ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 60. zasedání rady města

Informace z 60. zasedání rady města

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtového provizória na rok 2013 dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí finančního oddělení odboru finančního a obecního živnostenského úřadu dopracovat rozpočet dle připomínek a předložit ho na dalším jednání rady města.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Frýdlant a Slovanem Frýdlant, oddíl kopané na dotaci ve výši 8 mil. Kč na spolufinancování investiční akce "REKO hřiště kopané", dotaci zvýhodněným nájemným a pověření k službě veřejného hospodářského zájmu v navrženém znění. Rada města zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení Zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o nájmu rolby DESTAROL L1 na zimní stadion Frýdlant mezi Městem Frýdlant a firmy DEROL s. r. o., Nákladní 2486, Teplice na dobu určitou do12. 3. 2013.

Rada města schvaluje Ceník za poskytnutí služby úprava ledové plochy na zimním stadionu Frýdlant s účinností od 26. 11. 2012.

Rada města schvaluje ceník sportovišť Frýdlant 2012/2013 dle předloženého materiálu.

Rada města vzala na vědomí vysvětlení připomínek z předešlého jednání ohledně akce Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ (uštípané obrubníky, poklopy, umístění veřejného osvětlení, nerovnost komunikace)

Rada města bere na vědomí podrobný finanční komentář ke stavu ulice Spojovací v rámci akce „„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ a ukládá starostovi připravit dodatky ke smlouvě o dílo z toho vyplývající.

Rada města projednala rozšíření objemu prací na akci „Přestavba části objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu na oddělení MŠ“ a souhlasí s navýšením ceny o 51.208,- Kč bez DPH za provedení víceprací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BENNE, spol. s r. o.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Přístupový chodník a přístřešek u vstupu do MŠ při objektu ZŠ Bělíkova ulice ve Frýdlantu“ firmu BENNE, s. r. o.a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno uchazečům o zakázku a aby s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu INVESTING CZ, spol. s r. o. na akci „Zajištění inženýrské činnosti v rámci akce  - Kompletní rekonstrukce ulice Mládeže a oprava povrchu v ul. Lužická ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno uchazečům o zakázku a aby s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo.

Rada města po projednání souhlasí s převedením izolačních dýchacích přístrojů značky Saturn na obce dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 604.100,00 Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 105.000,- a výdajů 136.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s odpisem pohledávek splatných do konce roku 2006 a jejich převod z rozvahového účtu 315 na podrozvahu (účet 911). Rada města doporučuje toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s odpisem pohledávek za pronájem hrobových míst dle předloženého materiálu. Rada města doporučuje toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení člena finančního výboru Jana Lachmana dle předloženého materiálu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání volbu nového člena finančního výboru.

Rada města po projednání souhlasí s odpisem nedokončené investice (Koupaliště – PD, posudky EIA, demolice starých staveb) jako zmařené a její zaúčtování na podrozvahovém účtu dle předloženého materiálu. Rada města doporučuje předložit toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o zajištění komplexních bankovních služeb

mezi městem Frýdlant a Českou spořitelnou, a. s. a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Rada města doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o změně školského zákona a zároveň schvaluje navrhované opatření – fakturaci skutečných nákladů za měsíce 1-11/2012 v druhé polovině 12/2012.

Rada města bere na vědomí zprávu o provedené finanční kontrole Finančním výborem Zastupitelstva města Frýdlant na finančním oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 1082/2012 ze dne 8. 10. 2012.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 518/3

o výměře cca 17 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Matouše. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků p. č. 464/2 o výměře 46 m2 a pozemku p. č. 468/1 o výměře 8 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví paní Lepišové do vlastnictví Města Frýdlantu. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá vedoucí OMS doplnit materiál a předložit k dalšímu projednání.

Rada města nesouhlasí s výpovědí ze smlouvy s firmou A. S. A. Praha, spol. s r. o.

Rada města souhlasí se žádosti společnosti AUTO HATAŠ s. r. o. o povolení uskutečnění předváděcí akce vozů ŠKODA v pátek dne 30. 11. 2012 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant  do 13 – 18 hodin a stanovuje cenu za pronájem veřejného prostranství ve výši 4000,- Kč.

Rada města bere na vědomí návrh na zavedení doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu dle předloženého materiálu a ukládá připravit do 10. 12. 2012 rozpočet, harmonogram a plán implementace.

Rada města bere na vědomí porovnání nákladů za péči o městkou zeleň v letech 2006 - 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ul. Míru 134, Frýdlant panu P. Barimu a S. Virágové dle předloženého materiálu.

Rada města odložila bod č. 23 pořadu jednání – Přidělení bytové jednotky v ul. ČSA 476, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost vlastníků panelového domu v ul. Fügnerova 1175-1176 ve Frýdlantě o nerealizaci parkoviště u jejich panelového domu dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá II. místostarostovi připravit návrh na výstavbu zpevněných ploch v jiné lokalitě – ul. U Nemocnice, Frýdlant.

Rada města souhlasí s proplacením žádostí č. 54 ve výši 7000,- Kč a č. 55 ve výši 13000,- Kč o finanční podporu dle předloženého materiálu. Částka bude vyplacena z příspěvků výherních hracích přístrojů.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru (obdarovaný Jan Semerádt – pořízení horského kola za reprezentaci ČR a města Frýdlant a dosažené výsledky na světových hasičských hrách v Austrálii v říjnu 2012) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- stání u České pošty, s. p. – žlutý pruh

- jednání s Úřadem práce

- dočištění břehu Povodím Labe s. p. v ul. Řasnická, Frýdlant

- plán zeleně 

4.2.2013 15:30:59 | přečteno 715x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load