ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 53. zasedání rady města

Rada města schvalila program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 29. 8. 2012.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem vodní nádrže p. p. č. 331/1 o výměře 3472 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasila s pronájmem chodníkových těles v délce 20 m po obou stranách před mostem v ul. Míru, Frýdlant na období od 30. 8. do 15. 9. 2012 společnosti Strabag, a. s. Na Bělidle 198/21, Praha. Cena pronájmu se stanoví ve výši 5000,- Kč.

Rada města souhlasila s prodloužením smlouvy na pronájem parkoviště v ul. U Potoka, Frýdlant na pořádání prodejních trhů p.  Chaloupkovi do 31. 12. 2012.

Rada města souhlasila s umístěním reklam v areálu Nemocnice Frýdlant s. r. o. Subjektům se sídlem nebo provozovnou na území města Frýdlantu budou plochy poskytnuty zdarma.

Rada města projednala žádost Slovanu Frýdlant, oddíl kopané a souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace Slovanka, Družstevní ul. 1384, Frýdlant s panem Schleichertem  od 1. 9. 2012.

Rada města potvrdila, že v době krizového stavu a stavu nebezpečí Město Frýdlant a jím zřízené příspěvkové organizace nepostupují dle směrnice o „Zásadách pro zadávání veřejných zakázek Městem Frýdlant a jím zřízenými příspěvkovými organizaci“.

Rada města po projednání schvalila vítěze výběrového řízení firmu ANZA, s.r.o.,  na akci OPRAVA VOZIDLA CAS 32 T 815 – 2 6x6.1 KK a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno určeným uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města vzala na vědomí ceník sportovišť v majetku města Frýdlant na rok 2012/2013.

Rada města uložila I. místostarostovi dopracovat ceník sportovišť v majetku města Frýdlant a předložit ho radě města dne 24. 9. 2012.

Rada města po projednání vzala na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a společnosti TEPLO Frýdlant s. r. o. za 1. pololetí roku 2012. Zároveň doporučila materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schválila dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v celkové výši 64.000,- Kč (800, - Kč na každého žáka 1. Ročníku ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant) fyzickým osobám dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání dle svých kompetencí schválila navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o částku 16.000,- Kč na pokrytí zákonné povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Rada města uložila vedoucí finančního oddělení připravit na další zasedání rady města úpravu rozpočtu – navýšení prostředků pro příspěvkovou organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ve výši 80.000,- Kč

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- požadavek na předložení technických dozorů akcí města

3.10.2012 8:27:59 | přečteno 520x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load