ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 69. zasedání rady města

1. Rada města po projednání schvaluje návrh smluv o poskytnutí finančního daru 5-ti fyzickým osobám uvedeným v materiálu, zástupcům domácností postiženým výbuchem ve Frenštátu pod Radhoštěm ve výši 5 x 20.000,00 Kč a pověřuje starostu jejich podpisem.

2. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- na sbírkový účet Města Frenštát pod Radhoštěm

3. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013  v celkové výši výdajů 120.000,00 Kč. Výdaje tohoto rozpočtového opatření budou hrazeny ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu o krizovém řízení a o činnosti bezpečnostní rady ORP a města Frýdlant za rok 2012 přednesenou p. Hurníkem, referentem odboru finanční a obecní živnostenský úřad dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2012 předloženou Bc. Václavíčkem, vedoucím odboru sociálních věcí a Bc. Andršovou, vedoucí oddělení sociální péče, která bude od 1. 3. 2013 vykonávat funkci vedoucí odboru sociálních věcí dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2012 předloženou pí Prokopovou, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2012 předloženou Bc. Černou, vedoucí odboru majetkoprávního dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Cenové přílohy pro rok 2013 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi městem Frýdlant a firmou A.S.A., spol. s r. o. , který se týká doplnění ceny za oddělené shromažďování a využití odpadů – pytlový sběr tříděného odpadu.

1. Rada města souhlasí se zpracováním znaleckých posudků a další dokumentace k přípravě záměru prodeje těchto nemovitostí: kotelna v areálu nemocnice, ul. Míru čp. 1407, Školní ul. čp. 343 (bývalá školní družina), bývalá základní škola v Údolí, ul. Míru čp.  (železářství).

2. Rada města souhlasí s dlouhodobým pronájmem těchto nemovitostí: nám. T. G. Masaryka čp. 99 a čp. 74.

3. Rada města souhlasí s investičním záměrem demolice objektu čp. 45, ul. Havlíčkova (bývalá mlékárna).

4. Rada města ukládá vedoucímu odboru kultury přestěhovat depozitář v koordinaci s odborem majetkoprávním, tajemnicí a Bytovým hospodářstvím Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2890 o výměře cca 160 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana  Veselky. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí nákup hnojiv pro fotbalové hřiště pro rok 2013 a souhlasí s přečerpáním 40% rozpočtu na období do 30. 6. 2013 v položce 5139 všeobecný materiál ORG 221.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2507 o výměře 387 m2 a části pozemku p. č. 2508 o výměře cca 66 m2, vše v k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 12 pořadu jednání – Výsledky VŘ – Objekt čp. 4 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu – oprava porušených částí fasády a klempířských prvků.

Rada města odkládá bod č. 13 pořadu jednání – Výsledky VŘ – Objektu čp. 74, dvorní část na náměstí T. G. M. ve Frýdlantu.

Rada města po projednání odkládá bod č. 14 pořadu jednání – Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy – zjednodušené znění a ukládá jeho dopracování dle požadavků rady města.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda Frýdlant pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace č. 1, Na Výsluní 1006, Frýdlant dne 25. 3. 2013 na členskou schůzi tohoto spolku.

Rada města po projednání schvaluje Partnerskou smlouvu o poskytování služeb mezi městem Frýdlant a obcí Bulovka, Bulovka 101, 464 01 Frýdlant dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- oprava komunikace v ul. Lužická, Frýdlant
- možnost využití příspěvkových organizací pro získání pracovníků na VPP
- pasport veřejné zeleně města Frýdlant
- reklamace komunikace v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant
- kino Frýdlant
- podepsání nové smlouvy o poskytování služeb se společností COPROSYS s. r. o.
- navrácení majetku církvi

27.3.2013 14:43:41 | přečteno 482x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load