ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 51. zasedání rady města

Rada města po projednání přidělila byt č. 1, čp. 1243 v ul. U Nemocnice panu J. Marešovi.

Rada města po projednání přidělila byt č. 3, čp. 729 v ul. Tyršova, Frýdlant paní H. Rozmarýnové a panu G. Barimu.

Rada města po projednání souhlasila s bezúplatným převodem pozemku p. č. 3238 o výměře 3453 m2, k. ú. Frýdlant od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Frýdlant a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasila s pořádáním prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant za těchto podmínek:

- jednotný vzhled stánků
- textilní potah stánků
- prodej textilu max. 1/3 prodejních trhů
- folie pod autem a v případě grilování, pečení a ohřívání pod tepelným zdrojem
- možnost umístění 5 ks vlastních stánků města
- pořádní prodejních trhů 1x měsíčně

Rada města prodloužila smlouvu na pronájem parkoviště v ul. U Potoka, Frýdlant na pořádání prodejních trhů p. V. Chaloupkovi  do 31. 8. 2012.

Rada města projednala žádost firmy BaF, spol. s r. o.,  a nesouhlasí se snížením nájemného z pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 630, Frýdlant o výměře 72 m2 s firmou Deratic, s. r. o., na dobu určitou 5-ti let od 1. 8. 2012. Cena pronájmu se stanoví 700,- Kč/m2/rok s podmínkou zaplacení 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy.

Rada města projednala nabídku paní T. Hajdókové a pověřuje vedoucí majetkosprávního odboru sdělit paní Hajdókové, že Město Frýdlant nemá zájem o koupi nabízené bytové jednotky.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (nyní bytová jednotka) v objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant (restaurace Beseda) o výměře 92,82 m2 za podmínky úhrady nákladů spojených se změnou užívání na ubytovnu s panem P. Schleichertem na dobu určitou 5-ti let od 1. 8. 2012. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok s podmínkou zaplacení 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy.

Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na převod pozemku p. č. 2487, k. ú. Frýdlant o výměře cca 990 m2 z důvodu směny za pozemek p. č. 4433/2, k. ú. Frýdlant o výměře 512 m2 ve vlastnictví pana J. Klingera. Rozdílná výměra v pozemcích bude doplacena žadatelem.  Pozemky se nacházejí v lokalitě Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na převod části pozemku p. č. 2487 o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant z důvodu směny za část pozemku p. č. 2488/1 o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant ve vlastnictví manželů Kvapilových. Pozemek se nachází v ul. Hřbitovní, Frýdlant. Rada města odložila bod č. 12 pořadu jednání – Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1630/1, k. ú. Frýdlant.

Rada města schválila záměr prodeje nadbytečného majetku ze Školní jídelny Frýdlant v předložených minimálních cenách.

Rada města uložila řediteli Školní jídelny Frýdlant pořídit fotodokumentaci nepotřebného majetku a vedoucí odboru majetkosprávního a IT vytvořit aplikaci na webových stránkách města Frýdlant „Prodej nepotřebného majetku“

Rada města schválila  záměr prodeje nadbytečného majetku ve správě Školní jídelny Frýdlant a uložila vedoucí odboru majetkosprávního připravit materiál na nejbližší jednání zastupitelstva města ke schválení.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem chodníků v ul. Míru, Frýdlant v délce 20 bm od konce mostu po obou stranách komunikace.

Rada města po projednání souhlasila s realizací akce „Ošetření a dosadba Barevné ovocné aleje“ s celkovým rozpočtem 38 670,- Kč (dotace LK 34 000,- Kč, podíl města 4 670,- Kč), která je podpořena z Grantového fondu LK a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení a schválila  návrh zadávací dokumentace na akci „Zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení a schválila  návrh zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce vozu CAS 32 – Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku firmy BREX, spol. s r. o. a neschválila  zadat opravu SZ štítu objektu čp. 99 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu firmě Brex, spol. s r.o.

Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení a schválila  návrh zadávací dokumentace na akci „Oprava SZ štítu objektu čp. 99 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasila s přihlášením městského kina do občanského sdružení Unie digitálních kin.

Rada města schválila  záměr vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb na digitalizaci městského kina a uložila  vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu zajistit reference minimálně ze tří měst podobných jako je město Frýdlant.

Rada města uložila tajemnici zveřejnění záměru digitalizace městského kina s tím, že budou firmy předkládat návrhy řešení a reference na digitalizaci městského kina.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- rezidenční stání v ul. Míru, Frýdlant
- demolice objektu bývalé „rybárny“ v ul. Husova, Frýdlant
- okružní křižovatka v ul. Komenského a ul. Žitavská, Frýdlant
- motivační systém sběru separovaného odpadu
- informace o spuštění nového systému registru vozidel
- kanalizace u zimního stadionu
- nastavení systému nedoplatků
- výběrové řízení na dodavatele internetového připojení
- nová parkoviště na sídlištích
- komunikace v ul. Lužická a ul. Mládeže, Frýdlant
- oprava komunikací
- ul. Palackého, Frýdlant
- rozšíření míst v MŠ Bělíkova, Frýdlant
- kamenný most u Autokempu, Frýdlant
- informace z jednání s Povodím Labe, s. p.
- Betlém Frýdlant – slavnostní otevření
- Jazzová dílna ve dnech 20. - 24. 8. 2012
- slavnostní povodňová mše v kostele v Hejnicích – 7. 8. 2012 
- prezentace na řešení kanalizace v ul. Vrchlického, ul. Hejnická a na Hágu
- kanalizace v ul. Míru – odvod dešťové vody 

1.8.2012 17:16:03 - aktualizováno 1.8.2012 17:16:46 | přečteno 816x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load