2013 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 19.000,00 Kč. Tyto výdaje budou financovány ze zůstatku účtu.

- Rada města po projednání vzala na vědomí výsledek hospodaření lesního hospodářstvív roce 2012.

- Rada města po projednání vzala na vědomí předpoklad hospodářského výsledku lesního hospodářství pro r. 2013.

- Rada města vzala na vědomí rozpočet Svazku obcí SMRK na r. 2013 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

- Rada města schválila členský příspěvek Svazku obcí SMRK na r. 2013 ve výši 95.830,-  - Kč.  Zároveň pověřuje vedoucí finančního oddělení přípravou rozpočtového opatření ve výši výdajů 19.000,00 Kč.

- Rada města po projednání vzala na vědomí zápis z jednání SO Smrk v prosinci 2012 a březnu 2013.

- Rada města souhlasila s návrhem na sankční řešení u jednotlivých příkazců operací při nedodržení ustanovení rady města č. 1277/2013 ze dne 22. 1. 2013 - čerpání rozpočtu u nezasmluvněných výdajů do max. výše 40 % k 30. 6. 2013. Zasmluvněnými výdaji jsou mzdy, elektřina, plyn, teplo, vodné, stočné.

Rada města souhlasila s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání  výběrového řízení na akci „Dodávka MS Office Standart 2013“.

- Rada města schválila rozšíření oslovených společností o tři, které by mohly veřejnou zakázku provádět.

- Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem čistírny odpadních vod v ul. Úzká, Frýdlant a to: pozemků p. č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 7318 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku.

- Rada města uložila starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního pozvat na 22. dubna 2013 Ing. Olyšara, ředitele FVS a. s. a připravit cenové kalkulace nákladů stočného při rozpočítání úvěru z oprav.

- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod pozemků p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, p. č. 1175 o výměře 2121 m2, p. č. 1182/2 o výměře 5 m2, p. č. 2822 o výměře 81 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví TJ Slovan Frýdlant, Tyršova 681 do vlastnictví Města Frýdlantu.

- Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1043/1, k. ú. Frýdlant za účelem umístění 2 ks billboardů. Pozemek se nachází v areálu Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

- Rada města souhlasila se zadáním poptávky na zpracování mostních listů, provedení prvních hlavních mostních prohlídek a evidenčních listů propustků v souladu s platnými zákony a ČSN.

- Rada města souhlasila se stavbou a se zřízením věcného břemene práva zřizovat a provozovat distribuční soustavu, přetínat pozemek vodiči a umisťovat vedení na pozemku p. č. 2094, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.  Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- změna Jednacího řádu Rady města Frýdlant – p. Havel
- sponzoring VS 2013 – starosta
- informace o projektu „Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko“starosta
- informace o možnosti zapůjčení Sokolovny na badminton – p. Vančura
- informace o podání žádosti o grant na 3 postele s el. ovládáním pro Domov u Spasitele – p. Vančura
- informace o posunutí termínu otevření fotbalového hřiště s nově vybudovanou umělou trávou – p. Havel
- informace z předešlých jednání o územním plánu města Frýdlant a pozvání na poslední jednání na Albrechtice u Frýdlantu – starosta

8.7.2013 12:04:43 | přečteno 414x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load