ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 67. zasedání rady města

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finanční a obecní živnostenský úřad za rok 2012 přednesenou vedoucí odboru paní Zdeňkou Jiřičkovou dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy a s umístěním zpevněné plochy na pozemku p. č. 1472/25, k. ú. Frýdlant ve prospěch pana  Urbana. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 1229/2012 ze dne 10. 12. 2012 a souhlasí s tím, aby se vozidlo Škoda Fabia combi RZ 2L99888 zatím neprodávalo.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o pytlovém systému sběru tříděných odpadů a souhlasí s nákupem potřebného vybavení a s nastavením systému dle předloženého návrhu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit návrh smlouvy s firmou A.S.A. spol. s r. o. na svoz tříděného odpadu v rámci pytlového systému.

Rada města bere na vědomí přehled nájemného z nebytových prostor v majetku města Frýdlant dle předloženého materiálu. 

Rada města trvá na nabídce na odkoupení pozemků v lokalitě u motelu Danielu za 20,- Kč/m2.

Rada města  souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor – kanceláře o výměře 12,25 m2 v přízemí objektu čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu – Městského úřadu Frýdlant za rok 2012 přednesenou tajemnicí městského úřadu Ing. Veronikou Bubeníčkovou dle předloženého materiálu.

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant paní Bc. Lucii Andršovou s účinností od 1. března 2013. 

Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant paní Balážikové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí vítěze výběrového řízení firmu BENNE, s. r. o., Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „ Objekt čp. 4 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu – oprava porušených částí fasády a klempířských prvků“.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec na území města Frýdlant za rok 2012 přednesenou ředitelem Mgr. Ladislavem Krajčíkem dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města bere na vědomí zprávu o řešení havarijního stavu v objektu základní školy v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Obnovu torza městských hradeb, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 13. 2. 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se změnou v Plánu činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2013 a to v těchto termínech:

18. 2. 2013 – nový termín 25. 2. 2013
18. 3. 2013 – nový termín 25. 3. 2013

 

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- znečišťování z komína domu čp. 422, Frýdlant
- informace o řešení skládky v Arnolticích
- informace o žádosti o dotaci na propagační materiály
- potvrzena návštěva litoměřického biskupa 19. 5. 2013 na VS 2013
- přivezen hasičský automobil z firmy Vesta Auto Praha
- informace ze zasedání Správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s.
- informace z jednání Valné hromady TJ Slovan Frýdlant 
- řešení dopravní zóny ve městě Frýdlant firmou Eltodo 
- informace o auditu na Městský kamerový dohlížecí systém města Frýdlant
- komunikace č. II/290 – Frýdlant – Bílý Potok 
- prezentace města Frýdlant na veletrhu cestovního ruchu v Praze dne 9. 2. 2013 
- informace o proběhlém výběrovém řízení na referenta územního plánování 
- otevření jídelny v budově Gymnázia Frýdlant
- vhodné nebytové prostory pro praktické lékaře 
- provoz Sokolovny a její využití
- kanalizace na Hágu
- jednání s krajem – ul. Mezibranská, Frýdlant – zbývá jen položení asfaltu firmou Strabag,a.s. 
- informace o možnosti získání dotace na hřiště u základní školy v ul. Purkyňova, Frýdlant
- informace o získání garantovaného úvěru na úpravnu vody Frýdlant – Bílý Potok ve výši cca 106 mil. Kč 
- nabídka objektů k prodeji: ul. Míru (Sýkora), nám. T. G. M. čp. 99, mlékárna, stará školní družina naproti Školní jídelně Frýdlant

13.2.2013 9:48:10 | přečteno 619x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load