ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 46. zasedání rady města

Rada města po projednání vzala  na vědomí informaci o možnosti čerpání dotace z prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 dle usnesení vlády č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a pověřuje starostu podpisem žádosti.

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně povolení provozování sázkové hry dle předloženého materiálu.

Rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2476/1 o výměře cca 325 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana J. Holubce za cenu 500,- Kč /m2.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 630, Frýdlant o výměře 72 m2 s panem V. Šilhavíkem na dobu určitou 5-ti let od 1. 6. 2012. Cena pronájmu se stanoví 700,- Kč/m2/rok s podmínkou zaplacení 3 měsíčních nájmů dopředu před podpisem nájemní smlouvy.
 
Rada města vzala na vědomí žádost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant o povolení pořádání akce „Říční kopaná“ v městském parku dne 16. 6. 2012 a souhlasí s jejím uskutečněním.
 
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení na pozemku p. č. 3821, k. ú. Frýdlant s WBS Andělka s. r. o., Washingtova 1599/17, Praha 1 Nové Město. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje dohodou ve výši 5.000,- Kč včetně DPH. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí ukončení nájmu garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant z důvodu úmrtí nájemkyně A. Knejpové.
Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant za podmínky, že žadatel bude držitelem průkazu ZTP/P.
 
Rada města souhlasila s návrhem vybudování skládky bioodpadu na pozemku p. č. 4045/2, k. ú. Frýdlant dle předloženého materiálu. Pozemek se nachází v areálu ČOV Frýdlant. Termín splnění do 31. 12. 2012.
 
Rada města souhlasila s prodejem 5 ks revolverů Arminius GDR firmě Army Arms s. r. o., za cenu 500,- Kč/ks.

Rada města po projednání schvalila vítěze výběrového řízení Mgr. Pavla Bauera na zpracování „Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Frýdlant na udržitelný rozvoj území podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno určeným uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s realizací projektu „Fitness hřiště pro seniory v areálu DPS ve Frýdlantě“ s celkovým rozpočtem 128 361,- Kč, kde příspěvek Nadace správného životního stylu činí 60 %, Města Frýdlant 40 % a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s nadací a společnosti Colmex.
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o pořádání RETRO DISKOTÉKY na zimním stadionu dne 14. 7. 2012. Pořadatelem akce je Slovan Frýdlant, oddíl kopané.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA
- výherní hrací přístroje
- komunikace v ul. Pod Rozhlednou
- údržba zeleně – zámkový chodník v ul. Zámecká a na Hágu
- přidělení parkovacích míst v ul. Družstevní
- oprava můstku v Albrechticích u Frýdlantu
- vybudování kogenerační jednotky pro zimní stadion
- funkční chlebová pec ve „Špitálku“
- rekonstrukce mostů
- vítězství JSDH Frýdlant ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
- příprava rozpočtu – ponížení příjmů o cca 4,5 mil. Kč
- zadávací dokumentace na úvěr
- překop Komenského nábřeží
- dokončení projektů na 2 mostky na Větrově
- nájezdy před mostem v ul. Míru
- most v ul. Raisova
- retenční nádrž Střelnice a Albrechtice
- ul. Spojovací
- předání mostů do 20. 5. 2012 – lávka u kurtů a lávka pod gymnáziem
- překop parkoviště u Penny Marketu
- chodník naproti marketu LIDL
- komunikace v Nádražní ul.
- Valdštejnské slavnosti v Jičíně
- informace o otevírání obálek „Voda pro 3. tisíciletí – úpravny vod“
 

10.7.2012 11:50:06 | přečteno 675x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load