ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 57. zasedání rady města

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 32,33/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 372.838,00 Kč a doporučuje toto rozpočtové opatření k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy se společností Teplo Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jeho podpisem.

Rada města bere na vědomí zprávu jednatele společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. o stavu splátek za prodej tepelných zařízení.

Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených s instalatérskými pracemi firmy TOBIS, s. r. o. IČO: 25030795 v souvislosti s odvedením srážkových vod panu R. Andršovi dle  předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem vodní nádrže p. p. č. 331/1 o výměře 3472 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu s Českým rybářským svazem, Střekovské nábřeží 975/51, Ústí nad Labem - místní organizace Frýdlant. Nájemné se stanovuje ve výši 1000,- Kč/rok.

Rada města po projednání schvaluje plán inventur na rok 2012 dle předloženého materiálu včetně složení inventarizačních komisí předložený vedoucí odboru majetkosprávního. 

Rada města bere na vědomí odstoupení od směny pozemků p. č. 2650/1 a p. č. 708/6, k. ú. Frýdlant zaslané panem M. Rosčukem.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 854 o výměře cca 50 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Baarova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se změnou užívání části nebytových prostor v objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant na provozovnu kosmetiky a pedikúry za předpokladu dodržení podmínek Státní památkové péče Městského úřadu Frýdlant. Změnu užívání provede na svoje náklady firma SEMPRO-SŠL, spol. s r. o., Londýnská 36a, Liberec 11.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 518/3 o výměře cca 17 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví V. Chmelařové  za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města ukládá II. místostarostovi připravit návrh řešení využití prostoru na části p. č. 518/3, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2890 o výměře cca 50 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví T. Mrklase za cenu 280,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana J. Klinera o znovuprojednání směny pozemků a trvá na svém původním rozhodnutí pod usn. č. 1000/2012.

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant na období 2012 - 2013.

Rada města souhlasí s nákupem elektrické energie pro Město Frýdlant, jím zřizované příspěvkové organizace a Teplo Frýdlant, s.r.o. formou elektronické aukce prostřednictvím firmy e CENTRE, a.s. Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7.

Rada města souhlasí s podáním výpovědi ze smluv o dodávkách elektrické energie uzavřené s firmou ČEZ u všech odběrných míst Města Frýdlantu, jím zřizovaných příspěvkových organizací a Tepla Frýdlant, s.r.o.

Rada města bere na vědomí zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – energetické štítky a energetické audity.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava chodníkových těles v ul. Mezibranská“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje jako stavební dozor na akci „Oprava chodníkových těles v ul. Mezibranská“ pana Ing. Pavla Víta.

Rada města bere na vědomí harmonogram prací v ul. Spojovací, Frýdlant a trvá na termínu dokončení stavby v rámci technologických podmínek.

Rada města bere na vědomí změny k zadání akce „Přestavba části objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu na oddělení MŠ“.

Rada města ukládá vedoucí investičního oddělení předložit projekt včetně rozpočtu na venkovní řešení oddělení mateřské školy v ZŠ Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informace o bezúplatném převodu chodníků na pozemcích města  Frýdlant od Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje formou darovací smlouvy. Jedná se o lokality od okružní křižovatky v ul. Žitavská, Komenského nábřeží, ul. Fügnerova k nemocnici a ul. Husova, Frýdlant. Veškeré náklady včetně geometrického zaměření hradí Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje.

Rada města bere na vědomí informace o dramaturgickém plánu na I. pololetí 2013 a  k digitalizaci městského kina dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 42 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, paní E. Tiralové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí stav čerpání položky rozpočtu města  - Městská zeleň dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace o vlivech na ceny za teplo předložené jednatelem společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu.

Rada města odložila bod č. 17 pořadu jednání – Přidělení bytové jednotky v ul. Kodešova 207, Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- billboardy u nemocnice – prověření podmínek – reklamy na metry plotu
- informace o vypořádání se s připomínkami na MěÚ Frýdlant
- pobřežní komunikace v ul. U Plovárny a ul. Pod Rozhlednou – upravení dopravního režimu 
- komunikace v lokalitě na Předměstí – propojení komunikace – z důvodu převýšení projektant nedoporučuje
- péče o zeleň – kapacita technického oddělení – podat zprávu do 31. 10. 2012
- požadavek na zapracování do rozpočtu na rok 2013 – vznik nových parkovacích míst na sídlištích, dopravní řešení v centru města od společnosti Valbek s. r. o.
- přidělení dotace na fotbalové hřiště
- informace o jednání na využití sportovní haly
- informace z jednání se zástupcem firmy BaF, s. r. o. Ing. Fisenkem
- uspořádání škol
- VHP- termín dalšího jednání IV/2013
- podivná stavba na břehu Řasnice směrem na Habartice
- převod pozemků po bývalé úzkokolejné trati od Správy železniční a dopravní cesty na DSO Mikroregion Frýdlantsko

18.10.2012 13:06:50 | přečteno 1022x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load