ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 70. zasedání rady města

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2012 předloženou Ing. Štromem, vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 504/4 o výměře 21 m2 a části pozemku p. č. 2083 o výměře 29 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Libereckého kraje za cenu dle výměru MF č. 01/2010.

Rada města bere na vědomí plán investic na období 2013 - 2015 zaslaného firmou ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města souhlasí s podáním výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 481 o výměře 82 m2 a p. č. 482 o výměře 132 m2, vše k. ú. Frýdlant, které jsou pronajaty paní  Tůmové.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor (čekárna) v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 21 m2 s firmou Oculus, v. o. s., náměstí T. G. Masaryka 104, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2013 za podmínky, že změnu užívání si zajistí na vlastní náklady nájemce.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře o výměře 12,25 m2 v přízemí objektu čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant s paní Váňovou na dobu určitou 5-ti let od 13. 3. 2013.

1. Rada města nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant firmě Fotografia Liberec, družstvo, ul. 8. března 12, Liberec o 267,80 Kč/m2/rok s účinností od 1. 4. 2013.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 v případě ukončení nájemní smlouvy současným nájemcem.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Frýdlant a Českým rybářským svazem, místní organizace Frýdlant, Máchova 120 o právu hospodaření a bezplatném užívání vodní nádrže na pozemku p. č. 3102 o výměře 2270 m2, k. ú. Frýdlant za podmínek, že nájemce bude zajišťovat nutnou manipulaci a údržbu vodní nádrže. Dohoda se uzavírá s účinností od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou.

Rada města souhlasí s vydáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Frýdlant“. Vybraným uchazečem je firma Centropol Energy, a.s.,  Ústí nad Labem s celkovou nabídkovou cenou bez DPH ve výši 784.508,- Kč.

Rada města bere na vědomí nabídku firmy e-Centre, a. s., Praha o možnosti zorganizování elektronické aukce na nového dodavatele elektrické energie a plynu pro domácnosti ve Frýdlantě a souhlasí se spoluprací města při této akci.

Rada města souhlasí s pronájmem plochy před zimním stadionem Frýdlant panu  Blümelovi na období od 1. 4. do 14. 4. 2013 za účelem umístění a provozování dětských atrakcí. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 4.000,- Kč za celé období + úhrada skutečné spotřeby el. energie.

1. Rada města po projednání přiděluje byt  v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, manželům Valhovým  dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

2. Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, paní Kaňkové  dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí etický kodex pracovníka a zástupce veřejné správy města Frýdlant a Městského úřadu Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá tajemnici jeho zveřejnění na webových stránkách města a ve Frýdlantském zpravodaji.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 5 v ulici Husova 347, Frýdlant paní Šustrové dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, s. r. o., Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „ Objekt čp. 4 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu – oprava porušených částí fasády a klempířských prvků“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu K.S.I., s. r. o., Pod Břízami 5321, Chomutov 430 05 na akci „ Objekt čp. 74, dvorní část na náměstí TGM ve Frýdlantu – oprava, izolace a sanace sklepních prostor“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o vyloučení nabídky“ a „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva a dodatek č. 1 s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu ředitele Školní jídelny Frýdlant o vývoji kantýny v areálu nemocnice Frýdlant.

 Rada města po projednání schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2013 (nedílnou součástí tohoto usnesení je i tabulka rozdělení příspěvků včetně závazných podílů města Frýdlant) a doporučuje ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet

Příspěvek z programu regenerace MPZ  (Kč, %)

Závazný podíl města  (Kč-, min.10%)

Měšťanský dům č.p. 4, oprava říms , komínů a oplechování

město Frýdlant

188 000,- ( bez DPH) 

94 000,-
50%

Měšťanský dům čp. 74, oprava a sanace klenby sklepa, povrchové úpravy

město Frýdlant

466 586,20, - (bez DPH) 

171 000,-
36%

 měšťanský dům č.p. 102

výměna novodobých výkladců a vstupních dveří v 1 NP

L-Consult, s.r.o.

153 701,93,- (bez DPH) 

75 000,- 
49%

16 000,-

měšťanský dům č.p. 14

oprava střešního pláště , krovu,  výměna střešní krytiny

pan Kašík

395 383,12 (bez  DPH)

100 000,- 
25%

40 000,-

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- reklamace v ul. Spojovací, Frýdlant – v dolní části je propadlá komunikace, řešení osvětlení
- náklady na likvidaci komunálních odpadů v roce 2012 byly 789,- Kč/obyvatel
- reklamace komunikace v ul. Pod Rozhlednou – vrchní část
- komunikace v Zátiší
- zeleň u ZŠ v ul. Bělíkova, Frýdlant
- FVS a.s. – množství H2O na vodném a stočném klesá
- sponzorství na VS 2013 – ve výši 50 % roku 2011
- skládka Arnoltice
- projednání Územního plánu města Frýdlant – 13. 3. 2013 – městské kino, 20. 3. 2013 – zahrádkářská kolonie, 27. 3. 2013 – Albrechtice u Frýdlantu
- informace o stavu zadání výběrového řízení na akci DSO Mikroregionu Frýdlantsko „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko“ (varovný systém+rozhlas)
- nákladovost Frýdlantského zpravodaje
- most u pivovaru – závěrečná realizace na konci dubna 2013
- městské kino – „proč nehraje?“
- lávka u kina – přidělání nástupního schodu

27.3.2013 14:50:17 | přečteno 632x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load