ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 58. zasedání rady města

Informace z 58. zasedání rady města

Rada města souhlasí s doplněním programu, určila ověřovatelem usnesení pana Hynka Buriánka, zápisem pověřila paní Danu Kiliánovou.

Rada města bere na vědomí oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka HW, SW, výukové a prezentační techniky“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW, výukové a prezentační techniky“ pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o likvidaci skládky na koupališti ve Frýdlantě dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 34, 35, 36/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 951.693,00 Kč. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s. r. o. na r. 2012 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání rozdělila částku 191.400,- Kč a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvalujeposkytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální Frýdlant žádost o čerpání investičního fondu ve výši 177.033,- Kč dle předloženého materiálu na nákup vybavení tříd a výmalbu 1. stupně.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant Kulturnímu sdružení Frýdlant na taneční kurz dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ulici Kodešova 207, Frýdlant panu Královi dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava střešní krytiny na objektu 1124, Frýdlant“ společnost TOBIS, s. r. o., Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ a aby bylo zahájeno projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem, v případě, že vítězný uchazeč nepodepíše smlouvu, na jeho místo postupuje další v pořadí.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava střešní krytiny bytového domu ul. ČSA 483, Frýdlant“ společnost BENNE, s. r. o., Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ a aby bylo zahájeno projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem.  

Rada města souhlasí s novými termíny jednání rady města a to takto: 12. 11. 2012, 26. 11. 2012, 3. 12. 2012 a 10. 12. 2012.

Rada města souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 1348 a p. č. 1349 o celkové výměře 1583 m2, vše k. ú. Frýdlant za účelem zřízení staveniště firmě Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 10.000,- Kč/měsíc na dobu 9-ti měsíců.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2733/4 o výměře cca 90 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Růžová, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 4044/1 (nově dle GP 4044/3) o výměře cca 194 m2 a pozemku p. č. 4046/1 o výměře 296 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 13.500,- Kč.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 146, ul. Raisova, Frýdlant uzavřené s firmou BaF spol. s r. o., Novoměstská 1443, Frýdlant, kterým se mění splatnost nájemného.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou BaF spol. s r. o., Novoměstská 1443, Frýdlant na rekonstrukci objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant, kterým se upravuje splátkový kalendář a doba vyúčtování stavebních prací.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL, s. r. o., Československého exilu 2062/8, Praha 4.

Rada města odložila mimořádný bod č. 1 pořadu jednání – Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 98, k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na objekt městského kina a objekt A. S. A. firmou Freitag Project Development, s. r. o.

Rada města ukládá starostovi projednat umístění fotovoltaické elektrárny na halu, Frýdlant s tím, že by společnost Freitag Project Development, s. r. o. opravila střechu na této budově  na vlastní náklady.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava chodníkových těles v ul. Mezibranská, Frýdlant“ firmu Miroslav Velcl – KARO, Spojovací 3294, Frýdlant 464 01 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje jako technický dozor na akci „Oprava chodníkových těles v ul. Mezibranská, Frýdlant“ pana Ing. Pavla Víta za cenu 15.000,- Kč, v případě špatných klimatických podmínek a prodloužení termínu dokončení akce se cena navýší o 5.000,- Kč.

Rada města odložila bod č. 16 pořadu jednání – Poskytnutí datových a hlasových služeb pro MěÚ Frýdlant.  

Rada města bere na vědomí zprávu o řešení komunikace v ul. Spojovací a Větrná, Frýdlant  přednesenou starostou města, Ing. Petrem Olyšarem a Ing. Petrem Kořínkem

Rada města bere na vědomí dopis Ing. Hejrala, ze společnosti VALBEK spol. s r. o. dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace stavby „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací včetně inženýrských sítí ve městě Frýdlant“ do 15. 6. 2013.

Rada města ukládá starostovi připravit dodatek ke smlouvě o dílo na akci„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací včetně inženýrských sítí ve městě Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti vedoucího kultury za období 1. 6. – 15. 10. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí pronájem části nebytových prostor Školní jídelny Frýdlant na dobu jednoho roku společnosti Gastro Bobr s. r. o. za smluvní cenu 6.000,- Kč /měsíc dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- řešení odkanalizovaní v ul. Míru a Mezibranská – zodpovídá starosta, Ing. Olyšar, Ing. Kořínek

- informace z jednání DSO Mikroregionu Frýdlantsko – příspěvek na 2 akce – koordinátor na akci „Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko“ a na zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP na studii proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

- informace z jednání s Městskou policií Liberec

- informace z jednání s Úřadem práce v Liberci

- uspořádání škol – zprávu bude podána dne 12. 11. 2012

- komunikace v ul. Dlouhá, Frýdlant

- informace o společnosti MPS, s. r.o.

- umístění dřevěného šneka v MŠ Jiráskova 

4.2.2013 15:28:36 | přečteno 613x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load