ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 61. zasedání rady města

Informace z 61. zasedání rady města

Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z rezervního fondu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant ve výši 100 tis. Kč.

Rada města bere na vědomí sdělení o získání finančních prostředků získaných pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelnosti rozvoje ve výši 70 tis. Kč.

Rada města bere na vědomí sdělení o výsledku výběrového řízení na dodávku senzorů PASCO.

Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodání nábytku do MŠ Bělíkova – dodavatel bude firma ATIZ s. r. o.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 22 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant panu Jakešovi dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

Rada města schvaluje Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje Ceník plateb účtovaných městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant v roce 2012 mezi Městem Frýdlant a Lucií Kubátovou dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 45, 46, 47/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 4.240.074,20 Kč a výdajů 5.483.688,00 Kč (částka výdajů je vč. 5 mil. Kč, které se vracejí do rezervy, která je součástí zůstatku účtu). Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města schvaluje doplněné Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Frýdlant a pravidlo pro oceňování věcných břemen ve prospěch Města Frýdlantu včetně jejich evidence s účinností od 3. 12. 2012.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1922/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 14. 12. 2012.

Rada města nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v OD Sever, nám. T. G. M. 1385, Frýdlant nájemcům Hien Pham Thi a paní  Kiliánové Frýdlant o 4.000,- Kč měsíčně od prosince 2012 do 30. 4. 2013 z důvodu zajišťování vytápění na vlastní náklady.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního připravit návrh řešení nakládání s odpady do 31. 3. 2013.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 98 o výměře 608 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant. Termín splnění do 14. 12. 2012.

Rada města na základě žádosti Nemocnice Frýdlant s. r. o. souhlasí s umístěním reklam na oplocení a na odděleních nemocnice a s umístěním 2 ks billboardů v areálu nemocnice. Roční platba za 1 billboard se stanovuje ve výši 10.000,- Kč a je splatná vždy do 31. 1. kalendářního roku.

Rada města souhlasí s vyřazením majetku v Nemocnici Frýdlant s. r. o. dle návrhu. Termín splnění do 14. 12. 2012.

Rada města souhlasí se jmenováním do komise pro vyřazování majetku v nemocnici Frýdlant pana Mgr. Milana Drechslera, který bude náhradou za pana Hynka Buriánka.

Rada města projednala žádost pana  Klinera o přehodnocení usnesení rady města č. 1000/2012 týkající se směny pozemků a nesouhlasí se žádosti o přehodnocení rozhodnutí rady města. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města v souladu s „Pravidly pro odměňování ředitelů PO ve školství“ bere na vědomí hodnocení ředitele příspěvkové organizace ve školství zřizované městem Frýdlant a stanoví odměny za I. a II. pololetí roku 2012 ve výši dle předložených podkladů pro stanovení odměny. Odměny budou vyplaceny z prostředků státního rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2012.

Rada města bere na vědomí informace o fakturaci ul. Spojovací a Větrná ve Frýdlantu – SMP, a. s. a ukládá vedoucí investičního oddělení dopracovat financování a připravit dodatky ke smlouvě.

Rada města po projednání schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města revokuje své usnesení č. 334/2011 ze dne 6. 6. 2011.

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ul. Fügnerova 1124, Frýdlant se Zdravotní záchrannou službou Libereckého kraje – kanceláře 600,- Kč/m2/rok a garáže 300,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 30. 6. 2016.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- Přijetí daru - 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. o celkové jmenovité hodnotě 7.245.000,- Kč od Frýdlantského vodárenského sdružení.

- Návrh smlouvy o převodu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. od Frýdlantského vodárenského sdružení.

- Návrh dohody budoucích akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti a. s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit starostovi města:

- na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o daru akcií v držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení

- na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o schválení smlouvy o převodu akcií

- na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o částku 7.245.000,- Kč (slovy: sedmmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých) na celkem 137.655.000,- Kč (slovy: jednostotřicetsedmmiliónůšestsetpadesátpěttisíc korun českých), upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:

* Městu Frýdlant, kterému bude nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných akcií na

jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč

(slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Městu Hejnice, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Městu Raspenava, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na

jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč

(slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Městu Nové Město pod Smrkem, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových

listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité

hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Obci Krásný Les, které bude nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy:

jednostopatnácttisíc korun českých).

Rada města bere na vědomí zprávu o nákladech na ČOV Frýdlant přednesenou Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem FVS, a. s.

 PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- pochvala za adventní neděli

- požadavek na údržbu panelové cesty od školního statku

- lampy v ul. Spojovací, Frýdlant

- velmi častá zimní údržba

- po mostě u Autokempu jezdí auta s větší hmotností, než je povolená

- parkování aut na náměstí + v přilehlých ulicích

- zřízení nového parkoviště

- předložit návrh úpravy komunikace ve spodní části – ul. Zámecká, Frýdlant

- informace o přípravě projektu separace textilu – 5 kontejnerů – předložení návrhu na rozmístění

- informace o obdržení finančních prostředků z Fondu solidarity EU

- informace o nápadu trestné činnosti ve Frýdlantě

- informace o fungování městské policie na Singltreku od r. 2013 – bude potřeba nákup 2 horských kol

- článek na web, o tom, že město podpořilo p. Semerádta za vítězství na hasičských hrách v Austrálii

- kontrola akcí, které podporuje město Frýdlant

- upozornění pana Stodůlky na nedodání čestného prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

4.2.2013 15:33:01 | přečteno 721x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load