ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 45. zasedání rady města

Rada města vzala  na vědomí plnění rozpočtu města Frýdlant k 31. 3. 2012 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o přijetí finančního daru pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální Frýdlant, příspěvková organizace na pořízení elektronického komunikačního přístroje Apple iPad2 jako speciální vzdělávací pomůcky pro žáky s různým druhem postižení pro rozvoj dětské osobnosti podle speciálních vzdělávacích programů poskytnutý Nadací Dětský mozek ve výši 5.900,- Kč a zároveň souhlasí s čerpáním rezervního fondu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání rozdělila částku 162.500,- Kč a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje  poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkách předloženého materiálu a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvalila výši neinvestičních nákladů na 1 dojíždějícího žáka za rok 2011 takto: 1 žák Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant ve výši 4.002,- Kč, 1 žák Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant ve výši 11.585,- Kč.
 
Rada města vzala na vědomí oznámení zadavatele Základní škola, Základní umělecké škola a Mateřská škola Frýdlant o zrušení veřejné zakázky na akci „ Cesta ke kvalitě – Dodávka HW, SW a výukové techniky“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí realizaci projektu „Fitness hřiště pro seniory v areálu DPS ve Frýdlantě“ s celkovým rozpočtem 128 361,- Kč, kde příspěvek Nadace správného životního stylu činí 60 %, města Frýdlant 40 %.

Rada města po projednání přidělila byt č. 18 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, panu Zdeňku Škeříkovi dle pravidel o přidělování a užívání bytů v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.
 
Rada města po projednání souhlasila s podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého
kraje 2010, G-20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích s názvem akce „Připravenost dětí v silničním provozu“, kde celkový rozpočet činí 21.600,- Kč. V případě schválení žádosti bude spoluúčast města Frýdlant ve výši 4 320,- Kč.
 
Rada města souhlasila se žádostí o zapojení informačního značení hotelu Antonie ve Frýdlantě do městského informačního systému ve Frýdlantě dle předloženého materiálu.
 
Rada města uložila vedoucí finančního oddělení odboru finanční a živnostenský úřad zapracovat do výběrového řízení na úvěr na splacení stávajícího úvěru u Komerční banky, a. s. (na rekonstrukci kuchyně ve Školní jídelně Frýdlant) a rekonstrukci majetku města Frýdlant poškozeného povodní tyto akce:
1. rekonstrukce komunikace v ul. Mládeže, Frýdlant
2. digitalizace městského kina
3. dokumentace na novou kanalizaci s územním rozhodnutím na ul. Vrchlického a Hág, Frýdlant.
Rada města schvalila zahraniční služební cestu do ruského města Prawdinsk ve dnech 22. – 27. 8. 2012 panu Jaroslavu Vančurovi, Jiřímu Havlovi, Miroslavu Burgrovi, Josefu Součkovi a Bc. Luďku Zelenkovi.

Rada města souhlasila  s výpovědí smlouvy o dodávce tepelné energie č. 01/015/08 včetně všech navazujících dodatků uzavřené mezi Městem Frýdlant a Teplem Frýdlant, s. r. o. ke dni 2. 5. 2012 dohodou obou smluvních stran.
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na provoz tepelného hospodářství mezi Městem Frýdlant a Teplem Frýdlant, s. r. o. s platností od 3. 5. 2012, která nahrazuje smlouvu o dodávce tepelné energie č. 01/015/08.

Rada města projednala rozšíření objemu prací v rámci akce „Povodně 2010 – Frýdlant, odvodnění prostoru nad ZŠ Purkyňova“ a souhlasí s navýšením ceny za provedení oboustranných obrubníků v horní části komunikace Pod Rozhlednou a s rekonstrukcí nefunkční kanalizační šachty v dolní části v ul. Pod Rozhlednou ve Frýdlantu a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání smlouvy o dílo s firmou VHS, a. s.
Rada města projednala rozšíření objemu prací v rámci akce „Povodně 2010 – Frýdlant, – zatrubněná vodoteč v ul. Vrchlického – Žitavská“ dle podmínek SŽDC Liberec a souhlasí s navýšením ceny za provedení výstavby usazovací jímky na výtoku z propustku v ul. U Hráze a za doplnění svahu hutnitelnou zeminou u protierozní zdi v objemu 75 m3 a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku s firmou Pittner, s. r. o.
Rada města projednala rozšíření objemu prací v rámci akce „Povodně 2010, Frýdlant – mostky a propustky ve správě města Frýdlant a souhlasí s provedením provizorní přeložky plynu dle požadavku RWE Distribuční služby, s. r. o. na mostku č. M8 a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku s firmou MPS, s. r. o. V rámci této akce Rada města nesouhlasí s navýšením ceny za provedení většího objemu mostní rámové konstrukce (benešáky) větší konstrukční tloušťkou podle výpočtu v RDS. Ukládá investičnímu oddělení, aby zahájil projednání s GP se žádostí o vysvětlení navržené konstrukční tloušťky betonové rámové konstrukce na mostku č. M7.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA
- informace o stavu projektu „Voda pro 3. tisíciletí – úpravny vod“
- informace o poskytnuté dotaci na projekt „Protipovodňová opatření“ pro Mikroregion Frýdlantsko
- ul. Strmá – komunikace, napojení na kanalizaci
- zimní stadion
- informace o řešení zeleně na náměstí T. G. Masaryka
- aktualizace městských vyhlášek
- poskytování internetu – FDL net, s. r. o.
- informace o finančních prostředcích z MŠMT
- základní registry

10.7.2012 11:49:21 | přečteno 560x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load