ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 52. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasila  se stanovením výše nájemného pro organizaci – Školní jídelna Frýdlant, příspěvková organizace na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Rada města vzala na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2011, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko provedenou Krajským úřadem Libereckého kraje dle zákona č. 420/2004 dle předloženého materiálu a doporučuje tyto údaje předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasila s odpisem pohledávky v celkové výši 665.900,- Kč dle předloženého materiálu a zároveň doporučila předložit zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání vzala na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. za I. pololetí roku 2012 dle předloženého materiálu a doporučila materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy týkající se pokrytí výdajů na rekonstrukci Betléma – r. 2012 dle předloženého materiálu a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Rada města po projednání vzala na vědomí vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města Frýdlant Tenisovému klubu Frýdlant o. s. na spolufinancování rekonstrukce 3 antukových tenisových dvorců včetně oplocení, přípojky vody, odvodnění, zavlažování, přeložky kabelu a zpevněných ploch dle předloženého materiálu.

Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Frýdlant k 30. 6. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vzala na vědomí stav PORTFOLIA u ČSOB dle předloženého materiálu a zároveň doporučila tyto informace předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání vzala na vědomí vyhodnocení investičních akcí Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu a Rekonstrukce podatelny a kanceláře OP a zároveň doporučila tyto informace předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 22, 23, 24, 25/2012 dle předloženého tabulkového materiálu v celkové výši příjmů 2.554.313,73 Kč, výdajů 466.397,73 Kč a financování (8227+8115) ve výši 2.087.916,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu.

Rada města doporučila tato rozpočtová opatření předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města souhlasila se zapojením do SIPA u České pošty, s. p. pro placení poplatku za svoz komunálního odpadu.

Rada města po projednání vzala na vědomí stav pohledávek k 31. 7. 2012.

Rada města po projednání zrušila stávající Kulturní komisi Rady města Frýdlant.

Rada města souhlasila s návrhem na vytvoření nové Kulturní komise Rady města Frýdlant ve složení: MUDr. Miloslav Ferles, Radek Michalko, Marcela Fialová, Bc. Jan Hlávka a Ivana Spatzierová a pověřila vedoucího odboru kultury Ing. Libora Štroma, aby svolal první schůzku členů kulturní komise.

Rada města vzala na vědomí zprávu o digitalizaci městského kina a uložila vedoucímu odboru kultury dopracovat nabídku o možnostech využití zařízení.

Rada města souhlasila s navrženým postupem při výběrovém řízení na datové služby pro Městský úřad Frýdlant, příspěvkové organizace zřízené Městem Frýdlant a Teplo Frýdlant

s. r. o. dle předloženého materiálu a uložila tajemnici postupovat dle tohoto návrhu.

Rada města souhlasila s tím, že ředitelé příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant a jednatel Tepla Frýdlant s. r. o. nesmí uzavírat další smlouvy na provozování datových, hlasových a mobilních služeb a bez souhlasu rady města nesmí prodlužovat stávající smlouvy na provozování datových, hlasových a mobilních služeb.

Rada města po projednání přidělila byt č. 38 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant paní Šindelářové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

Rada města po projednání schválila nabídku pana Hrdličky a  Růžarovského na havarijní akci „Oprava topení a výměna kotle v bytové jednotce paní Pokorné “ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vzala na vědomí Akční plán Komunitního plánu obcí Frýdlantska na rok 2012.

Rada města souhlasila s odkoupením částí pozemkových parcel p. č. 464/2, 466/2 a 468/1, k. ú. Frýdlant od paní  Lepišové  a to za cenu v místě obvyklou. Výměra bude upřesněna po zaměření stavby.

Rada města souhlasí s vyplacením peněz za movité věci a trvalé travní porosty odstraněné při realizaci stavby „Zatrubněná vodoteč podél ul. Fügnerova přímo do Smědé, Frýdlant“ paní  Lepišové.

Rada města souhlasí s vložením věcného břemene na část p. p. č. 466/1, k. ú. Frýdlant v šíři max. 3 m od nemovitosti čp. 411 ve prospěch paní Lepišové spočívající v právu přístupu rodiny a jejich právních zástupců na pozemek p. č. 467 (čp. 411) k. ú. Frýdlant.

Rada města odložila bod č. 20 pořadu jednání – Žádost o prominutí pokuty (Kirakosjanovi)

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1154/7 o výměře cca 162,5 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u domu čp. 1142, ul. Bezručova, Frýdlant.

Rada města odložila bod č. 22 pořadu jednání – Žádost o povolení pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2890 o výměře cca 50 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 815, k. ú. Frýdlant pro manžele  Kožákovy. Cena se stanovuje ve výši 1.100,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 518/3 o výměře cca 17 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 2060/4, k. ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlantu za pozemky p. č. 2060/2 a p. č. 2060/1, k. ú. Frýdlant

v majetku manželů Cýrusových. Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 216.070,- Kč. Pozemky se nacházejí v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře – kanceláře 210,5 m2, ostatní prostory 163 m2, uzavřenou s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Liberci, Dr. M. Horákové 580/7, Liberec, kterým se prodlužuje nájemní smlouva do 30. 9. 2017.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 2487

o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlantu za část pozemku p. č. 2488/1

o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant ve vlastnictví manželů  Kvapilových. Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Hřbitovní, Frýdlant. Termín splnění do 29. 8. 2012.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 2487, k. ú. Frýdlant o výměře cca 990 m2 v majetku Města Frýdlantu za pozemek p. č. 4433/2, k. ú. Frýdlant o výměře 512 m2 v majetku pana  Klingera. Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v lokalitě Údolí, Frýdlant.

Rada města nesouhlasila se snížením nájemného z pronájmu nebytových prostor v ul. Fügnerova 1124, Frýdlant dle návrhu, které má v pronájmu Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Husova 976/37, Liberec s účinností od 1. 7. 2011.

Rada města vzala na vědomí podaná odvolání proti umístění vyhrazeného parkovacího místa v ul. Děkanská, Frýdlant a trvá na původním usnesení.

Rada města souhlasila s umístěním dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel s  dodatkovou značkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ do ul. Děkanská, Frýdlant.

Rada města odložila bod č. 32 pořadu jednání – Žádost o přidělení rezidenčního parkování.

Rada města souhlasila s pronájmem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 15, ul. Kostelní, Frýdlant paní Krištofové na období od 17. – 31. 8. 2012. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč za celou dobu nájmu.

Rada města stanovila cenu za pronájem veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant za účelem předvolebních kampaní pro rok 2012 následovně: 500,- Kč/2 hodiny/10 m2.

Rada města souhlasila s propagační předvolební akcí politické strany Starostové pro Liberecký kraj.

Rada města projednala žádost Antonie Hotels, s. r. o., Libřická 715, Praha 9 – Klánovice a souhlasila s umístěním billboardu na p. p. č. 2095/1, k. ú. Frýdlant a s umístěním dvou informačních cedulí na plotě v areálu Nemocnice Frýdlant, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Rada města uložila starostovi předložit do 10. 9. 2012 zprávu technického dozoru stavby ul. Větrná a ul. Spojovací, Frýdlant včetně fotodokumentace, která se týká případných změn při realizace této investiční akce.

Rada města uložila starostovi předložit návrh řešení oprav a doplňování povrchů komunikací v lokalitě ul. Větrná a Spojovací Frýdlant.

Rada města souhlasila, aby na zahraniční služební cestu do ruského města Prawdinsk schválenou dne 2. 5. 2012 usnesením č. 844/2012 místo pana Bc. Luďka Zelenky jel pan Michal Jurkovič, člen finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant. Termín služební cesty je 23. – 28. 8. 2012.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- změna statického posudku – Jínovi
- prodej bytů LK – místo DD na Větrově
- úpravny vody – Frýdlant, Bílý Potok
- oprava komunikací
- oprava díry v ul. Bělíkova – komunikace je Libereckého kraje
- pozvání MVDr. Hlávky na 22. 9. 2012 v rámci týdne mobility – cyklistická akce
- správní řízení ohledně zbraní po Městské policii Frýdlant
- v ul. Žitavská nebude kruhový objezd
- termín Valdštejnských slavností pro rok 2013 – 17. - 19. 5. 2013
- informace o výběrovém řízení Libereckého kraje na provozování veřejné dopravy pro období 2015 – 2025 – bude rozděleno na SEVER, VÝCHOD, JIH
- dětské hřiště v Lesní ul., Frýdlant
- informace o termínu odevzdání hasičského auta na Větrov
- informace o dofinancování muzea „Špitálek“ z programu ZIEL 3
- MŠ Bělíková, Frýdlant – čeká se na projektovou dokumentaci, bude hrazeno z rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Města Frýdlant
- kanalizace Raspenava – není souhlas s napojením na ČOV Frýdlant
- komunikace pod zámkem, oprava mostu

3.10.2012 8:26:57 | přečteno 586x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load