ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 48. zasedání rady města


Rada města schválila  zadání výběrového řízení na akci „Cesta ke kvalitě a Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech – Od řemesla k řemeslu – dodání SW a HW a schvaluje zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro výběrové řízení ve složení:
p. Jiří Stodůlka – náhradník p. Jaroslav Vančura
p. Petr Palme, Dis. – náhradník p. Roman Müller
 
Rada města projednala závěrečný účet města za r. 2011 dle předloženého materiálu a doporučuje tyto údaje předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení na jeho nejbližším zasedání. Ze závěru zprávy nezávislého auditora vyplývá, že v hospodaření města Frýdlant za r. 2011 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Rada města vzala na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 30. 4. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vzala na vědomí stav řešení nedostatků ve výstupech ze SW GORDIC v oblasti daní a poplatků – sledování nedoplatků dle předloženého materiálu.
Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o vývoji stavu pohledávek k 31. 5. 2012.

Rada města vzala na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za r. 2011, jakož i Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult,
s. r. o. dle zákona č. 420/2004 Sb. dle předloženého materiálu a doporučuje tyto údaje předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 
Rada města vzala na vědomí návrh zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu“.
Rada města ukládá II. místostarostovi ve spolupráci s vedoucí investičního oddělení
Bc. Ubiasovou připravit novou verzi zadání výběrového řízení do 20. 8. 2012.

Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení na povodňové škody z roku 2010 a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na tyto akce:
1) most v ul. Míru, Frýdlant – opěrná zeď včetně chodníkových těles
2) mostek u čp. 3040, ul. Dlouhá, Frýdlant
3) mostek u čp. 3108, ul. Dlouhá, Frýdlant
4) mostek u čp. 3047, ul. Dlouhá, Frýdlant
 
Rada města uložila  I. místostarostovi v koordinaci s projektantem Ing. Arch. Vladimírem Baldou předložit návrh veřejné zeleně na náměstí T. G. Masaryka.

Rada města souhlasila s tím, aby pozemky p. č. 3920/1, 3920/2, 3920/3, vše k. ú. Frýdlant byly převedeny z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví firmy SILKOM, a. s. Frýdlant. Pozemky se nacházejí nad ul. Žitavská, Frýdlant.

 
Rada města po projednání souhlasila  s bezúplatným převodem pozemku p. č. 2060/13, k. ú. Frýdlant z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Míru 172, Frýdlant
podanou nájemcem a souhlasila s ukončením nájemního vztahu k 31. 8. 2012.
Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 172,
Frýdlant o výměře 59,65 m2 s možností uzavření nájemního vztahu od 1. 9. 2012.

Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene zřizování, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkům p. č. 1489/2, 1497, 1541, 1562, 1857/1 a 3538/1, vše k. ú. Frýdlant pro Telefónica CR, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje dle pravidel města ve výši 66.000,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit doplatek kupní ceny ve výši 532.000,- Kč a uzavřít řádnou kupní smlouvu na převod objektu GARNI, ul. Nádražní čp. 651, Frýdlant.

Rada města souhlasila  s rozšířením veřejného osvětlení v ul. Hejnická, Frýdlant a pověřila  vedoucí odboru majetkosprávního objednat práce v souladu s cenovou nabídkou u firmy EMJ, s. r. o.
Rada města uložila  vedoucí odboru majetkosprávního připravit úpravu rozpočtu v kapitole veřejné osvětlení.

Rada města souhlasila  se zřízením trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo paní J. Hadincové, která je držitelkou průkazu ZTP, na pozemku p. č. 559, k. ú. Frýdlant za podmínky úhrady nákladů souvisejících se zřízením parkovacího místa.

Rada města souhlasila  se zřízením věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy kabelová smyčka NN na pozemku p. č. 69, k. ú. Frýdlant pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín s podmínkou, že se nezasáhne do asfaltové plochy, ale bude vedeno chodníkem. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 1.000,- Kč + DPH. Pozemek se nachází na Havlíčkově nám., Frýdlant.

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor (nyní bytová jednotka) v objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant (restaurace Beseda) o výměře 92,82 m2 za podmínky úhrady nákladů spojených se změnou užívání na ubytovnu.

Rada města projednala žádost p. Hien Pham Thi  a souhlasí s úpravou výše nájemného z pronájmu části nebytových prostor v II. NP OD Sever z důvodu zrušení prodejní plochy a zřízení skladovacích prostor od 1. 7. 2012. Cena za pronájem skladovacích prostor se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města projednala žádost MUDr. J.  Řeháka  o zrušení předkupního práva zřízeného v kupní smlouvě ze dne 7. 11. 2011.
Rada města nesouhlasí se zrušením předkupního práva na nemovitosti: p.č. 2594/1, p. č. 2594/2, p. č. 2594/3, p. č. 2594/4, p. č. 2594/5, p. č. 2595, p. č. 2597, budovu čp. 663, vše k. ú. Frýdlant zřízeného v kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a MUDr. J. Řehákem a doporučila  zastupitelstvu města nesouhlasit se zrušením předkupního práva na nemovitosti pro město Frýdlant.

Rada města vzala  na vědomí zprávu o možném podnájmu v restauraci Slovanka, ul. Družstevní 1384, Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky za rok 2011 předloženou starostou města dle předloženého materiálu.

Rada města nesouhlasila se žádostí o podporu projektu „Sociálního automobilu“ pro Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, Frýdlant.

Rada města schválila  Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na II. pololetí roku 2012 dle předloženého materiálu.

Zodpovídá: Ing. Ramzer – starosta
p. Vančura – I. místostarosta

Rada města schválila  program jednání zastupitelstva města Frýdlant dne 20. 6. 2012 dle předloženého materiálu

Rada města souhlasila  s kompletací hasičského automobilu CAS 25K LIAZ 101 ve společnosti VESTA AUTO, s. r. o., Služeb 5/256, Praha.

Rada města po projednání vzala  na vědomí příspěvek na Jazzovou dílnu ve výši 100.000,- Kč z výherních hracích přístrojů a ukládá vedoucí finančního oddělení připravit úpravu rozpočtu.

 PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA
- řešení dopravní situace na křižovatce v ul. Žitavská
- dopravní značení a situace ve středu města
- přiznání cest jako chodníků na sídlištích
- ul. Pod Rozhlednou
- VHP
- odstranění cedule AUTOKEMP

10.7.2012 11:51:33 | přečteno 687x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load