ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 64. zasedání rady města

Informace z 64. zasedání rady města

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 53, 54/2012 dle předložené tabulky v celkový výši příjmů a výdajů 2.326.455,60 Kč.

Rada města po projednání nesouhlasí s finanční podporou pro Libereckou sportovní a tělovýchovnou organizaci dle předloženého návrhu této organizace.

Rada města ukládá vedoucí finančního oddělení odboru finanční a obecní živnostenský úřad a tajemnici připravit materiál, který bude řešit naplnění sociálního fondu s tím, že by měly být vykryty stravenky, příspěvek na penzijní fond a masáže.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá vedoucí finančního oddělení odboru finanční a obecní živnostenský úřad předložit upravený rozpočet na jednání rady města dne 22. ledna 2013.

Rada města Frýdlant jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce managera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2890 o výměře cca 100 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 98 o výměře 608 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Kučiny za cenu 300,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 2060/3 o výměře 931 m2, k. ú. Frýdlant do společného jmění manželů Pokorných za cenu 340,- Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města doporučuje převod pozemku p. č. 269/4 o výměře 40 m2, k. ú. Frýdlant do podílového spoluvlastnictví pana Procházky, panů  Kadleců a Marie Kadlecové  za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením věcného břemene umístění stavby zpevněné plochy na pozemku p. č. 2733/4, k. ú. Frýdlant včetně práva chůze, jízdy a údržby ve prospěch pana Kukala. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Růžová, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost pana Zverky  a souhlasí s úpravou veřejného osvětlení v ul. Husova, Frýdlant dle návrhu. S rozšířením kamerového systému do ul. Husova, Frýdlant rada města nesouhlasí.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch uzavřenou mezi Městem Frýdlant a firmou Rengl, s. r. o., Zákopnická 354/11, Liberec 14, kterou se upravuje vlastnictví plakátovacích ploch.

Rada města bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Frýdlant“ zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie s těmito organizacemi: Teplo Frýdlant, s. r. o., Fügnerova 1405, Bytové hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Purkyňova 510, ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant, Husova 784.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat s pořadatelem trhů na náměstí dodržování podmínek pro pořádání trhů na náměstí, které se týkají jednotného vzhledu stánků a jejich rozmístění, stání vozidel na náměstí a formu trhů.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu CoProSys – LVI, s. r. o. na akci „Poskytovatel pevných datových služeb a připojení do sítě Internet pro Město Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno hodnoceným uchazečům a aby bylo zahájeno jednání s vítězem výběrového řízení o uzavření smlouvy na poskytnutí služeb.

Rada města bere na vědomí reklamaci kamenných mřížek uličních vpustí v rámci akce “Regenerace náměstí TGM ve Frýdlantu“.

Rada města bere na vědomí projektovou dokumentaci na konzervaci torza městských hradeb v majetku města Frýdlant přednesenou Ing. Sobotovou, referentkou OSUZP a projektantem Ing. Volejníkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Objekt čp. 4 na náměstí TGM – oprava porušených částí fasády a klempířských prvků“.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Objekt čp. 74, dvorní část na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“.

Rada města schvaluje priority při vyhovění žádosti o finanční příspěvek Ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdlant v následujícím pořadí:

1) konzervace torza městských hradeb v majetku města Frýdlant

2) objekt čp. 4 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant – oprava porušených částí fasády a klempířských prvků

3) objekt čp. 74 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant – dvorní část na náměstí

Rada města ukládá vedoucí investičního oddělení a Ing. Sobotové, referentce OSUZP, aby předložili návrh zadávací dokumentaci na akci „Konzervace torza městských hradeb v majetku města Frýdlant“ na nejbližším jednání rady města.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 33 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, panu Vacátkovi dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant panu  Valentovi.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- pátek 11. 1. 2013 – zimní údržba komunikací – přehodnocení chemického posypu ve městě Frýdlant

- zřízení zvláštního konta na přijímání finančních prostředků na elektrický vozík pro tělesně postiženého Lukáše Horkého

- Etický kodex úředníka

- informace o územním plánu města Frýdlant

- digitalizace městského kina

- zabezpečení objektu čp. 171, ul. Míru, Frýdlant

- projekt „Frýdlantský cestovní pas“

- spolupráce s Průmyslovou uměleckou školou v Jablonci nad Nisou k Frýdlantskému miléniu v roce 2014

- vydání almanachu 30. letní jazzové dílny K. Velebného

- vyrozumění České komory autorizovaných inženýrů ohledně reklamace vady na odvodnění – kamenné mřížky uličních vpustí o přístupu k této věci pan Ing. arch. Vladimíra Baldy

- Valdštejnské slavnosti 2013

- skládka v Arnolticích

- havarijní stav objektu základní školy v ul. Bělíkova, Frýdlant 

4.2.2013 16:21:39 | přečteno 565x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load