ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 62. zasedání rady města

Informace z 62. zasedání rady města

Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 12. 12. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí sdělení o zápisu do 1. tříd pro školní rok 2013-2014 na pracovišti ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na elektrorevizi budov v 1. čtvrtletí 2013 – nejvýhodnější cenovou nabídku dodala firma Jiří Záruba, Nové Město pod Smrkem.

Rada města bere na vědomí sdělení o zrušení veřejné zakázky vyhlášené dne 7. 11. 2012 na dodávku HW, SW, výukové a prezentační techniky.

Rada města po projednání souhlasí s aktualizací odpisového plánu příspěvkové organizace  ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pro r. 2012. A zároveň schvaluje rozpočtové opatření č. 50 ve výši příjmů a výdajů 1.727,00 Kč související s aktualizací odpisového plánu příspěvkové organizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 18. 11. 2011 mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. dle předloženého návrhu.

Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 48, 49/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 102.720,00 Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant společnosti L-Consult s. r. o. na opravu nemovitosti čp. 102 dle předloženého návrhu. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 10. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 51/2012 dle předložené  tabulky v celkové výši příjmů a výdajů -900.000,00 Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města podmiňuje souhlas s napojením a čištěním odpadních vod z kanalizace Raspenava na ČOV Frýdlant úhradou 1/3 nákladů vynaložených na projektovou dokumentaci, průzkumné práce a zjišťovací řízení na rekonstrukci ČOV Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 172, Frýdlant o výměře 59,65 m2 se společností Assistentia, o. p. s. na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/m2/rok. Před podpisem smlouvy je nutné uhradit tříměsíční nájemné, které bude započteno na konci nájemního vztahu. Termín splnění do 31. 12. 2012.

Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule na objekt čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant vedle vchodu o stejné velikosti jako reklama firmy Oculus.

Rada města bere na vědomí záměr prodeje vozidla Škoda Fabia combi RZ 2L99888 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního nabídnout vozidlo ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant případně jiné příspěvkové organizaci a předložit na dalším zasedání rady města minimální tři nabídky na odkoupení vozidla.

Rada města bere na vědomí nabídku firmy ČEZ Energo, s. r. o. Praha a ukládá starostovi připravit podklady na základě jednání s jednatelem společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem restaurace Beseda, Tyršova 927, Frýdlant uzavřené s panem  Schleichertem, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Rada města nesouhlasí s nákupem pohonných hmot pro Město Frýdlant a jím zřizované organizace elektronickou aukcí prostřednictvím firmy eCentre, a. s., Praha. 

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit systém nákupu pohonných hmot formou měsíční garantované ceny a poptat čerpací stanice SILKOM, s. r. o. Frýdlant a BENZINA Frýdlant.

Rada města schvaluje technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací v majetku Města Frýdlantu.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení, práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky na pozemcích p. č. 2709, p. č. 1650/133 a p. č. 2650/121, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch pana Lenharta. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 2 v ul. Školní 343, Frýdlant panu  Šarkozimu a paní Dobajové dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ul. Mlýnská 456, Frýdlant  manželům Jarkovým dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí stanovisko Spolku Frýdlantské okresní dráhy, Frýdlant a trvá na usnesení, že starosta musí jednat v souladu s usnesením DSO Mikroregionu Frýdlantsko.

Rada města projednala rozšíření objemu prací na kompletní opravě povrchů v ulici Větrná a Spojovací v rámci akce „„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ a souhlasí s celkovou cenou za dílo. Rada města starostovi ukládá, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou SMP, a. s.

Rada města projednala rozšíření objemu prací z důvodu špatného podloží v ul. Spojovací v rámci akce „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ a souhlasí s navrženým postupem řešení a s celkovou cenou za dílo. Rada města starostovi ukládá, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Rada města projednala změny v zadávací dokumentaci u kvalifikačního předpokladu (reference) a u termínu podání nabídek na „Poskytovatele pevných datových služeb a připojení do sítě internet pro město Frýdlant“ dle předloženého materiálu a souhlasí s jejich obsahem.

Rada města souhlasí s navrženou výší finančního daru pro starostu města Ing. Dana Ramzera a doporučuje jej schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva města dle § 85, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Rada města odložila bod č. 17 pořadu jednání a ukládá starostovi předložit znovu k projednání. Termín splnění do 4. února 2013.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- negativní reakce na osvícení vánočního stromu

- informace z jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ohledně „REKO hřiště  kopané“, informace průběhu stavby a slavnostním otevření – p. Havel

- žádost o souhlas s pokácením stromů u ZŠ Bělíkova – konkrétně u školního hřiště

- prasklý topol v ul. Bezručova, Frýdlant

- jednání s Úřadem práce o veřejné službě

- lepší vstřícnost úředníků stavebního úřadu

- informace z jednání s ELTODEM – umístění LED svítidel

- informace o stádiu projektu „Protipovodňová opatření obcí mikroeregionu Frýdlantsko“

- komunální odpad – separace, sběrný dvůr, informace o kampani

- informace z jednání s p. Mastníkem, náměstkem resortu dopravy LK

- Jazzová dílna 2013

- nákup pozemku od pí Lepišové

- jednání s HC Frýdlant v úterý 11. 12. 2012 

4.2.2013 15:34:42 | přečteno 850x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load