ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 54. zasedání rady města

Rada města vzala  na vědomí informace vedoucího odboru kultury k osazení informačních tabulí na dopravních komunikacích dle předloženého materiálu.

Rada města uložila vedoucímu odboru kultury znovu požádat Liberecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje o umístění nového dopravního značení.

Rada města uložila vedoucímu odboru kultury připravit nabídkové řízení na promítací medium, které zajistí digitalizovanou projekci v městském kině do doby plné digitalizace městského kina.

Rada města uložila vedoucímu odboru kultury zajistit v koordinaci se společností AV Media prezentaci digitalizace v městském kině.

Rada města po projednání souhlasila se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci Teplo Frýdlant s. r. o. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu technického zařízení – ČOV Frýdlant uzavřenou s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., kterým se upravuje výměra pronajatých pozemků.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/4577/ULB/2012, kterou se převádí pozemek: parcela číslo 1146, ostatní plocha, zeleň zapsaná v katastru nemovitostí u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant. Pozemek se nachází u MŠ Bělíkova, Frýdlant.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/4638/ULB/2012, kterou se převádí pozemek: parcela číslo 183/3, ostatní plocha, jiná plocha zapsaná v katastru nemovitostí u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fugnerova, Frýdlant.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu budoucí kupní smlouvy na převod objektu na pozemku p. č. 1027/6 a pozemku p. č. 1027/6 o výměře 295 m2, včetně věcného břemene užívání k budově na pozemku p. č. 1027/6 (umístění zařízení Tepla Frýdlant), vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví MUDr. Vlasty Holcové následovně: uzavřít řádnou kupní smlouvu na tyto nemovitosti včetně věcného břemene i bez splnění podmínky zkolaudování do 31. 12. 2012 na ordinaci lékaře.

Rada města souhlasila s umístěním reklamních kostek na pozemku p. č. 182/41 a p. č. 1083/2, k. ú. Frýdlant na období od 11. 9. do 10. 10. 2012 za účelem volební kampaně na hejtmanku Libereckého kraje. Cena se stanovuje dle směrnice města v celkové výši 1.142,- Kč.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Kostelní 15, Frýdlant o výměře 65 m2.

Rada města souhlasila s pořádáním akce Domem dětí a mládeže Frýdlant na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 14. 9. 2012. Poplatek za zábor veřejného prostranství se v tomto případě nevyměřuje.

Rada města uložila I. místostarostovi upozornit ostatní sportovní oddíly o možnosti prezentace svých možností – kroužků pro děti s DDM Frýdlant dne 14. 9. 2012.

Rada města projednala návrhy změn dopravního značení v ulici Zahradní a doporučila k dalšímu řešení a projednávání s dotčenými orgány využít návrhovou variantu č. 2 předloženého materiálu jako nejvhodnější.

Rada města vzala na vědomí vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečné veřejné zakázky v rámci zakázky „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací včetně inženýrských sítí ve městě Frýdlant – prodloužení kanalizace v ul. Strmá a ul. Řasnická“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasila po aktualizaci projektové dokumentace a doplnění změn v projektu dle přílohy s vyhlášením výběrového řízení a souhlasila s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Lužická a Mládeže ve Frýdlantu“.

Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení a souhlasila s návrhem zadání výběrového řízení na „Přestavbu části objektu základní školy Bělíkova ve Frýdlantu na oddělení mateřské školky“.

Rada města po projednání schválila vítěze výběrového řízení firmu DKK Stav, s. r. o. na akci „Stavební úpravy JV a SZ štítu objektu čp. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu“ a uložila starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno vítěznému uchazečovi a aby s tímto uchazečem byla podepsána smlouva o dílo.

Rada města vzala na vědomí prezentaci Ing. Kořínka na odkanalizování ul. Vrchlického, ul. Hejnická a lokality Hág a zámecký okres a doporučila  k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města vzala na vědomí výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW, výukové a prezentační techniky“ pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- technický dozor na akce v ul. Spojovací, ul. Pod Rozhlednou
- úpravny vod pod názvem „Voda pro 3. tisíciletí“ – informace o projektu a jeho fázích
- řešení kanalizace v ul. Míru – dešťová voda
- návrh na zákaz kouření v parku
- výběrové řízení na komunikaci v ul. Větrná, Frýdlant – termín 19. 9. 2012
- nové parkoviště v Lesní ul.
- Raisova ul. – vysázet zeleň kolem železářství
- posekání plochy u hřbitova
- ul. Řasnická – skatepark – posekání trávy, prořez stromů a náletových dřevin
- plán péče o zeleň v roce 2013
- komunikace z ul. Vrchlického do ul. Nádražní – prořez stromů a posekání trávy
- prořez stromů na rozhledně
- parkování v ul. Míru
- výroba dřevěných soch
- zeleň na náměstí T. G. Masaryka
- informace  - v průběhu roku ukončí svou činnost „mlékárna“
- 1. – 3. 1. 2013 nebude fungovat gynekologie – nemocnice bude posílena 1 sanitkou a 1 zdravotníkem navíc
- Mezibranská ul. – převod z KÚLK na město Frýdlant – oprava povrchu komunikace
- parkování u ordinace MUDr. Sobotové
- dlažební kostky v ul. Raisova

3.10.2012 8:29:58 | přečteno 778x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load