ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 55. zasedání rady města

Rada města vzala na vědomí plnění běžného kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 8. 2012.

Rada města souhlasí s realizací opravy chodníků - výměna obrubníků a dlažby, ul. Mezibranská, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 26, 27, 28, 29, 30/2012 dle tabulky v celkové výši příjmů 4.607.735,75 Kč, výdajů 4.547.651,35 Kč a financování ve výši 60.084,40 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu. Rada města doporučuje tato rozpočtová opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města dle svých kompetencí nařizuje příspěvkové organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant odvod ze svého investičního fondu ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu města Frýdlant na rekonstrukci budovy, kterou má svěřenu do užívání tato příspěvková organizace.

Rada města ukládá příspěvkové organizaci převod finančních prostředků ve výši 300.000,- z přeplatku energií r. 2010. Rada města doporučuje tuto informaci dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky FVS a. s. do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu s tím, že od 1. 1. 2013 bude tato půjčka úročena.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost FVS a. s. o navýšení půjčky o 1. 600.000,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání dle svých kompetencí souhlasí s navýšením příspěvku na provoz roku 2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant dle předloženého materiálu, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2012 dle předložené tabulky ve výši příjmů 0 Kč a výdajů 650.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu a doporučuje toto rozpočtové opatření dát k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu o postupu při řešení pokut a sankcí v pravomoci přenesené působnosti obce.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu ORG. 223 Provoz zimního stadionu a ORG. 231 Silnice – opravy chodníků a komunikací dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh kalkulace a ceníku sportovišť města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle předloženého materiálu.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 4397 o výměře 4337 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 5. 10. 2012

 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ul. Liliová 339, Frýdlant uzavřené s panem B. Paříkem a Ing. R. Jelínkem, kterým se zužuje osoba nájemce na Ing. R. Jelínka.

Rada města bere na vědomí přehled nájemného v nebytových prostorách ve správě Bytového hospodářství Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 1970/1, k. ú. Frýdlant zřizovat a provozovat distribuční soustavu zemní kabel NN + PPS a přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení odloučeného pracoviště – oddělení mateřské školy v Základní škole, Bělíkova 977, Frýdlant a provést s tím související změnu ve školském rejstříku.

Rada města bere na vědomí zprávu o nedoplatku za pronájem nebytových prostor v ul. Raisova 146, Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi, vedoucí odboru majetkosprávního a ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant informovat o vývoji a dalším řešením nedoplatku za pronájem nebytových prostor v ul. Raisova 146, Frýdlant.

Rada města souhlasí  s tím, aby u nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – obřadní síňě a chladícího boxu na hřbitově Frýdlant a u nájemní smlouvy na pronájem rozhledny Frýdlant (umístění antény) bylo uplatňováno DPH od 1. 1. 2012. 

Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti nákupu elektrické energie formou elektronické burzy předloženou vedoucí odboru majetkoprávního.

Rada města souhlasí se žádostí Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., MO Frýdlant, Na Výsluní 1006, Frýdlant na pronájem přísálí restaurace Beseda dne 22. 10. 2012 dle předloženého materiálu a stanovuje cenu za pronájem ve výši 500,- Kč.

Rada města po projednání přiděluje byt  v ulici U Nemocnice , Frýdlant panu M. Štrbovi.

Rada města bere na vědomí zprávu o zadání oprav veřejných komunikací ve městě Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí dopis pana J. Havla dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant konaného dne 26. 9. 2012 dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- parkoviště v Lesní ul., Frýdlant 
- odebrání zábran na komunikaci v ul. Zahradní a ul. Pod Rozhlednou
- uzavírka mostu v ul. Míru, Frýdlant 
- řešení křižovatky u ZUŠ Frýdlant 
- komunikace pod zámkem
- informace z jednání Dozorčí rady a Valné hromady FVS, a. s. 
- informace o výběrovém řízení na autobusovou dopravu
- informace z Bezpečností rady ORP v Hrádku nad Nisou, která se koná v rámci TROJZEMÍ
- reklamace na most u Autokempu (BAILLEY BRIDGE)
- informace o výsledku poptávkového řízení na koordinátora akce a informace o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele na akci „Protipovodňová opatření Mikroregionu Frýdlantsko“
- informace o předání staveniště „Koryta řeky Smědé“ stavebním firmám
- veřejná služba
- pozvání na otevření další části SIGLTREKU POD SMRKEM dne 28. 9. 2012 

18.10.2012 13:02:38 | přečteno 758x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load