ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 59. zasedání rady města

Informace z 59. zasedání rady města

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájemného na navržené na ceny za 1 m2 v obecních bytech Města Frýdlantu s platností od 1. 7. 2013 a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo přepočteno a rozesláno zvýšení nájemného jednotlivým nájemníkům.

Rada města schvaluje Vnitřní směrnici MěÚ Frýdlant č. S- 08/2012 Evidence, vymáhání a odpis pohledávek a ruší Směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek v rámci samostatné působnosti a Směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek v rámci přenesené působnosti ze dne 22. 12. 2006.

Rada města dle svých kompetencí nařizuje příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant odvod do rozpočtu svého zřizovatele dle § 28 odst. 6 a) zákona 250/200 Sb. ve výši 5.560.861,33 Kč dle předloženého materiálu. Tento odvod provede příspěvková organizace na bankovní účet města Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2012 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 153.400,00 Kč. Výdaje tohoto rozpočtového opatření budou hrazeny ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 38/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 1.560.861,30 a výdajů 1.348.254,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 212.607,33 Kč bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 171.640,00 Kč a výdajů 3.500,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 40, 41/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 7.411.121,04 Kč a výdajů 5.560.861,33 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatřeními č. 42/2012 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 158.000,00 Kč. Výdaje tohoto rozpočtového opatření budou hrazeny ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání Zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtového provizória na rok 2013 dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí finančního oddělení odboru finančního a obecního živnostenského úřadu doplnit informace o rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015.

Rada města schvaluje Vnitřní směrnici MěÚ Frýdlant č. S - 07/2012 O dlouhodobém a drobném dlouhodobém majetku města a o jeho evidenci, ocenění a ochraně a ruší směrnici o dlouhodobém a drobném dlouhodobém majetku města a jeho evidenci, ocenění a ochraně ze dne 22. 12. 2006.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 269/4 o výměře 40 m2,

k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2060/3 o výměře 931 m2, k. ú. Frýdlant minimálně 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální vyvolávací cena se stanovuje ve výši 340,- Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 172, Frýdlant o výměře 59,65 m2.

Rada města odložila bod č. 15 pořadu jednání  - Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady města – cena za směnu pozemku v k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu veřejného prostranství – náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant s panem  Chaloupkou  na dobu určitou od 14. 12. 2012 do 31. 12. 2013 za účelem pořádání prodejních trhů – poslední pátek v měsíci mimo měsíce května za těchto podmínek: budou dodrženy schválené podmínky radou města dle usnesení č. 953/2012 a nájemce umožní účast na trzích místním podnikatelům za stejných podmínek, za kterých se účastní trhů ostatní prodejci. Cena pronájmu se stanovuje 58,- Kč/m2/den.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení Obecně závazné vyhlášky

č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 31. 12. 2012.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013 s tím, že navrhuje zvýšit poplatek dle reálné kalkulace.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit kalkulaci za rok 2012 dle nového znění.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit materiál pro výpověď smlouvy s provozovatelem.

Rada města odložila bod č. 18 pořadu jednání – Ceník – zimní stadion.

Rada města bere na vědomí přehled vykonávaných prací technickým oddělením při péči o městskou zeleň a ukládá tajemnici připravit nákladovost technického oddělení oproti bývalým Službám města Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu Nemocnice Frýdlant s. r. o. o umístění reklam na jednotlivých odděleních a reklamních nosičů v jednotlivých budovách  v areálu nemocnice Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s podnájmem klubovny oddílu HC Frýdlant společnosti DSL Group

s. r. o. v termínu od 12. 11. 2012 do 31. 3. 2012 v prostoru kabin zimního stadionu.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda pro Sdružení frýdlantských žen, Příčná ul. 1183, Frýdlant na akce Mikulášská besídka dne 2. 12. 2012 a Dětský maškarní karneval, který se uskuteční koncem ledna nebo začátkem února 2013.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda na akci Ping pongový turnaj dne 24. 11. 2012.

Rada města bere na vědomí návrh členů Kulturní komise Rady města Frýdlant na předsedu kulturní komise a souhlasí s tím, aby tuto funkci vykonával pan MUDr. Miloslav Ferles.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Výstavba zpevněných ploch na pozemku p. č. 182/63, Frýdlant – Fügnerova a na pozemku p. č. 1030/2, Frýdlant“ firmu Silkom, spol. s r. o. dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno uchazečům o zakázku a aby s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo po provedené rozpočtové úpravě.

Rada města bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Poskytování pevných datových služeb a připojení do sítě Internet pro Město Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města města odkládá bod č. 22 pořadu jednání – Partnerská smlouva mezi Frýdlantem a Bractvo Zemi Bogatyńskiej v Polsku a ukládá starostovi předložit podrobnosti o sdružení Bractvo Zemi Bogatyńskiej.

Rada města bere na vědomí rozšíření objemu prací z důvodu špatného podloží v ul. Spojovací v rámci akce „„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení předložit kompletní materiál na tuto akci.

Rada města bere na vědomí rozšíření objemu prací na kompletní opravě povrchů v ulici Větrná a Spojovací v rámci akce „„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací vč. inženýrských sítí ve městě Frýdlant – část ul. Spojovací“ a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení předložit kompletní materiál na tuto akci.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace  - 2. místo pro Město Frýdlant ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Libereckého kraje 2012

- skládka u Autokempu  - bude odvezeno, je to pouze deponie – zodpovídá OMS

- přestavba mateřské školy v ul. Bělíkova – zodpovídá p. Stodůlka

- označení zákazu parkování před vchodem na poštu – zodpovídá Ing. Beran

- rezidenční stání – zodpovídá Ing. Beran

- možnost setkání s pí Bartoňovou, náměstkyně ministra a státní tajemnice na úrovni rady města a úřadu práce – podnět p. Stodůlky

- činnost Povodí Labe s. p. na potoku Řasnice – zodpovídá Ing. Beran – prověří starosta 

4.2.2013 15:29:44 | přečteno 603x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load