ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 66. zasedání rady města

Informace z 66. zasedání rady města

Rada města projednala rozpočet města Frýdlant na r. 2013 v členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí a to ve výši celkových příjmů rozpočtu  117.978 tis. Kč (vč. částky 7.460 tis. Kč – dočerpání úvěru) a celkových výdajů rozpočtu ve výši 136.873 tis. Kč (vč. částky 5.730 tis. Kč splátek jistin úvěrů) dle předloženého návrhu rozpočtu na r. 2013 v tabulkové formě.

Současně rada města schvaluje výši fondu na pohoštění 40 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu Správa.

Dále rada města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytování dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou vedené v tabulkové části předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na r. 2013 v předloženém znění na jeho nejbližším zasedání.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí finančního oddělení odboru finanční a obecní živnostenský úřad připravit k projednání na jednání zastupitelstva města v dubnu 2013 plnění rozpočtu za únor a březen 2013.

Rada města ukládá starostovi a tajemnici Městského úřadu Frýdlant připravit návrh sankčního řešení při nedodržení 40 % čerpání rozpočtu k 30. 6. 2013. Termín splnění do 15. 3. 2013.

Rada města bere na vědomí zprávu o opětovném osazení sochy sv. Jana Nepomuckého na mostu pod zámkem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Kateřiny Vojáčkové, AZYL PES, Krásný Les 284 o sponzorský dar ve formě nižšího pronájmu sálu v restauraci Beseda, Frýdlant a doporučuje žadatelce podání žádosti o příspěvek z VHP.

Rada města souhlasí se žádosti Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, Praha 1 s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zadávací dokumentaci na akci „Dodávka HW, SW, výukové a prezentační techniky“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o postupu pořizování Územního plánu města Frýdlant přednesenou paní Zdenou Prokopovou, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vydává směrnici č. s-01/2013 – Provozní řad Městského kamerového dohlížecího systému města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru kanceláře úřadu zpracovat podrobnou zprávu o provozu Městského kamerového dohlížecího systému města Frýdlant. Termín splnění do 31. 3. 2013.

Rada města po projednání souhlasí s Koncepcí prevence kriminality města Frýdlant na období 2013 - 2015 dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s Programem prevence kriminality na rok 2013 (nový bod Městského kamerového dohlížecího systému města Frýdlant) dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality na nový bod Městského kamerového dohlížecího systému města Frýdlant a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu II. místostarosty o předpokladu nákladů a příjmů z provozu zimního stadionu Frýdlant po zastřešení dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva zřizovat a provozovat distribuční soustavu, právo přetínat vodiči a umísťovat vedení na pozemku p. č. 1280/1, k. ú. Frýdlant a s uzavřením smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 1800,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zjistit plán investic společnosti ČEZ Distribuce a. s. na území města Frýdlant na období 2013-2015.

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v nebytových prostorách v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant dle předloženého návrhu za podmínky úhrady nákladů a zajištění povolení od stavebního úřadu nájemcem p. Schleichertem.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části nebytových prostor (čekárna) v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 21 m2.

Rada města bere na vědomí žádost o převod nájmu pozemku s budovou kotelny v areálu Nemocnice Frýdlant s. r. o. a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit prezentaci společnosti Geos spol. s r. o., U Náspu 543/1, Liberec.

Rada města souhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant nájemcům Hien Pham Thi a paní Kiliánové o 4.000,- Kč měsíčně od února 2013 do 30. 4. 2013 z důvodu zajišťování vytápění na vlastní náklady.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- instalování fotopasti na Hág ke kontejnerům na tříděný odpad –  OMS

- informace z veletrhu v Dresden, SRN

- informace o stavu projektu „Frýdlantský cestovní pas“

- komunikace pod zámkem 

- informace z Valné hromady ČSAD Liberec

- informace o novém Komunitním plánu Frýdlantska 2014-2019

- Novoroční koncert v Zittau, SRN

- havarijní stav objektu ZŠ Bělíkova, Frýdlant

- Compet Consult s. r. o. – školení II. místostarosta

- spolupráce s hotelem Jítrava na VS 2013 

- FVS a. s. – informace o přijímání usnesení ostatních obcí ohledně převodu akcií Frýdlantského vodárenského sdružení  

7.2.2013 8:29:54 | přečteno 532x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load