ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 47. zasedání rady města

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucího Odboru kultury MěÚ Frýdlant pana Ing. Libora Štroma s účinností od 1. června 2012.
Rada města ukládá tajemnici MěÚ Frýdlant do konce října podat zprávu o činnosti vedoucího odboru kultury.
 
Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o uskutečnění veřejnoprávních kontrol na místě ve všech příspěvkových organizacích města Frýdlant a pověřila  starostu města podpisem pověření osob k výkonu kontrolní činnosti dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání dle svých kompetencí schválila  rozpočtová opatření a úpravu rozpočtu č. 12, 14/2012 dle předložené tabulky a zároveň toto doporučila  dát na vědomí zastupitelstva města na jeho nejbližším zasedání.
Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením a úpravou rozpočtu č. 13 a 15/2012 dle předložené tabulky a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
Těmito úpravami bude navýšen rozpočet v celkové výši příjmů o 6.173.243,82 Kč a výdajů o 4.173.243,82 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.000.000,- Kč bude převeden do zůstatku účtu. 

Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 16 a 17/2012 dle předložené  tabulky ve výši příjmů i výdajů 25.037.743,- Kč a doporučila  částky nad rámec kompetencí rady města ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města schválila  hospodářský výsledek za rok 2011 společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu.
 
Rada města souhlasila se zřízením 1 speciální třídy pro děti s vadami řeči při mateřské škole a 1 přípravné třídy při základní škole, pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, pro školní rok 2012/2013.
 
Rada města souhlasila  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 50 m2 za objektem čp. 824, ul. Železná, Frýdlant s firmou BENNE, s. r. o., Železná 824, Frýdlant zastoupenou Michalem Jurkovičem, na dobu určitou 5-ti let od 1. 6. 2012. Cena pronájmu se stanoví 600,- Kč/m2/rok s podmínkou zaplacení 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy.
Rada města souhlasila s využitím uvolněných nebytových prostor za objektem čp. 824, ul. Železná, Frýdlant technickým oddělením.
Rada města uložila vedoucí odboru majetkosprávního provést potřebné úkony k legalizaci stavby (skladovací prostory – hala) Železná ul., Frýdlant

Rada města souhlasila  s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 146, ul. Raisova, Frýdlant uzavřené mezi Městem Frýdlant a firmou
B a F, Novoměstská 1443, Frýdlant, kterým se doplnila  ustanovení o neuplatňování DPH
z nájemného.

 
Rada města vzala  na vědomí žádost pí Chmelařové  a trvá na původním usnesení.

Rada města souhlasila  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace Slovanka, čp. 1384, ul. Družstevní, Frýdlant se Slovanem Frýdlant, oddílem kopané na dobu neurčitou od 1. 6. 2012 za podmínky, že komerční pronájem a pronájem třetím osobám jedině se souhlasem rady města a finančním podílem města na pronájmu. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. V případě komerčního pronájmu a pronájmu třetím osobám bude nájemné stanoveno dodatkem ke smlouvě o nájmu.

Rada města souhlasila  se zapojením města Frýdlant do akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut ve dnech 16. – 22. září 2012.

Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k dohodě o úhradě nákladů za údržbu pozemků města, uzavřené mezi městem Frýdlant a ČZS MO Frýdlant, kterým se rozšiřují údržbové plochy o cca 3.400 m2 a zvyšuje se cena za službu o 5.000,- Kč/rok.

Rada města souhlasila  s vyhlášením záměru na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem ČOV Frýdlant.
Rada města schválila  prodloužení smlouvy na pronájem ČOV Frýdlant s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Strmá, Frýdlant do 31. 5. 2013.

Rada města projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. LB/0793/S o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na akci „Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce památkově chráněného objektu“ a souhlasí s jeho obsahem a pověřuje starostu jeho podpisem.

Rada města souhlasila  s umístěním chráničky pro vodovodní přípojku k objektu na st. p. č. 3177/5, k. ú. Frýdlant, která bude umístěna na povodní straně mostu u autokempu Frýdlant. Chránička bude zřízena na náklady žadatele p. Šoltyse.
Rada města schválila  umístění věcného břemene pro vodovodní přípojku k objektu na st. p. č. 3177/5 , k. ú. Frýdlant pro p. Šoltyse.  Cena za zřízení věcného břemene se stanoví dle platných zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Frýdlant.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s následnou koupí na p. p. č. 1365
o výměře 88 m2 ve vlastnictví SŽDC Hradec Králové ve prospěch města Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 20,- Kč/m2/rok.

Rada města vzala na vědomí zprávu o obdržení dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Frýdlant.
Rada města vzala na vědomí zprávu o připravované rekonstrukci hasičského automobilu TATRA CAS předloženou p.  Šperlem, velitelem JSDH Frýdlant.

 PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA
- Slavnostní otevření „Špitálku“ dne 1. 6. 2012
- Veřejná prezentace Strategického plánu města Frýdlant dne 7. 6. 2012
- Světový běh harmonie dne 10. 6. 2012
- Streetball dne 12. 6. 2012 na náměstí T. G. Masaryka
- opravy chodníků – dlažba v ul. Míru, Frýdlant
- most u ČOV, Frýdlant
- ul. Pod rozhlednou, Frýdlant
- odvod vody a oprava povrchů ve Větrné ulici, Frýdlant
- společná propagace města Frýdlant a Hotelu Antonie
- údržba in-line dráhy
- údržba a opravy komunikací po zimě
- harmonogram přípravy parkovišť na sídlištích v Lesní ul., Frýdlant
- špatný stav spojovací komunikace z Dětřichovské ul., odbočka na hlavní I/13, tah na Liberec (mezi polemi)
- komunikace v ul. Palackého, Frýdlant
- most v ul. Raisova – průběh prací a oprava kanálů před mostem
- finální podoba řešení odpadového hospodářství
- pohledávky města Frýdlant
- konečné vyúčtování náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant
- vyfrézování pařezů po pokácených stromech v Bělíkově ul., Frýdlant
- veřejná služba
- parkování v ul. Míru v pěší zóně, parkování rezidentů
- opěrná zeď v řece Smědá, z ul. Hejnická, Máchova ke starým kurtům

10.7.2012 11:50:50 | přečteno 660x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load