ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 50. zasedání rady města

Rada města v souladu s § 102, odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění poskytla  členům finančního a kontrolního výboru odměny za činnost v roce 2011 a 1. pol. r. 2012 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schválila  Vnitřní směrnici č. S-06/2012 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu s účinností od 1. července 2012.

Rada města po projednání schválila  Vnitřní směrnici č. S-05/2012 Etický kodex úředníků a zaměstnanců Města Frýdlant s  účinností od 1. července 2012.

Rada města jmenovala  paní Soňu Šlejtrovou ředitelkou Bytového hospodářství Frýdlant s účinností od 1. července 2012.

Rada města souhlasila se smlouvou o spolupráci při realizaci sasko-českých projektů v rámci Programu podpory přeshraniční spolupráce mezi spolkovou zemí Sasko a Českou republikou mezi městy Žitava v Německu a Frýdlant v České republice dle předloženého materiálu 

Rada města pověřila starostu jednáním s firmou Freitag Project Development o souhlasu s umístěním fotovoltaické elektrárny na objekty v majetku města Frýdlant konkrétně na městské kino, městské garáže a ČOV

Rada města schválila  čerpání rezervního fondu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ve výši 100.000,- Kč a požaduje předložit seznam věcí, které byly zakoupeny.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant s paní M. Kudrnovou  na dobu neurčitou od 1. 8. 2012. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 750,- Kč/měsíc. Termín splnění do 15. 7. 2012.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře – kanceláře 210,5 m2, ostatní prostory 163 m2.  Termín splnění do 15. 7. 2012.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na převod pozemku p. č. 2060/4, k. ú. Frýdlant z důvodu směny za pozemky p. č. 2060/2 a p. č. 2060/1, k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant. Termín splnění do 15. 7. 2012.

Rada města souhlasila  se změnou Ceníku za užívací právo k hrobovému místu a služby související s užíváním hrobového místa na městském hřbitově ve Frýdlantě s účinností od 1. 8. 2012.                                  

Rada města odložila bod č. 8 pořadu jednání – Návrh na zpoplatnění pronájmu fotbalového hřiště.

Rada města ukládá I. místostarostovi připravit přehled provozních nákladů a využitelnosti sportovišť ve správě města Frýdlant včetně návrhu ceníku za pronájem sportovních areálů ve městě Frýdlant. Termín splnění do 20. 8. 2012.

Rada města souhlasila  s vyřazením opotřebených předmětů z majetku města Frýdlant  v nemocnici Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene zřízení a provozování vodovodní přípojky na pozemku p.č. 2625/1, k.ú. Frýdlant pro paní L. Winklerovou. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 175,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant.  

Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene zřizování a provozování distribuční soustavy a oprávnění přetínat pozemky vodiči a umisťovat v něm vedení na pozemku p. č. 1472/25 a p. č. 1280/1, k. ú. Frýdlant pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje dle pravidel města ve výši 1.000,- Kč + DPH. Pozemek se nachází ul. Vrchlického, Frýdlant. Termín splnění do 15. 7. 2012. 

Rada města souhlasila  se zřízením věcného břemene zřizování, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkům p. č. 1489/2, 1497, 1541, 1562, 1857/1 a 3538/1, vše k. ú. Frýdlant pro Telefónica CR, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje 4.000,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasila s pronájmem náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant na akci Prezentace novinky vozidla Dacia Lodgi 2012 pořádanou společností Auto Koutek Liberec dne 27. 6. 2012 od 14 – 18 hodin za cenu 2.000,- Kč.

Rada města po projednání schválila  jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava opěrné zdi a úprava chodníkových těles v ul. Míru, Frýdlant“ firmu SIZ, s. r. o. se sídlem Velké Hamry 694, 468 45 a uložila  starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. V případě, že vítězný uchazeč odstoupí od smlouvy, automaticky postupuje další uchazeč v pořadí.

Rada města po projednání schvaluje jako osobu zajišťující technický dozor investora na akci „Oprava opěrné zdi a úprava chodníkových těles v ul. Míru, Frýdlant“ pana O. Fichtnera.

Rada města po projednání schválila  jako osobu zajišťující technický dozor investora + BOZP na akci „Oprava mostků po povodni v ul. Dlouhá, Frýdlant“ Ing. J. Nadrchala, INVESTING CZ, s. r. o., nám. Štefánikovo 780/5, 460 01 Liberec.

Rada města souhlasila s umístěním 6 ks květináčů pro mobilní zeleň na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant v hodnotě cca 4.000,- Kč/ks.

Rada města souhlasila s pronájmem sálu v restauraci Beseda, Tyršova, Frýdlant občanskému sdružení Frýdlantských Rómů zastoupenému jednatelkou I. Daňovou. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 2000,- Kč. 

Rada města uložila  II. místostarostovi vypracovat návrh zadání výběrového řízení na zimní údržbu města Frýdlant a jeho přilehlých částí do 30. června 2013.


PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o veřejné službě podané pracovnicemi úřadu práce – pí Krupičková, pí Šolcová
- uschlé stromy na náměstí T. G. Masaryka
- truhlíky na čp. 74 a 99, nám. T. G. Masaryka – rok 2013
- pronájem plochy na náměstí T. G. Masaryka – design venkovního nábytku
- požadavek ze strany občanů – pořádání trhů na náměstí T. G. Masaryka
- řetízek u mostu v ul. Tyršova, Frýdlant 
- prevence ukládání odpadů na Hágu 
- oprava mostu u pivovaru
- dlažba v ul. Zahradní
- ukončení nabídkového řízení na opravy komunikací 27. 6. 2012

10.7.2012 14:55:33 | přečteno 1296x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load